ทุนการศึกษาปริญญาโทสำหรับนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ

 

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ

รหัสและชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ
(ภาษาอังกฤษ): Master's degree program in Artificial Intelligenceand System Engineering

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

  • ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ
  • ชื่อย่อ : วศ.ม. (วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ)

 

ภาษาอังกฤษ

  • ชื่อเต็ม : Master's degree program in Artificial Intelligence and System Engineering
  • ชื่อย่อ : M.Eng. in Artificial Intelligence and System Engineering

 

คำอธิบายโปรแกรม: 
มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็นระบบขั้นสูง โดยการเรียนจะเน้นการดำเนินการวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ทางภาคอุตสาหกรรมและเอกชน เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนเชิงเทคโนโลยีในประเทศไทย อีกทั้งใช้แนวทางการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมในการตั้งโจทย์วิจัย

 

 


จบแล้ว ทำงานอะไร..?

วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ | นักพัฒนาระบบอัจฉริยะ | วิศวกร ML | โปรแกรมเมอร์ | นักวิทยาการข้อมูล | วิศวกรคอมพิวเตอร์ | นักวิจัย

 


ทำไมต้องวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ..?

1. หลักสูตรมีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้
2. จบแล้วมีงานรองรับทั้งในภาครัฐและเอกชน
3. เป็นที่ต้องการในตลาดงานและค่าตอบแทนสูง
4. ลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกงานและทำงานในอนาคต