นักศึกษา CoC ได้รับเลือกเป็นตัวแทนในโครงการ 2023 Fall semester : GIST Exchange Program

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 1. นายธนกร ถนอมวงศ์ 2. นายพิทวัส ทดแทน ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แลกเปลี่ยนในโครงการ 2023 Fall semester : GIST Exchange Program ระว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 15 ธันวาคม 2566 ณ Gwangju Institute of Science and Technology สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ------------------------------------- College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus, congratulates Mr. Thanakorn Thanormwong...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ นายนิกกี้ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ นายนิกกี้ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภูมิภาค เข้าสู่รอบระดับประเทศ ในโครงการ Experiential Learning Program for University Student Entrepreneurs:ELP Program Page Views: 23

Continue reading

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต เข้าร่วม โครงการ Carbon Neutrality ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม  วีระพันธ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วม โครงการ Carbon Neutrality  ณ ประเทศสิงคโปร์ กับ บริษัท Finstable Co., LTD. ร่วมกับ บริษัท MEDS-DNZ เพื่อสร้างความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน เข้ามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ลดการก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ และ มหาวิทยาลัยนันยาง https://www.medsventure.com/digital-platform/ Asst. Prof. Dr. Warodom Werapun, Associate dean for research and innovation, College of Computer Computing, PSU Phuket, participated...

Continue reading

นักศึกษา CoC-PSU เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม​ ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม​ “Applied AI/IoT Technology for Monozukuri R&D Experience Program” ณ มหาวิทยาลัยโซโจ (Sojo University) จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก JST Sakura Science Exchange Program โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) รวมถึงการทดลองเขียนโค้ด และระดมสมองเพื่อคิดเทคโนโลยีที่เป็น AI หรือ IoT เพื่อแก้ปัญหา Sustainable Development Goals รวมทั้งเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญของจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น...

Continue reading

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker Speaker ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, มาเลเซีย ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็น Keynote speaker บรรยายในหัวข้อ “Encouraging Studnet’s Inerest in Software Development Using an Agile Practice” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd International Recent Trends in Technology, Engineering and Computing Conference (IRTTEC) 2022 Page Views: 31

Continue reading

ทีมนักวิจัย AI-TaSI ได้รับทุนวิจัยมูลค่า 3,000,000 บาท จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ทีมนักวิจัยของศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (Andaman Intelligent Tourism and Service Informatics Center: AI-TaSI)  ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 3,000,000 บาท จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ภายใต้ 2 โครงการย่อยคือ ระบบจำแนกข้อความทางประวัติศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์: กรณีศึกษา ดินแดนสุวรรณภูมิ แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาเส้นทางข้ามคำบสมุทรจังหวัดระนองและชุมพร โดยนักวิจัยของศูนย์ฯ ประกอบด้วย ดร.กาญจนา เหล่าเส็น ดร.อดิศักดิ์ อินทนา  ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ โครงการวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุด “การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สู่จักรวาลนฤมิตร (Artificial Intelligent Platform Development for Metaverse Historical Tourism: AI-MHT)” ซึ่งได้ได้รับทุนสนับสนุนทั้งหมดจำนวน 12,000,000 บาท จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเป้าหมายสำคัญสำหรับโครงการ คือ...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Corporate Management Major, School of Business Administration South China University of Technology, China Page Views: 80

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ——————————————— Congratulations to Dr.Kwankamon Dittakan, a lecturer in the Computing program at the College of Computing for the opportunity to get the position of Assistant Professor in Information Technology from 8 February 2021 onward...

Continue reading

ผลงานเพลงของบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกในโครงการ Let the Music Heal แต่งเพลงให้โดนใจ สร้างรายได้ด้วย NFT 

นายพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ บุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ส่งผลงานเพลง “Electric sky Ghost” เข้าประกวดในโครงการ Let the Music Heal แต่งเพลงให้โดนใจ สร้างรายได้ด้วย NFT และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เป็นโครงการการประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ผ่านอุตสาหกรรมดนตรี และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเพลงในรูปแบบ NFT ที่มีความพิเศษเพียงชิ้นเดียวในโลก ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย 10 ผลงาน ที่ได้รับคัดเลือกโดยคณะกรรมการ จะได้รับเงินสนับสนุนผลงานละ 20,000 บาท เพื่อนำมาพัฒนาชิ้นงานขั้นสุดท้ายก่อนวางจำหน่ายในรูปแบบ NFT Staff member of the College of Computing’s song entry...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร ก้าโหรด ที่ได้รับรางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ในรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร ก้าโหรด สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ในรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2564 คัดเลือกโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้งานบล็อกเชนกับระบบรีวิวออนไลน์” (Blockchain-based Online Review System) อาจารย์ที่ปรึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ Page Views: 42

Continue reading