CoC NEWS ISSUE 150 CoC จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2” โดยโครงการนี้นักเรียนจะมีการเรียน 5 รายวิชาต่อเนื่อง ได้แก่ การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น, IoTs and Basic Electronics, การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA เบื้องต้น, การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) และ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และผลการเรียนจากทุกรายวิชาจะแสดงผลลงใน transcript จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย Page Views: 234

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 149 อาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ บรรยาย “ระบบความปลอดภัยและบล็อกเชน” ณ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.วโรดม  วีระพันธ์ (หัวหน้าทีมวิจัย Block ฝ่ายเทคนิค)  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานสัมมนา “เรื่องระบบความปลอดภัยและบล็อกเชน” ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยในการบรรยายเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์  ได้บรรยายในส่วนของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ที่ทีมวิจัยได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการให้นักศึกษาทดลองฝึกเขียน สัญญาอัจริยะและการนำไปใช้งานเบื้องต้นได้ Page Views: 223

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 148 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดแถลงข่าว เรื่อง การเปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีของกลุ่มจังหวัดอันดามัน

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดแถลงข่าวเรื่อง การเปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีของกลุ่มจังหวัดอันดามัน Digital Transformation For Andaman Provinces เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามัน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ ผู้จัดทำโครงการ Smart Education ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ และ หัวหน้าโครงการศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน และ ดร.กาญจนา เหล่าเส็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร จัดแถลงข่าว ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดแถลงข่าวเรื่อง...

Continue reading

อาจารย์ CoC เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานสัมนา “เรื่องระบบความปลอดภัยและบล็อกเชน” ให้กับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ (หัวหน้าทีมวิจัย Block ฝ่ายเทคนิค) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานสัมนา “เรื่องระบบความปลอดภัยและบล็อกเชน” ให้กับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยในการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ ได้บรรยายในส่วนของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ที่ทีมวิจัยได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการให้นักศึกษาทดลองฝึกเขียน สัญญาอัจริยะและการนำไปใช้งานเบื้องต้นได้ Page Views: 282

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 147 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.กุลจรีย์ ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ กับคุณสันต์สินี ปดิฐพร และคุณอกนิษฐ์ ตั้งโอภาสวิไลสกุล ตัวแทนจากบริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของข้อมูล บริการคลาวด์ ให้บริการศูนย์บริการและวิเคราะห์ข้อมูล Bangkok 1 และ Bangkok 2 บริการด้านบิสิเนส อินเทลลิเจนซ์ หรือ บีไอ โซลูชั่น และบริการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ...

Continue reading

มอ.ภูเก็ต นำเสนอผลงานวิจัย การเปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

มอ.ภูเก็ต เสนอผลงานการวิจัย การเปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีของกลุ่มจังหวัดอันดามัน  Digital Transformation For Andaman Provinces หวังส่งเสริมการท่องเที่ยว รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นสถาบันที่รวมคณาจารย์ นักวิจัยที่มีความรู้ การเรียนการสอนและสร้างสรรค์ศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยเปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาร่วมกับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง  ยุทธศาสตร์ด้านนี้จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของประเทศและความเข้มแข็งของพื้นที่ฝั่งอันดามันที่มีธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวในระดับโลก การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพในระดับต้น ๆ ของเอเชีย ด้วยความได้เปรียบในเชิงพื้นที่และการมีส่วนร่วมกับชุมชน การนำศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาร่วมในการพัฒนา เชื่อว่าสามารถที่จะสร้างงานวิจัยและพัฒนางานและนวัตกรรมด้านดิจิทัลที่เพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ และพร้อมที่ขยายสู่ระดับนานาชาติ   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคนและการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยฯ ได้มีโครงการสำหรับการพัฒนาคนภายใต้โครงการ...

Continue reading

ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ป.ตรี 2563 รอบที่ 1

ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1   วันที่ 12 มกราคม 2563 9.00-9.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 6303 ชั้น 3 อาคาร 6 9.30-11.00 น. สอบข้อเขียน – ภาษาอังกฤษ 30 นาที – คณิตศาสตร์ 45 นาที 11.00 น. เป็นต้นไป เริ่มต้นสัมภาษณ์ ตามลำดับคิวการรายงานตัว   สิ่งที่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องนำมา 1) บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประชาชน 2) สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) 3) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 146 ดร. จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา ร่วมจัดแสดงผลงานและได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ICID

เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร. จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา  เข้าร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วมและจัดแสดงในงานประชุมวิชาการ ICID (International Conference on Innovative Digital) 2019 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  (BACC) โดยผลงานมีชื่อว่า Incantation Media เป็นการนำ Microcontroller มาประมวลผลเมื่อผู้ชมทำการเคาะบักฮื้อ (木魚) หรืออุปกรณ์ที่ใช้เคาะจังหวะระหว่างพิธีสวดมนต์ โปรแกรมจะประมวลผลและนำชื่อเทพเจ้าในภาษาจีนมาประกอบเป็นรูปร่าง เพื่อแสดงแทนสภาวะจิตของผู้มีศรัทธาในองค์เทพเจ้าในขณะสวดมนต์ และนำองค์เทพมาสู่ความเป็นจริงในชั่วขณะนั้น ซึ่งผลงานที่จัดแสดงได้รับรางวัล Best Interactive Media มอบรางวัลโดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ อีกด้วย Page Views: 692

Continue reading