ข้อมูลหลักสูตร

ระดับ สาขา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาและหลักสูตร ติดต่อที่
คุณวรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์

0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา)
Fax. 0 7627 6046
coc@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th