หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ

Bachelor of Engineering in Artificial Intelligence and System Engineering (AISE)

( เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 50% )

 

TUITION FEE

38,000 Baht (+ entrance fee 15,000 Baht) *
* All fees may subject to change


จบแล้ว ทำงานอะไร..?

วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ | นักพัฒนาระบบอัจฉริยะ | วิศวกร ML | โปรแกรมเมอร์ | นักวิทยาการข้อมูล | วิศวกรคอมพิวเตอร์ | นักวิจัย


Career paths..?

Artificial Intelligence Engineer | Intelligence System developer | Machine Learning Engineer | Programmer | Data Science | Computer Engineer | Researcher


ทำไมต้องวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ..?

1. หลักสูตรมีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้
2. จบแล้วมีงานรองรับทั้งในภาครัฐและเอกชน
3. เป็นที่ต้องการในตลาดงานและค่าตอบแทนสูง
4. ลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกงานและทำงานในอนาคต

Why AISE..?

1. The curriculum is flexible and adaptable to the rapid development of technology.
2. After graduation, there are jobs to support both the public and private sectors.
3. It is in demand in the job market and the pay is high.
4. Get hands-on experience to increase your chances of internships and future work.