นักศึกษา CoC ได้รับเลือกเป็นตัวแทนในโครงการ 2023 Fall semester : GIST Exchange Program

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 1. นายธนกร ถนอมวงศ์ 2. นายพิทวัส ทดแทน ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แลกเปลี่ยนในโครงการ 2023 Fall semester : GIST Exchange Program ระว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 15 ธันวาคม 2566 ณ Gwangju Institute of Science and Technology สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ------------------------------------- College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus, congratulates Mr. Thanakorn Thanormwong...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ นายนิกกี้ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ นายนิกกี้ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภูมิภาค เข้าสู่รอบระดับประเทศ ในโครงการ Experiential Learning Program for University Student Entrepreneurs:ELP Program Page Views: 23

Continue reading

นักศึกษา CoC-PSU เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม​ ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม​ “Applied AI/IoT Technology for Monozukuri R&D Experience Program” ณ มหาวิทยาลัยโซโจ (Sojo University) จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก JST Sakura Science Exchange Program โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) รวมถึงการทดลองเขียนโค้ด และระดมสมองเพื่อคิดเทคโนโลยีที่เป็น AI หรือ IoT เพื่อแก้ปัญหา Sustainable Development Goals รวมทั้งเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญของจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร ก้าโหรด ที่ได้รับรางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ในรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร ก้าโหรด สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ในรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2564 คัดเลือกโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้งานบล็อกเชนกับระบบรีวิวออนไลน์” (Blockchain-based Online Review System) อาจารย์ที่ปรึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ Page Views: 42

Continue reading

บุคลากร CoC-PSU ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาอาชีวะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

นางสาวอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเป็นที่ปรึกษาในผลงาน “Safe zone” ให้แก่ นักเรียนทุนนวัตกรรมสายชีพชั้นสูง รุ่นที่ 1 ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา คว้ารางรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีผลงานเข้าร่วมแข่งขันกว่า 362 ไอเดียนวัตกรรม จากผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 45 ทีม ทั่วประเทศ Safe Zone เป็น  Web Application ชุมชนสังคมออนไลน์ รวบรวมบทความ...

Continue reading

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565

นักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำทีมโดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ และ นายวรุณ ซิงห์เกิล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565 ในผลงานเรื่อง “เมมมิฟาย-โปรแกรมประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์และประมวลภาษาไทยสำหรับทุกคน”  (Memmify – Artificial Intelligence Application for Thai Language Processing and Analysis for All) โดยได้รับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เมมมิฟาย (Mummify) เป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยในการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคน เพียงผู้ใช้จดบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเสมือนจดบันทึกทั่วไป ส่วนที่เหลือโปรแกรมจะวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ เช่น แปลงภาพอักษรให้เป็นข้อความ (Character Recognition), แนะนำป้ายกำกับเนื้อหา...

Continue reading

นักศึกษา ป.โท CoC-PSU คว้ารางวัล Merit Award จากการแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์ APICTA 2020-2021 ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายนราธร บุญเปี่ยม และ นายธนากร ก้าโหรด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัล Merit Award จากการแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์ APICTA 2020-2021 ในชื่อผลงาน “PSU COIN” ณ ประเทศมาเลเซีย นายธราธร บุญเปี่ยม ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ก่อนจะได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน APICTA 2020-2021 ครั้งนี้ จะต้องผ่านการแข่งขันชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนในระดับประเทศ และ ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ACTI) ก่อน  จากนั้นจึงได้ไปแข่งในสนามจริงในระดับนานาชาติ และครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่สองที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในการประกวดดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นอีกรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา CoC-PSU ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCIT 2021

ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 13th National Conference on Information Technology (NCIT 2021) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ ชื่องานวิจัย: การวิเคราะห์และออกแบบระบบช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับการวิจัยตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้บริโภค (Analysis and Design of Entrepreneur Support System for Market Research Using Consumer Sentiment Analysis) นักวิจัย: นายรัชชานนท์ เจียมจำนงค์, นายพงศธร เสียมศักดิ์,  และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ Congratulations to students...

Continue reading

อาจารย์ CoC ได้รับเชิญนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

เมื่อวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงาน The 3rd International Symposium on Asian AI (AI for Life during & after COVID-19) แบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดย Asia AI Institute (AAII), Faculty of Data Science, Musashino University, Japan และ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยอาจารย์ทั้งสองท่าน ได้ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “E-Money...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับกับ นายกฤชพล จันทรประทักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับประเทศไทย NCIT2021 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2021 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่าน Webex Meeting  รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ   CoC-PSU student received “The IT Student with Outstanding Moral and Ethics” award...

Continue reading