CoC NEWS ISSUE 173 Congratulations to students from the CoC who received the awards of excellent academic performance and activities for academic year 2019

20th August 2020 during Teacher’s Appreciation activity at Prince of Songkla University, Phuket Campus, the College of Computing awarded our students from several majors for their excellent academic performance and activities in the academic year 2019. The list of students are as follows 1.The best of academic performance of the...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 173 นศ. CoC ได้รับรางวัลเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีและกิจกรรมเด่น ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม 2653 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้มอบรางวัลเรียนดีและกิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลผลการเรียนดีเยี่ยมประจำสาขาวิชา GPA ตั้งแต่ 3.50 ที่สูงที่สุดในชั้นปี 3 ได้แก่ – สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  นายพิสิฐ     แก้วฟุ้ง    GPA  3.82 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายพศิน    วิจิตรวงศากร GPA 3.80 – สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  นายสมศักดิ์ หาบหา     GPA  3.59 รางวัลเรียนดีเด่น  GPA ตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่...

Continue reading

รับสมัคร ทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กย 63 College of Computing Scholarship, semester 1/2020, applications from now until September 14, 2020.     Page Views: 779

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 172 CoC ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครือข่าย จาก NTT และ Nippon Light Metal

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครือข่ายจากบริษัท NTT (Thailand) Ltd. และบริษัท Nippon Light Metal Company Ltd.  เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงการฝึกปฏิบัติในด้านระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ในรายวิชาต่อไปนี้ 968-230 Data Communication and Networking สาขาวิชาวิชาการคอมพิวเตอร์ 140-332 Computer Networking and Management สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 977-212 Data Communications and Networking สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล  977-321 Computer Networks and Management สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล  โดยมี ผศ.ดร.คมสันต์ กาจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับมอบ   Page Views:...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 171 โครงการ Focus Group Seminar: Health and Wellness Tourism

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับงานบริการวิชาการ วิจัยและประชาสัมพันธ์ ม.อ.ภูเก็ต  จัดโครงการ Focus Group Seminar: Health and Wellness Tourism เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทาง วางแผนพัฒนากลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต โครงการนี้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายขับเคลื่อนของจังหวัดภูเก็ต โดยมีประธานกลคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชิระ ภูเก็ต และมีคณาจารย์ภายในคณะฯเข้าร่วมเป็นวิทยากรได้แก่  ดร.วีราภรณ์ ซิดดู ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา  และ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง สมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน และบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด Page Views: 444

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 170 CoC จัดโครงการ “เรียนรู้การดำเนินธุรกิจผ่าน MonSoon “

สาขาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Program) จัดบริการวิชาการ เรื่องการเรียนรู้การดำเนินธุรกิจผ่าน MonSoon Simulation Game ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202A วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตโดยเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Simulation Game-Based Education คุณปรมินทร์ เยาว์ยืนยง ผู้จัดการบริษัทโซนิกส์เซอร์วิส ตัวแทนจำหน่าย MonSoonSIM แห่งเดียวในประเทศไทย  MonsoomSIM คือ Business Simulation Game ที่จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุกรกิจ ผลกระทบภายในองค์กร ความเข้าใจเรื่อง Enterprise Resource Planning ซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนผ่านความเข้าใจในเกมที่แฝงไว้ เป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการเข้าใจเรื่อง ERP องค์กรที่ต้องการความเข้าใจเรื่อง ERP ก่อนการ Implementation ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าจากหน่วยงานต่าง...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 169 นักศึกษา CoC คว้ารางวัลในการแข่งขันการ NSC 2020

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ ผลการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลระดับประเทศ มาได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 2 หมวดที่ 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นิสิต นักศึกษา) โครงการ พีเอสยู คอยน์ ผู้พัฒนา : นายนราทร บุญเปี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์   รางวัลที่ 2 หมวดที่ 15 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Mobile Application (นิสิต นักศึกษา)...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 168 CoC จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ โดยมีการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา ในหัวข้อเกี่ยวกับการแนะนำหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา โดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชั่วโมงกิจกรรม ทุนการศึกษา รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ โดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และแนวทางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวก โดย ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นเพื่อช่วยนักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ เข้าใจ และปรับตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา   Page Views: 107

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 167 CoC จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2563  ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมด้วย  อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะ อาจารย์ และรุ่นพี่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่จากสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ), ธุรกิจดิจิทัล (นานาชาติ) และสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ เป็นโครงการที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในด้านวิชาการและทักษะทางสังคมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยในกิจกรรมประกอบด้วย การปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานด้านซอฟต์แวร์ และภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น เกมต่อโค้ด เก็บข้อมูลลายนิ้วมือ  และบอร์ดเกม เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ...

Continue reading