CoC-NEWSLETTER VOL.010 บรรยายพิเศษ แนะนำทุนการศึกษา และสถาบันการศึกษาในฝรั่งเศส

กิจกรรมบรรยายพิเศษ แนะนำทุนการศึกษา และสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส National Polytechnic Institute of Toulouse       เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 6315 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  กำหนกจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ แนะนำทุนการศึกษา และสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส National Polytechnic Institute of Toulouse โดยมี ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดกิจกรรม การบรรยายพิเศษ ใน 2 หัวข้อ มีดังนี้ 1. Research in Image Processing and Multimedia โดย ...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.009 ต้อนรับผู้บริหาร จาก University of Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์ AMTEC ต้อนรับ Prof. Dr. Duran Nikolic อธิการบดี และคณะผู้บริหาร จาก University of Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เปิดศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Animation & Multimedia Technology Center : AMTEC) ต้อนรับ Prof. Dr. Duran Nikolic อธิการบดี และคณะผู้บริหาร จาก University of Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย โดยมี รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมผู้บริหารให้การต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการ...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.008 Presentation and Outstanding Speaking Techniques

Presentation and Outstanding Speaking Techniques เมื่อวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมและปฏิบัติการในหัวข้อ “Presentation and Outstanding Speaking Techniques” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เทคนิคการทำเอกสารนำเสนอที่ดีและถูกต้อง และเทคนิคการนำเสนอ โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ และนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนอและพูดต่อหน้าสาธารณชน On January 27th and 28th...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.007 สอบสัมภาษณ์โควตา 14 จ. COE

สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รอบ TCAS 1/2) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์กำหนด สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลในเรื่องหลักสูตร จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง และผลงานของพี่ ๆ นักศึกษาที่ไปคว้ารางวัลมาจากเวทีต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ และนานา ๆ ชาติ พร้อมนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้ข้อมูลในเรื่องของหอพักนักศึกษา และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.006 เปิดศูนย์ AMTEC ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kanazawa University

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์ AMTEC ต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อวางแผนการทำความร่วมมือทางด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Animation & Multimedia Technology Center : AMTEC) ต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันต้อนรับ พร้อมทั้งนำชมห้องปฏิบัติการ Multimedia Lab , Sound Studio , Virtual Studio เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความพร้อมด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นข้อมูลช่วยสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.005 แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับเอเชีย 2017

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต  ที่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับเอเชีย 2017 ACM–ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Contest เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติระดับอุดมศึกษา (ACM-ICPC: ACM International Collegiate Programming Contest) ในระดับเอเชีย (Asia Nakhon Pathom Regional Contest) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีม: Keywords 3.1 Mr.Pkaypreak Ung Mr.Borey...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.004 นักศึกษาสอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ของ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต ที่สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ได้ดำเนินการจัดสอบและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที  ครั้งที่ 2/2560 รอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งในการสอบวัดความรู้ระดับที่ 1 Information Technology Passport Examination (IP) นั้น มีผู้เข้าสอบในประเทศไทย จำนวน 814 คน สอบผ่านจำนวน 273 คน (คิดเป็นจำนวนผู้สอบผ่านร้อยละ 33.53) และในจำนวนผู้ที่สอบผ่านดังกล่าว มีนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกฤช หนูเกตุ  นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และนายธันวา ดาวกระจ่าง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการสอบวัดความรู้ระดับที่ 2...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.003 รางวัล Outstanding Paper Award จากประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ และ นักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล  Outstanding Paper Award จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ ที่ ประเทศญี่ปุ่น วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้ว นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานเรื่อง “Pattern Extraction of Polite Response to Customer Feedback” ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support System (KICSS2017)  ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.002 นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม NCIT & InCIT 2017

    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และคณาจารย์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCIT 2017 และ นานาชาติ InCIT 2017 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญาโท และคณาจารย์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 9th National Conference on Information Technolgoy (NCIT) และ ระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Information Technology (InCIT) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.001 “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ปี 59

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ แซ่อ๋าง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ แซ่อ๋าง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 5730213026 ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร รางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2559 จากรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับประเทศไทย NCIT2017 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2017 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น...

Continue reading