CoC-NEWSLETTER VOL.028 CoC Art and Cultural Day 2018

งานวันศิลปวัฒนธรรม CoC Art and Cultural Day 2018

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม “งานวันศิลปวัฒนธรรม”  CoC Art and Cultural Day 2018 ขึ้น มีทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่

  • กิจกรรมทำของที่ระลึกด้วยผ้าบาติก โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • กิจกรรมการประกวดอินโฟกราฟิกสาระด้านศิลปวัฒนธรรม (รอบชิงชนะเลิศ) โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กิจกรรมการประกวดนุ่งผ้าพื้นเมือง หัวข้อ “ปาเต๊ะ เก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน” โดย อ.มณีเนตร พวงมณี
  • นิทรรศการแสดงภาพถ่าย หัวข้อ ประเพณีวัฒนธรรมภูเก็ต โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้เข้าร่วมงานได้มีการแต่งชุดผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าไทยที่สามารถใส่แล้วดูสวยงามได้ทุกโอกาส


รับชมบรรยากาศในรูปแบบ VDO ได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=RcFcqb72IGY