CoC NEWS ISSUE 156 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ GIFT, India

  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ Gandhi Institute For Technology (GIFT) ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทีมผู้บริหารวิทยาลัยฯ และทีมผู้บริหารจาก Gandhi Institute For Technology (GIFT) ประเทศอินเดีย โดย Associate Professor Bhupesh Deka และ Professor Sitanth Biswas, Head, M.Tech Program จาก Computer Science and Engineering Department...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 155 ทีมนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NSC 2020 ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 คน เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้   ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ทั้งหมด 6 ทีม ซึ่งได้แก่ โครงการ : เกมการ์ดของเหล่าจอมเวทย์ ผู้พัฒนา : นายณัฐวุฒิ บุตรเหลบ นางสาวณิชมน อิสัน อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร 2. โครงการ : เว็บแอพพลิเคชั่นสอนภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ผู้พัฒนา : นายเอกบุรุษ ระวังงาน นางสาวจิดาภา...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 154 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562

      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2/2562 จำนวน 14 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท จำนวน 2 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท จำนวน 8 คน และทุนการศึกษาละ 1,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเหมือนนักศึกษารายอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งนักศึกษาทั้ง 14 คน...

Continue reading

ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรม “การรวบรวมข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์โดยใช้ภาษา R”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรม “การรวบรวมข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์โดยใช้ภาษา R” (Social media and web scraping with R programming) โดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ อบรมวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202A ชั้น 2 อาคาร 1A มอ.ภูเก็ต ค่าลงทะเบียน 1499 บาท รวมค่าอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน พร้อมรับประกาศนียบัตร รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น สมัครภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563 นี้เท่านั้น ช่องทางการสมัคร : shorturl.at/suKOP กำหนดการรายละเอียด : shorter.at/abru5 Page Views:...

Continue reading

ขอเชิญน้องๆที่สนใจ อบรมและแข่งขันการออกแบบ infographic ในหัวข้อ “ภูเก็ตเมืองน่าอยู่และท่องเที่ยวปลอดภัย”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการอบรมและแข่งขันการออกแบบ infographic ในหัวข้อ “ภูเก็ตเมืองน่าอยู่และท่องเที่ยวปลอดภัย”   >> สมัครเข้าร่วมได้ที่นี่ << รายละเอียดเพิ่มเติม   ฟรีตลอดโครงการ พร้อมมีเงินรางวัลกว่า 10,000 บาทพร้อมรับประกาศนียบัตร Page Views: 515

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 153 ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ระบบแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ” (Alternative Word Suggestion System for English Writings (AltW)) ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา  โดยทีมผู้สร้างผลงานได้แก่ นายศุภโชค หนูปาน  นายจิรายุ ชิณวงศ์ และ Mr.Borey Sok นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ “ระบบแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ” (Alternative Word Suggestion System for English Writings (AltW)) เป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์การใช้คำศัพท์...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 152 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.00 น. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่ นายเตชินทร์ ภักดีเศวตโชติ นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทลัย ซึ่งได้รับทุนประเภทนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม โดยผ่านการคัดเลือกจากสภาการศึกษา ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นั้น ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากสภาการศึกษา นำโดย คุณมโนสิทธิ์ แจ้งจบ และคุณพภัสสรณ์ สมพรานนท์ กรรมการสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางคณะผู้บริหารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นำโดยดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน คณะคุณครูและนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น Page Views:...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 151 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เดินทางไปมอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นั้น ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากสภาการศึกษา นำโดยคุณบัณฑูน ทองตัน ประธานการศึกษาจังหวัดภูเก็ต คุณพภัสสรณ์ สมพรานนท์ และคุณมโนสิทธิ์ แจ้งจบ กรรมการสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ด้วย โดยนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ 1.นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด เข้าศึกษาต่อในสาขาธุรกิจดิจิทัล ได้รับทุนประเภทนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม โดยผ่านการคัดเลือกจากสภาการศึกษา 2.นางสาวปารมี อภัย เข้าศึกษาต่อในสาขาธุรกิจดิจิทัล ได้รับทุนประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้...

Continue reading