CoC-PSU จัด Workshop เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์  มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)” ณ ห้อง 6602 อาคาร 6 ชั้น 6 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปรับปรุงหลักสูตรที่เป็นไปตาม Outcome-based Education และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดได้ CoC-PSU organized a workshop on “Curriculum Revision according to Outcome-Based Education (OBE)” College of Computing, Prince of Songkla University,...

Continue reading

นักศึกษา ป.โท CoC-PSU คว้ารางวัล Merit Award จากการแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์ APICTA 2020-2021 ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายนราธร บุญเปี่ยม และ นายธนากร ก้าโหรด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัล Merit Award จากการแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์ APICTA 2020-2021 ในชื่อผลงาน “PSU COIN” ณ ประเทศมาเลเซีย นายธราธร บุญเปี่ยม ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ก่อนจะได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน APICTA 2020-2021 ครั้งนี้ จะต้องผ่านการแข่งขันชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนในระดับประเทศ และ ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ACTI) ก่อน  จากนั้นจึงได้ไปแข่งในสนามจริงในระดับนานาชาติ และครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่สองที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในการประกวดดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นอีกรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

Continue reading

CoC-PSU จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รีวิวเวอร์คิดอย่างไร…อยากให้เปเปอร์ผ่าน”

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “รีวิวเวอร์คิดอย่างไร…อยากให้เปเปอร์ผ่าน” ณ ห้องประชุม 6602 ให้แก่คณาจารย์วิทยาลัยฯ  เพื่อเป็นพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและผลิตผลงานหรือองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อวงการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป  CoC-PSU organized a special lecture, “What do reviewers think about your paper?”     On December 12, 2021, College of Computing PSU Phuket was honored by Prof. Dr. Kosin...

Continue reading

ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม Tech incubators หารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ CoC-PSU

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม Tech incubators ภายใต้การบริหารงานของบริษัทเทคอินสไปเรชั่น จำกัด โดย คุณปฏิญญา สระกวี และ คุณธัญยธรณ์ โยธาทิพย์ ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคีภาคเอกชนในการพัฒนาเครือข่ายโครงการทุน Open Innovation และ YSF ได้เข้าพบและปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อแนะนำองค์กรและโครงการทุนฯ ซึ่งศูนย์บ่มเพาะเล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทุนของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี Tech incubators meet and discuss collaboration with CoC-PSU On December 3, 2021, Tech incubators under the...

Continue reading

CoC-PSU ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เทเลอร์ โซลูชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมผู้บริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท เทเลอร์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ และบริษัท ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความถนัดและเชี่ยวชาญเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน ร่วมมือกันในการส่งเสริมและผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และร่วมกันค้นหารูปแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนของประเทศ ให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลกและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมีขอบข่ายการดำเนินงานตามความร่วมมืออยู่บนพื้นฐานของการยอมรับของทั้งสองฝ่ายที่เห็นพ้องร่วมกัน CoC-PSU signed a Memorandum of Agreement for academic collaboration with Tailor Solutions Company Limited On...

Continue reading

กลุ่มนักศึกษา CoC-PSU จัดกิจกรรมอาสา “อาสาพาไปรู้”

ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม “อาสาพาไปรู้” ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อกราฟิกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเครียดและเสริมสร้างกำลังใจและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมเรียนรู้และแบ่งปันให้กับผู้อื่น ได้จากช่องทาง Facebook Fanpage: CoC Student Volunteer PSU Phuket และ Instagram: coc_studentvolunteer กิจกรรมอาสา “อาสาพาไปรู้” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ V-Share  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่จัดโดยกลุ่มนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CoC Student Volunteer)  ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนประเภทที่ 2 ทุนคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ภายใต้แนวคิด “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  CoC-PSU Student Volunteer Group organized volunteer activity...

Continue reading

กลุ่มนักศึกษา CoC-PSU จัดกิจกรรมอาสา “สื่อใจถึงใจ”

ระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาขตภูเก็ต CoC Student Volunteer ได้จัดกิจกรรม “สื่อใจถึงใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ มาร่วมส่งมอบกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเผชิญกับความเครียดหรือต้องการกำลังใจ ผ่านภาพและข้อความในช่องทาง Instagram Story และ Facebook Story พร้อมจัดทำคลิปวิดีโอรวมพลังใจเพื่อส่งต่อกำลังใจในช่องทางต่าง ๆ กิจกรรมอาสา “สื่อใจถึงใจ” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ V-Share  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่จัดโดยกลุ่มนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CoC Student Volunteer)  ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนประเภทที่ 2 ทุนคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ภายใต้แนวคิด “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมอาสา ได้ที่ Facebook Fanpage: CoC Student Volunteer PSU Phuket...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา CoC-PSU ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCIT 2021

ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 13th National Conference on Information Technology (NCIT 2021) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ ชื่องานวิจัย: การวิเคราะห์และออกแบบระบบช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับการวิจัยตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้บริโภค (Analysis and Design of Entrepreneur Support System for Market Research Using Consumer Sentiment Analysis) นักวิจัย: นายรัชชานนท์ เจียมจำนงค์, นายพงศธร เสียมศักดิ์,  และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ Congratulations to students...

Continue reading

นักศึกษา CoC-PSU จัดกิจกรรม V-Share ตอน From Me To You: ฝากใจไปถึงเธอ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์และกลุ่มนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสังคม ในโครงการ V-Share ตอน  “From Me To You : ฝากใจไปถึงเธอ” ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวคิด และมุมมองในการรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพจิตและการสร้างกำลังใจให้แก่ตนเอง พร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับผู้อื่น (รูปแบบออนไลน์)  กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณธนาพร ตระกูลดิษฐ์ (พี่มินท์) เป็นวิทยากรบรรยาย  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 127 คน ภายในกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงที่ 1 ความสำคัญของกำลังใจ และวิธีการสร้างกำลังใจให้ตัวเองและผู้อื่น ช่วงที่ 2 วิธีรับมือและจัดการกับความเครียด และช่วงที่ 3 พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากร โครงการ V-Share  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่จัดโดยกลุ่มนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CoC Student Volunteer) ...

Continue reading

นักศึกษา CoC จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Plearn with Canva and Laws”

ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาทุนประเภทผลการเรียนดีเยี่ยม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Plearn with Canva and Laws” ในหัวข้อ “Computer Ethics and Laws” และหัวข้อ “Infographic Design with Canva”  โดยกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในเรื่องกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ และเทคนิคการออกแบบอินโฟกราฟิก โดยการนำความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นผลงานอินโฟกราฟิก ที่สามารถช่วยให้บุคคลทั่วไปทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย CoC-PSU students organized “Plearn with Canva and Laws” workshop During October 30-31, 2021, the Academic Excellence Scholarship students...

Continue reading