ชื่อปริญญา

( รหัสนักศึกษาก่อนปี 62 )

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) Bachelor of Science (Software Engineering)

ชื่อย่อ : วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) B.Sc. (Software Engineering)

ปรัชญา Philosophy : เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนำหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการจัดการโครงการซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ Goals:

1) มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในการนำหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม

3) มีความรู้พื้นฐานเพียงพอสำหรับนำไปใช้ในการศึกษาและการวิจัยในขั้นสูงได้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวข้องกับหลักการและกรรมวิธีสำหรับการพัฒนาและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น การจัดการความต้องการของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การทดสอบ และการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยการเข้าร่วมสหกิจศึกษาและฝึกงานกับบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำ

Bachelor of Science in Software Engineering : SE
Bachelor of Science in Software Engineering (SE) is a study of the principles and systematic methods for the development and maintenance of real world software applications in order to obtain higher quality, lower cost and meet use requirements. Students wilI develop skills needed in software development, for example, software requirements, analysis and design, software testing and software project management. Our students get first-hand experience with top software development companies by participating in the Co-operative Education, and Internship Program.

จบแล้ว ทำงานอะไร..?
โปรแกรมเมอร์ | พัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ | พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ | วิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ | ทดสอบและบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ | ปรับปรุงกระบวนการสร้างซอฟต์แวร์ | ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์

Career paths..?
Software engineer | Programmer | Web developer | Mobile application developer | System analyst | Software tester | Software entrepreneur