วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาภากร บุนนาค

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีระดับวิทยาเขตภูเก็ต ลำดับที่ 6 ในผลงานการปรับปรุงและยกระดับกระบวนการงานบริการวิชาการวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์: การให้บริการลูกค้า Page Views: 7

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการ 2024 Mekong-ROK Youth Group Workshop

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวทักศิลป์ เนตรหาญ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาวกมลชนก แสงทอง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการ 2024 Mekong-ROK Youth Group Workshop ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2567 ณ Korea Institute of Science and Technology Information เมือง Daejeon สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก อาหาร และค่าเดินทางภายในประเทศ Page Views: 10

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวกมลชนก แสงทอง และ นายสิริพงษ์ โชติรัตน์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวกมลชนก แสงทอง และ นายสิริพงษ์ โชติรัตน์ นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภูมิภาค เข้าสู่รอบระดับประเทศ ในโครงการ Experiential Learning Program for University Student Entrepreneurs: ELP Program Page Views: 7

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 1. Mr. Aye Min Khant 2. Ms. Laxmi ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมในโครงการ ASEAN University Network (AUN) Summer Camp 2024 ระว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2567 ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศเนอการาบรูไนดารุสซาลาม Page Views: 18

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา ได้ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ UKPSF

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา ได้ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ UK Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Senior Fellow (SFHEA) จาก The Higher Education Academy (HEA) สหราชอาณาจักร Page Views: 17

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวัฒน์ บุญสาร ได้รับการคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวัฒน์ บุญสาร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567” Page Views: 8

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป Page Views: 11

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา นฤมิตศิลป์ (รหัส 8102) ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป Page Views: 10

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกสัณห์ ลดาพรหมทอง ที่ได้รับทุนเอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกสัณห์ ลดาพรหมทอง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)ที่ได้รับทุนเอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สำหรับปีการศึกษา 2566 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท Page Views: 9

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรียาภัทร เสนกัลป์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงานกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ในโครงการ Mitsubishi Motors Talent Internship Program 2024

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรียาภัทร เสนกัลป์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงานกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ในโครงการ Mitsubishi Motors Talent Internship Program 2024 โครงการ Mitsubishi Motors Talent Internship Program เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ คิดจริง ลงมือปฏิบัติจริง และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาในการเข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ ซึ่งในปีนี้โครงการดังกล่าวมีผู้สมัครทั้งสิ้น 1,200 คน ทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกเหลือเพียง 27 คนจากทั่วประเทศ Page Views: 9

Continue reading