อาจารย์ CoC ได้รับเชิญนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

เมื่อวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงาน The 3rd International Symposium on Asian AI (AI for Life during & after COVID-19) แบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดย Asia AI Institute (AAII), Faculty of Data Science, Musashino University, Japan และ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยอาจารย์ทั้งสองท่าน ได้ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “E-Money...

Continue reading

CoC จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดสรรทุนการศึกษา ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สำหรับปีการศึกษา 2564 มูลค่าทุนรวม 20,000 บาท ซึ่งมีนักศึกษาสมัครรับทุน จำนวน 56 คน โดยสัมภาษณ์ทุนแบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 26 คน CoC provides scholarships to students for the first semester of academic year 2021 College of Computing provides scholarships to College of Computing students with financial difficulties for the academic year 2021....

Continue reading

ทีมวิจัย Block จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ Uniswap and Hyperledger Besu

เมื่อวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยบล็อก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ Uniswap and Hyperledger Besu ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ออกแบบ Smart Contract บนเครือข่ายบล็อกเชน โดยวิทยากร คุณนราธิป พุทธสุวรรณ และคุณภัทรธร ศรีทันดร จากบริษัท บิทคัพ บล็อกเชน เทคโนโลยี (ฺBitkub Blockchain Technology) โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจที่ต้องการศึกษาด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน, DeFi และการเขียนโปรแกรมบน Smart contract เข้าร่วมการอบรมจำนวน 35 คน ท่านทางระบบออนไลน์โดยห้องเรียนบน Discord และเผยแพร่ออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางเฟซบุคเพจ https://www.facebook.com/BLOCK.PSU.Phuket ———————————————————————————————————————————————- Block Research Team...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับกับ นายกฤชพล จันทรประทักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับประเทศไทย NCIT2021 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2021 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่าน Webex Meeting  รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ   CoC-PSU student received “The IT Student with Outstanding Moral and Ethics” award...

Continue reading

นักศึกษา CoC ได้รับคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายเตชิษฏ์ ฉวีวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็น “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564” โดยได้รับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต College of Computing Student selected as “2021 Phuket’s Outstanding Youth of the Year” On September 29, 2021, Mr. Taychid Chaviwong, a student in the Information Technology program of College of Computing, Prince of Songkla...

Continue reading

อาจารย์ CoC ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ Introduction to Blockchain and Cryptocurrency World

 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Introduction to Blockchain and Cryptocurrency World ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บุคคลภายนอกที่สนใจ ผ่านระบบออนไลน์ Asst. Prof. Warodom Werapun gave a special lecture on the topic of “Introduction to Blockchain and Cryptocurrency World” On October 16, 2021, Asst. Prof. Warodom Werapun, a lecturer...

Continue reading

นักศึกษา CoC ชนะเลิศอันดับ 1 ในประกวดออกแบบ Canva ภายใต้โครงการ IT Switch ตอน “สร้างสรรค์แห่งยุค New normal”

นางสาวภัณฑิรา ศิริรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดออกแบบ Canva ภายใต้โครงการ IT Switch ตอน “สร้างสรรค์แห่งยุค New normal” ภายใต้หัวข้อ “กำลังใจ คือ พลัง เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” ชื่อผลงาน “Hero in real life” และได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท โดยกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นโดยชมรม ไอที ม.อ. ปัตตานี เมื่อวันที่ 18 – 25 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  CoC student won first place in the Canva Design...

Continue reading

ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ผ่านทดสอบในหลักสูตร CCNP Enterprise Core Networking (ENCOR) ครั้งที่ 1 สำหรับผู้สอน Cisco Networking Academy Program จัดโดย คณะ IT, KMITL

ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง  อาจารย์ประจำหลักสูตรการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านการทดสอบให้เป็นผู้สอนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นกลางตามโปรแกรมในหลักสูตร CCNP Enterprise Core Networking (ENCOR) ครั้งที่ 1 สำหรับผู้สอน Cisco Networking Academy Program จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, KMITL  ในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ โดยมีการอบรมและสอบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex   ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้เฉพาะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสมาชิกของโครงการ CNAP เท่านั้น ในหลักสูตรดังกล่าว ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง จะได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา Computer Networks and Management และ Advanced Networks ซึ่งเป็นรายวิชาของสาขาวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) ต่อไป...

Continue reading

ทีมนักวิจัย AI-TaSI ได้รับทุนวิจัยมูลค่า 28,960,000 บาท

ทีมนักวิจัย ของศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (Andaman Intelligent Tourism and Service Informatics Center: AI-TaSI)  ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 28,960,000 บาท จาก แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “ดิจิทัลทวินเพื่อการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน” โดยนักวิจัยของศูนย์ฯ ประกอบด้วย       ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์       ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ       ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง       ดร.กาญจนา เหล่าเส็น       ดร.อดิศักดิ์ อินทนา...

Continue reading

ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม Codegoda 2021

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม Codegoda 2021 ซึ่งจัดโดย Agoda ผ่านระบบออนไลน์ โดย ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 22 ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12,642 คน จาก 83 ประเทศทั่วโลก —————————————- Ranked 22 out of 12,642 Participants from 83 Countries: Dr. Nawanol Theera-Ampornpunt from College of Computing Participated in Codegoda 2021 Programming Competition. On 17 July...

Continue reading