ทุน_schoralship_Computer_Phuket_PSU

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกในการรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2564 รอบที่ 1 โดยในโอกาสนี้ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรอบที่ 1 นั้นมีผู้ได้รับทุนจำนวนทั้งหมด 8 ราย โดยแบ่งเป็น นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโดยสภาการศึกษา ได้รับทุนประเภทที่ 2 นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม  จำนวน 2 ราย นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโดยโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 8 ราย โดยแบ่งเป็น นักเรียนที่ได้รับทุนประเภทที่ 1 นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม...

Continue reading

👾วิศวกรรมดิจิทัล VS Robotics🤖 “ถ้าจะสร้างหุ่นยนต์มาสักตัว เราต้องมีความรู้อะไรบ้าง?”

วิศวกรรมดิจิทัล VS Robotics “ถ้าจะสร้างหุ่นยนต์มาสักตัว เราต้องมีความรู้อะไรบ้าง?” . 1. Math & Algorithm เพื่อคำนวณ และสั่งให้หุ่นยนตัดสินใจในการทำงานต่าง ๆ ซึ่งน้อง ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ในชั้นปีที่ 1 และ 2 ของสาขา DE (Digital Engineering) 2. Programming เป็นการเขียนโปรแกรม เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานตามที่เราต้องการ โดยสาขา DE จะสอนน้อง ๆ ด้านการเขึยนโปรแกรม ในชั้นปีที่ 1 และ 2 ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับแอดวานซ์เลย 3. Electronics วงจรพื้นฐานต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ต้องรู้ เพราะกลไกต่าง ๆ ของหุ่นยนต์จะต้องมีวงจรไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบแน่นอน DE2 ก็จะได้เรียนเรื่องวงจรไฟฟ้าเหล่านี้ 4. Sensor &...

Continue reading