อาจารย์ CoC-PSU ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา ในงาน Blockchain to Government Conference

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้าทีมวิจัย PSU Block วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับการนำบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของภาครัฐ ในหัวข้อ การพัฒนาบล็อกเชนในสถาบันการศึกษา ในงาน B2GC (Blockchain to Government Conference) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านบล็อกเชน รวมถึงกับฝึกอบรมสำหรับครู เพื่อให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังนักเรียนได้ นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดสำหรับโครงการด้านบล็อกเชนที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย สำหรับ งาน B2GC (Blockchain to Government Conference) จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนได้พบปะ พูดคุยเกี่ยวกับโครงการกระเป๋าตังค์ดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานด้านบล็อกเชน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกสถานที่ อีกด้วย —————————————— CoC-PSU Lecturer Invited...

Continue reading

อาจารย์ CoC-PSU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Google Digital Marketing”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล ได้รับเชิญจากศูนย์การเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต ให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ การใช้เครื่องมือการตลาดด้วย Google Digital Marketing ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถใช้ Google Digital Marketing เป็นเครื่องมือส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าให้สามารถมองเห็นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองในอนาคตได้ . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://cocpsu.wixsite.com/academic-services หรือ https://computing.psu.ac.th/th/ Page Views: 10

Continue reading

คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2023 International Conference on Future Healthcare and Economic Development ณ Taiwan (ROC)

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2566 คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2023 International Conference on Future Healthcare and Economic Development ที่จัดขึ้น ณ Taiwan (ROC) โดยมี National Cheng Kung University เป็นผู้จัดงาน การประชุมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านสุขภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการพบปะหารือและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไต้หวันอีกด้วย ——————– Dean of the College of Computing participated in the international academic conference, “The 2023 International Conference on Future Healthcare and...

Continue reading

ทีมอาจารย์และนักศึกษา CoC-PSU คว้ารางวัล The Best Storytelling Award ในงาน AGTech AI Demo Day 2023

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ, นาย สิริพงษ์ โชติรัตน์ นักศึกษาชั้นปี 2 หลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล ร่วมกับ คุณสากล บู่ทอง ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เพื่อเข้าร่วมแข่งขันการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเกษตร AGTech AI Demo Day 2023 ภายในชื่อทีม Durico ณ อาคารเอนกประสงค์ SCG บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ทั้งนี้ ผลการแข่งขัน ทีม Durico ได้รางวัล The Best Storytelling Award...

Continue reading

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในงาน The 14th International Conference on ICT Convergence ณ ประเทศเกาหลีใต้

ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  และหัวหน้าทีมวิจัย PSU Block วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง Andaman Token: A Feasibility Study of Blockchain Adoption in the Tourism Industry ในงาน The 14th International Conference on ICT Convergence ณ ประเทศเกาหลีใต้ —————————————– Assist. Prof. Dr. Warodom Werapun presented his research in the 14th...

Continue reading

บุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นางสาวอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา บุคลากรสายอำนวยการของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National Conference on Information Technology) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ กรณีศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (The Accessibility of Online Public Relations Media: Case Study of College of Computing, Prince of Songkla University) Page Views: 42

Continue reading

นักศึกษา ป.โท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานใน การประชุมวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (7th International Conference on Information Technology) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้ 1. Decrypting Criminal Transaction Patterns in Cryptocurrency นำเสนอโดย นางสาวสวรรยา รัตนบุญโน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ 2. A Binary Metamaterial for Planar Antennas...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565” จากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (INCIT 2023 – NCIT 2023) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย . รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ รายชื่อของนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย ปีการศึกษา 2559 นายธนวัฒน์ แซ่อ๋าง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์...

Continue reading

CoC-PSU นำนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลเข้าร่วมงาน TECHSPO Digital Marketing Conference 2023 และทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล และอาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปี 4 เข้าร่วมงาน TECHSPO Digital Marketing Conference 2023 ณ Marina Bay Sands Convention Center ประเทศสิงคโปร์ โดยภายในงานดังกล่าว นักศึกษาได้เรียนรู้การตลาดดิจิทัล แพลตฟอร์มใหม่ทางธุรกิจ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ อีกทั้งนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการเดินทางและการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานที่สำคัญ ๆ เช่น วัดพระเขี้ยวแก้ว, Garden by the bay และ Marina Bay Sand เป็นต้น ​...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ Experiential Learning Program (ELP) ณ ประเทศฝรั่งเศส

นายนิคคี่ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และศิษย์เก่าโรงเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 35 คน ของประเทศไทย จากนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คนทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ Experiential Learning Program (ELP) ระหว่างวันที่ 6 -17 พฤศจิกายน 2566 ณ ECAM LaSalle Lyon ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับการสนับสนุนทุนแบบเต็มจำนวน ในปี 2023 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ Experiential Learning Program (ELP) เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น,...

Continue reading