Vision วิสัยทัศน์  สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยพัฒนา และการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับประเทศและโลกในศตวรรษที่ 21

Mission พันธกิจ 

.

1. พัฒนามาตรฐานการศึกษาที่เป็นสากลและมีพลวัตสูง

2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ

3. มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีธรรมภิบาล และมีประสิทธิภาพ

4. บริการวิชาการและกิจกรรมเพื่อชุมชน