วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

College Of Computing

Prince of Songkla University Phuket Campus 80 M.1 Vichitsongkram Road Kathu, Phuket 83120

076-276-000 ต่อ 6471  , 076-276-562
076-276-046
coc@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th

ติดต่อทางแชต