วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

College Of Computing

Prince of Songkla University Phuket Campus 80 M.1 Vichitsongkram Road Kathu, Phuket 83120

Fax : 0 7627 6046
Email : coc@phuket.psu.ac.th
Website : computing.psu.ac.th

 

งานประชาสัมพันธ์
โทร:  0 7627 6000 ต่อ 6471

งานรับนักศึกษา
โทร:  0 7627 6045

งานบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร
โทร: 0 7627 6004
Email:  service.computing@phuket.psu.ac.th

 


ทีมบริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน ชื่อ สกุล เบอร์โทรภายใน email address
โทรศัพท์ 0-7627-6045, โทรสาร (Fax) 0-7627-6046, Email : coc(at)phuket.psu.ac.th
คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ 6721 aziz.n(at)phuket.psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ อินทนา 6711 adisak.i(at)phuket.psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ 6552 warodom.w(at)phuket.psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ 6731 nattapong.t(at)phuket.psu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานรับนักศึกษาและกิจกรรมนานาชาติ ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล 6558 wasimon.pa(at)phuket.psu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.กุลจรี ตันตยกุล 6941 kuljaree.t(at)phuket.psu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ปาณิศา ตรีพงศ์ 6108 panisa.t(at)phuket.psu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ 6713 lerluck.b(at)phuket.psu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร 6557 phatcharee.th(at)phuket.psu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์มนชนก ทองเทพ 6136 monchanok.t(at)phuket.psu.ac.th

บุคลากรสายวิชาการ

หน่วยงาน ชื่อ สกุล เบอร์โทรภายใน email address
อาจารย์ Email : coc-lecturer(at)phuket.psu.ac.th
รศ.ดร.อภิชาติ หีดนาคราม 6550 apichat.h(at)phuket.psu.ac.th
รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ 6721 aziz.n(at)phuket.psu.ac.th
ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ 6552 warodom.w(at)psu.ac.th
ผศ.ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ 6499 nawanol.t(at)phuket.psu.ac.th
ผศ.ดร.นพพณ เลิศชูวงศา 6561 noppon.l(at)phuket.psu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ 6731 nattapong.t(at)phuket.psu.ac.th
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ อินทนา 6711 adisak.i(at)phuket.psu.ac.th
ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ 6551 komsan.k(at)phuket.psu.ac.th
ผศ.ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ 6712 kwankamon.d(at)phuket.psu.ac.th
ผศ.ดร.นรเทพ รัตนวิภานนท์ 6977 norrathep.r(at)phuket.psu.ac.th
ผศ.ดร.วีราภรณ์ ซิดดู 6978 veeraporn.s(at)phuket.psu.ac.th
ผศ.ดร.ปาณิศา ตรีพงศ์ 6108 panisa.t(at)phuket.psu.ac.th
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง 6498 jirawat.t(at)phuket.psu.ac.th
ผศ.ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา 6971 jakraphan.c(at)phuket.psu.ac.th
ดร.กาญจนา เหล่าเส็น 6722 kanjana.l(at)phuket.psu.ac.th
ดร.อมรรัตน์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์ 6972 amonrat.pr(at)phuket.psu.ac.th
ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล 6558 wasimon.pa(at)phuket.psu.ac.th
ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร 6718 voravika.w(at)psu.ac.th
ดร.ยศวีย์ แก้วมณี 6555 yossawee.k(at)phuket.psu.ac.th
ดร.มณีเนตร พวงมณี 6496 maneenate.p(at)phuket.psu.ac.th
ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ 6560 thitinan.kl(at)phuket.psu.ac.th
ดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุล 6942 chakadkit.th(at)phuket.psu.ac.th
ดร.จักรพันธ์ สัวบุตร 6182 jakapan.su(at)phuket.psu.ac.th
ดร.กุลจรี ตันตยกุล 6941 kuljaree.t(at)phuket.psu.ac.th
ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ 6560 kittasil.s(at)phuket.psu.ac.th
ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล 6976 nattaya.c(at)phuket.psu.ac.th
ดร.จามิกร หิรัญรัตน์ 6983 jamikorn.hi(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ 6720 ayuth.i(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์อภิชาต วสุธาพิทักษ์ 6454 apichart.v(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์วิศรุต จันทระ 6979 wisarut.ch(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์มนชนก ทองเทพ 6136 monchanok.t(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร 6557 phatcharee.th(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์กุลศิริ จิรายุส 6982 kulsiri.ch(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที 6559 kullawat.c(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล 6493 esther.j(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ 6713 lerluck.b(at)phuket.psu.ac.th

บุคลากรสายอำนวยการและวิชาชีพ

หน่วยงาน ชื่อ สกุล เบอร์โทรภายใน email address
เจ้าหน้าที่ Email : coc-staff(at)phuket.psu.ac.th
กองทุนวิจัยและงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาววรนุช ญาณศักดิ์ (นุ้ย) 6562 voranuch.ya(at)phuket.psu.ac.th
งานรับนักศึกษาและกิจกรรมนานาชาติ นางสาววรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์ (บัว) 6045 wananong.t(at)phuket.psu.ac.th
เลขานุการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ เลขานุการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ / เลขานุการหลักสูตร ป.ตรี สาขา Comp / IT และเลขานุการงานบัณฑิตศึกษา นางสาวฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ (ชมพู่) 6120 titima.v(at)phuket.psu.ac.th
เลขานุการหลักสูตร CoE, SE, DE, EBiz, DBiz นางสาวสุวภัทร จินดา (อ้น) 6117 suwapat.j(at)phuket.psu.ac.th
งานด้านการเรียนการสอน ป.ตรี ทุกหลักสูตร (งานกลาง) นางสาวเสาวนีย์ เพชรศรีสังข์ (เอ) 6104 saowanee.p(at)phuket.psu.ac.th
งานพัสดุและงานสารบรรณ E-doc นางสาวสุปราณี บำรุงภักดิ์ (โอ๋) 6197 supranee.ba(at)phuket.psu.ac.th
งานบุคคลและเลขานุการคณบดี นางสาวเกตุวดี ขอเจริญ (แหม่ม) 6121 ketwadee.k(at)phuket.psu.ac.th
งานบัญชี/งานการเงิน /งานแผนคณะ นางสาวเกวลิน วรรณพรหม (อีฟ) 6198 kevalin.w(at)phuket.psu.ac.th
งาน IT และระบบเครือข่าย นายอมตวิทย์ คำแหง (โดม) 6566 amatawit.k(at)phuket.psu.ac.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายพิชญะ บุญญานุวัตร (โต้ง) 6133 pichaya.b(at)phuket.psu.ac.th
งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นายภควัต ทองบุญ (อาร์ม) 6125 pakkawat.t(at)phuket.psu.ac.th
ศูนย์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (AMTEC) นายพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ (จอม) 6470 pruth.k(at)phuket.psu.ac.th
ศูนย์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (AMTEC) นายณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์ (ปืน) 6473 nattawat.n(at)phuket.psu.ac.th
งานบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร นางสาวอาภากร บุนนาค (ปราย) 6004,6471 apakorn.b(at)phuket.psu.ac.th
นักวิทยาศาสตร์ นายอนุพงศ์ รองมาก (พงษ์) 6124 anupong.r(at)phuket.psu.ac.th
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายเอกวัฒน์ วชิระพันธุ์ (โจ๊ก) 6186 aekawat.w(at)phuket.psu.ac.th
Mail Group
all computing all-coc-staffs@phuket.psu.ac.th บุคลากร CoC ทุกคน
all administrator coc-administrator@phuket.psu.ac.th เฉพาะผู้บริหาร CoC
all lecturers computing coc-lecturer@phuket.psu.ac.th เฉพาะบุคลากรสายวิชาการ CoC
all staff computing coc-staff@phuket.psu.ac.th เฉพาะบุคลากรสายอำนวยการและวิชาชีพ CoC
Name page URL link Status
1.Admission CoC Phuket PSU https://www.facebook.com/CoC.Admission/ Public
2.College of Computing, PSU Phuket https://www.facebook.com/cocpsuphuket/ Public
3.CoC Student Volunteer PSU Phuket https://www.facebook.com/CoCStudentVolunteer/ Public
4.CoC English Clinic https://www.facebook.com/coc.english.clinic/ Public
5.สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต https://www.facebook.com/Students.Union.CoC/ Public
6.CoC Play and Learn https://www.facebook.com/CoC-Play-and-Learn-112698571195265/ Public
7. CoC Student News, PSU Phuket https://www.facebook.com/groups/316789945469085 Private group
8. CoC Trendy Train https://www.facebook.com/111285367397784 Public
9. Animation & Multimedia Technology Center https://www.facebook.com/amtec.psuphuket Public
10. PSU Phuket Campus - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต https://www.facebook.com/phuketcampus Public
11. Admission PSU Phuket https://www.facebook.com/1830861980473037 Public
12. ทะเบียนกลาง ม.อ. ภูเก็ต https://www.facebook.com/registrapsuphuket Public
13. กยศ./กรอ./ทุนการศึกษา Phuket Campus https://www.facebook.com/1712062205743244 Public
14. หอพักนักศึกษาในกำกับฯ ม.อ.ภูเก็ต https://www.facebook.com/sunee.prakarn.9 Public
15. ประชาสัมพันธ์ ม.อ.ภูเก็ต https://www.facebook.com/pr.psuphuket Public
16. องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต https://www.facebook.com/psusu.phuket Public
17. สภานักศึกษา ม.อ.ภูเก็ต - Student Council https://www.facebook.com/sc.psu.phuket Public
18. Sports Complex PSU Phuket https://www.facebook.com/571700533287729 Public
19. Prince of Songkla University - PSUconnext https://www.facebook.com/psuconnext/ Public