วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 1. Mr. Aye Min Khant 2. Ms. Laxmi ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมในโครงการ ASEAN University Network (AUN) Summer Camp 2024 ระว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2567 ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศเนอการาบรูไนดารุสซาลาม Page Views: 4

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวัฒน์ บุญสาร ได้รับการคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวัฒน์ บุญสาร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567” Page Views: 4

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกสัณห์ ลดาพรหมทอง ที่ได้รับทุนเอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกสัณห์ ลดาพรหมทอง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)ที่ได้รับทุนเอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สำหรับปีการศึกษา 2566 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท Page Views: 1

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรียาภัทร เสนกัลป์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงานกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ในโครงการ Mitsubishi Motors Talent Internship Program 2024

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรียาภัทร เสนกัลป์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงานกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ในโครงการ Mitsubishi Motors Talent Internship Program 2024 โครงการ Mitsubishi Motors Talent Internship Program เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ คิดจริง ลงมือปฏิบัติจริง และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาในการเข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ ซึ่งในปีนี้โครงการดังกล่าวมีผู้สมัครทั้งสิ้น 1,200 คน ทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกเหลือเพียง 27 คนจากทั่วประเทศ Page Views: 4

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ (PRIDE OF PSU) ประจำปี 2567

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ (PRIDE OF PSU) ประจำปี 2567 ——————————————— Congratulations to the Lecturers and Staff of the College of Computing, PSU Phuket, on the occasion of receiving awards at the Pride of PSU 2024 . 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย . 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับรางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผ่านการประเมินตาม...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน The 4th International Research Workshop in Computer Science and Information Systems จัดโดย National University of Singapore

ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 7 คน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน The 4th International Research Workshop in Computer Science and Information Systems ซึ่งจัดโดย School of Computing แห่ง National University of Singapore ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ณ โรงแรมเดวิส กรุงเทพฯ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ประกอบด้วย . 1. นางสาว Laxmi สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล 2. นาย Nicki Julius Hartmann สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล 3. นาย...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2566 ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี

วันที่ 30 -31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นางสาวสิริกานต์ แก้วโสภาค นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจดิจัทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ โรงแรมมาร์ซี่ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากได้รับทุน 25,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยได้รับทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี พร้อมเข้าร่วมค่ายปฐมนิเทศให้แก่นักเรียนทุนใหม่ ในวันที่ 30 -31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมาร์ซี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการฝึกอบรมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิต . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่ -สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ -สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ -สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ -สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจริยะ...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวคิดเชิงนวัตกรรม (SDGs Project Showcase) ในงาน Smart Sustainable Development (SSD) 2024

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานแนวคิดเชิงนวัตกรรม (SDGs Project Showcase) ในงาน Smart Sustainable Development (SSD) 2024 ในหัวข้อ “การจัดการค้นหาโลหิตด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการบริจาคโลหิต (Blood Finding Management Using AI & Digital Platform for Donation)” ซึ่งนับเป็น 1 ใน 9 ผลงานระดับนานาชาติ โดยทีมนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 1. นายเจษฎาพร น้อยจังหาร นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 2. นายวรเทพ วิญญัตติกุล นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม​ “AI Utilization Experience for the Implementation of SDGs” ณ มหาวิทยาลัยโซโจ (Sojo University) ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 22 – 29 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม​ “AI Utilization Experience for the Implementation of SDGs” ณ มหาวิทยาลัยโซโจ (Sojo University) จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก JST Sakura Science Exchange Program โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาของทั้งสองสถาบันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) และระดมสมองเพื่อนำเทคโนโลยี AI และ IoT เพื่อแก้ปัญหา Sustainable Development Goals รวมทั้งเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญของจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น เช่น...

Continue reading

ทีมอาจารย์และนักศึกษา CoC-PSU คว้ารางวัล The Best Storytelling Award ในงาน AGTech AI Demo Day 2023

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ, นาย สิริพงษ์ โชติรัตน์ นักศึกษาชั้นปี 2 หลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล ร่วมกับ คุณสากล บู่ทอง ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เพื่อเข้าร่วมแข่งขันการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเกษตร AGTech AI Demo Day 2023 ภายในชื่อทีม Durico ณ อาคารเอนกประสงค์ SCG บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ทั้งนี้ ผลการแข่งขัน ทีม Durico ได้รางวัล The Best Storytelling Award...

Continue reading