ค่านิยมองค์กร

 

C  =  Creativity
O  =  Outstanding; Honesty & Integrity
C  =  Collaboration

 

 

C = Creativity

Creativity หมายถึง การมีความคิดในแนวสร้างสรรค์ (Creative) การคิดริเริ่ม (Initiative) คิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) การคิดและดำเนินการในเชิงวิจัยและพัฒนา (R&D) และนวัตกรรม การดำเนินการให้วัฒนธรรมองค์กรมีแนวความคิดในเชิง creativity จะนำไปสู่การเป็นองค์กรวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

 


O = Outstanding; Honesty & Integrity

Outstanding นอกจากหมายถึงความเป็นเลิศในเชิงวิชาการ (Academic) และสติปัญญา (Intelligent) แล้ว ยังให้รวมถึงการซื่อสัตย์ (Honesty) และสัตยธรรม (Integrity) ที่ต้องอยู่ในระดับสูงด้วย

 


C = Collaboration

Collaboration หมายถึงการทำงานด้วยความร่วมมือร่วมใจ (Unity) ทั้งภายใน (Team work) และภายนอก (Social coperation) เป็นการหาความร่วมมือทั้งผู้ร่วมดำเนินการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าและผู้รับบริการ โดยเน้นที่การทำงานด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันและการสอดประสานกัน ทั้งในเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติ ผ่านการสื่อสารที่เป็นระบบ (communication)