นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวคิดเชิงนวัตกรรม (SDGs Project Showcase) ในงาน Smart Sustainable Development (SSD) 2024

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานแนวคิดเชิงนวัตกรรม (SDGs Project Showcase) ในงาน Smart Sustainable Development (SSD) 2024 ในหัวข้อ “การจัดการค้นหาโลหิตด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการบริจาคโลหิต (Blood Finding Management Using AI & Digital Platform for Donation)” ซึ่งนับเป็น 1 ใน 9 ผลงานระดับนานาชาติ โดยทีมนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 1. นายเจษฎาพร น้อยจังหาร นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 2. นายวรเทพ วิญญัตติกุล นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม​ “AI Utilization Experience for the Implementation of SDGs” ณ มหาวิทยาลัยโซโจ (Sojo University) ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 22 – 29 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม​ “AI Utilization Experience for the Implementation of SDGs” ณ มหาวิทยาลัยโซโจ (Sojo University) จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก JST Sakura Science Exchange Program โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาของทั้งสองสถาบันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) และระดมสมองเพื่อนำเทคโนโลยี AI และ IoT เพื่อแก้ปัญหา Sustainable Development Goals รวมทั้งเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญของจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น เช่น...

Continue reading

ทีมอาจารย์และนักศึกษา CoC-PSU คว้ารางวัล The Best Storytelling Award ในงาน AGTech AI Demo Day 2023

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ, นาย สิริพงษ์ โชติรัตน์ นักศึกษาชั้นปี 2 หลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล ร่วมกับ คุณสากล บู่ทอง ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เพื่อเข้าร่วมแข่งขันการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเกษตร AGTech AI Demo Day 2023 ภายในชื่อทีม Durico ณ อาคารเอนกประสงค์ SCG บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ทั้งนี้ ผลการแข่งขัน ทีม Durico ได้รางวัล The Best Storytelling Award...

Continue reading

นักศึกษา ป.โท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานใน การประชุมวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (7th International Conference on Information Technology) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้ 1. Decrypting Criminal Transaction Patterns in Cryptocurrency นำเสนอโดย นางสาวสวรรยา รัตนบุญโน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ 2. A Binary Metamaterial for Planar Antennas...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565” จากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (INCIT 2023 – NCIT 2023) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย . รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ รายชื่อของนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย ปีการศึกษา 2559 นายธนวัฒน์ แซ่อ๋าง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์...

Continue reading

CoC-PSU นำนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลเข้าร่วมงาน TECHSPO Digital Marketing Conference 2023 และทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล และอาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปี 4 เข้าร่วมงาน TECHSPO Digital Marketing Conference 2023 ณ Marina Bay Sands Convention Center ประเทศสิงคโปร์ โดยภายในงานดังกล่าว นักศึกษาได้เรียนรู้การตลาดดิจิทัล แพลตฟอร์มใหม่ทางธุรกิจ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ อีกทั้งนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการเดินทางและการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานที่สำคัญ ๆ เช่น วัดพระเขี้ยวแก้ว, Garden by the bay และ Marina Bay Sand เป็นต้น ​...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ Experiential Learning Program (ELP) ณ ประเทศฝรั่งเศส

นายนิคคี่ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และศิษย์เก่าโรงเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 35 คน ของประเทศไทย จากนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คนทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ Experiential Learning Program (ELP) ระหว่างวันที่ 6 -17 พฤศจิกายน 2566 ณ ECAM LaSalle Lyon ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับการสนับสนุนทุนแบบเต็มจำนวน ในปี 2023 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ Experiential Learning Program (ELP) เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น,...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมงาน Hack In The Box Security Conference 2023 (HITBSecConf 2023)

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 จาก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Hack In The Box Security Conference 2023 (HITBSecConf 2023) ณ โรงแรม โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต และร่วมแข่งขัน Capture The Flag (CTF) ซึ่งเป็นการแข่งขันในการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วม จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย ทีม F1rstDay (TH) 1. นาย ภูบดี...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “AIS LINE Stickers Design Contest 2023”

AIS จัดกิจกรรม “AIS LINE Stickers Design Contest 2023” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมสร้างผลงาน แสดงฝีมือในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ ตรงใจวัยทีน พร้อมชิงเงินรางวัล 15,000 บาท และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะอยู่บน LINE Store เพื่อให้ดาวน์โหลดได้ด้วย AIS Points ผ่านแอป myAIS ทั้งนี้ ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 ผลงาน ประกอบด้วย 1. สติกเกอร์ไลน์ “อุ่นใจ x แมวยูน” โดย นายธีรวัฒน์ บุญสาร สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล 2. สติกเกอร์ไลน์ “อุ่นใจ x โรสฟาร์” โดย นางสาวนัสฟา เกปัน สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล 3. สติกเกอร์ไลน์ “อุ่นใจ x...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดีและกิจกรรมเด่น ผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบรางวัลเรียนดีและกิจกรรมเด่น พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. รางวัลผลการเรียนสูงสุดของชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละสาขาวิชาในชั้นปีที่ 3 GPA ไม่น้อยกว่า 3.50 จำนวน 4 คน . 1. นายธนกร ประสมกิจ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ 2. นายณัฐกรณ์ ลัดดากลม – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 3. นายบุคอรี กาหลง – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล 4. นายกิตติพันธ์ สันเกาะ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล . 2. รางวัลเรียนดีเด่น...

Continue reading