กิจกรรม CoC E-Camp

  กิจกรรม CoC E-Camp        กิจกรรมของค่าย E-Camp ประกอบด้วยการบรรยาย การทำกิจกรรมในห้องเรียน และการทดลองปฎิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ การต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำโครงงาน   คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6   การสมัครและชำระค่าลงทะเบียน เปิดรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีโอนเงิน 700 บาท/คน มาที่   ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี : 857-2-00562-3 ประเภท : ออมทรัพย์ หลังจากโอนเงิน ให้ผู้เข้าแข่งขันถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วม...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 176 CoC จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อจัดทำหลักสูตร Non-degree program

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อหาความต้องการสำหรับการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree program) สำหรับ upskill และ reskill เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทีมผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม “สนทนากลุ่มเพื่อหาความต้องการสำหรับจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree program) สำหรับ upskill และ reskill” ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนสถานประกอบการด้านตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และด้านการพัฒนาโปรแกรม (Full Stack Web Developer) จำนวน 5 ท่านเข้าร่วมวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเรื่องการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree program) สำหรับ reskill และ upskill ที่สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งทางตัวแทนผู้ประกอบการแต่ละท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 175 CoC ร่วมกับ สมาคม ECTI จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จุดประกายสู่ความสำเร็จ: เพิ่มศักยภาพอาจารย์ CoC เพื่อการสร้างผลงานทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สมาคม ECTI (สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จุดประกายสู่ความสำเร็จ: เพิ่มศักยภาพอาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างผลงานทางวิชาการ” ให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ณ ห้อง 6602 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายภาพรวมในการจัดทำผลงานทางวิชาการ สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จง สถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และให้คำปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการ ในการนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจุดประกายให้คณาจารย์คิดสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและผลิตผลงานหรือองค์ความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ในการขอตำแหน่งวิชาการ Page Views: 78

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 174 CoC จัดโครงการ ”ส่งเสริมความร่วมมือทางบริการวิชาการโรงเรียนในเครือ MOU ครั้งที่ 2”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยฯ จัดโครงการ”ส่งเสริมความร่วมมือทางบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และโรงเรียนในเครือ MOU ครั้งที่ 2” โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้ง 6 โรงเรียนเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และโรงเรียนกะทู้วิทยา โดยมีท่านคณบดี รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมร่วมทั้งหมด รวมทั้งการสานต่อโครงการมากมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางโรงเรียนและวิทยาลัยฯ การจัดโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทางผู้บริหารแต่ละโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการเสนอแนะต่างๆซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและชุมชนเป็นสำคัญ Page Views: 99

Continue reading

กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment

  กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment   กิจกรรมอบรมความรู้ด้านนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและแข่งขันเกมจำลองธุรกิจ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และการวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.25   ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในสถานะกำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน เก็บค่าลงทะเบียนอบรม (อาหารกลางวันและอาหารว่าง) คนละ 300 บาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม   ช่องทางการสมัคร: https://bit.ly/3hKidh3 ประกาศรายชื่อ: https://bit.ly/2ZSWH3v หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 ตุลาคม 2563...

Continue reading

กิจกรรม CoC E-sport Challenge

  กิจกรรมคนกล้าท้าอีสปอร์ต CoC E-Sport Challenge   กิจกรรมแข่งขันอี-สปอร์ต ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ และการแข่งขันแบบทีม หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทีมละ 5 คน จำนวน 8 ทีม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.25 หากคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น จะไม่สามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมได้   ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน สามารถส่งผู้สมัครได้ทีมละ 5 คน ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในสถานะกำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน เก็บค่าลงทะเบียนอบรม (อาหารกลางวันและอาหารว่าง) คนละ 150 บาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด...

Continue reading

กิจกรรม CoC Startup Pitch 2020

  กิจกรรม CoC Startup Pitch 2020 ในปัจจุบันการนำเสนอโมเดลธุรกิจในรูปแบบการ Pitch กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาแนวคิด ทักษะการนำเสนองาน ทักษะการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับโมเดลทางธุรกิจ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในอนาคต ที่สนับสนุนวิถีความปกติใหม่ (New Normal) ดังนั้นวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จึงจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอการนำเสนอโมเดลธุรกิจในรูปแบบการ Pitch แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปได้ฟังแนวคิดการนำเทคโนโลยีและการวางแผนธุรกิจสร้างเป็นสตาร์ทอัพ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และคำแนะนำที่มีประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ โครงการได้มีการเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสตาร์ทอัพจากภายนอกมาเป็นผู้ตัดสินและให้ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพอีกด้วย   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ทีมละ 3 คน ไม่เกิน 10 ทีม ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน สามารถส่งผู้สมัครได้ทีมละ 3 คนโดยแต่ละคนจะต้องมีตำแหน่งเฉพาะในทีม เช่น CEO, CTO, Marketting Manager แต่ละทีมนำเสนอไอเดียธุรกิจโดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 8 นาทีโดยมีเวลาการนำเสนอไม่เกิน 5 นาทีและมีช่วงตอบคำถามจากกรรมการ 3 นาที  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   Page Views: 304

Continue reading

CoC Open House

  กิจกรรม เปิดบ้าน CoC CoC Open House   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เปิดบ้านต้อนรับน้อง​ ๆ​ นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม​ทำความรู้จักกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และหลักสูตร​ต่าง​ ๆ​ ที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ซึ่งในกิจกรรม CoC Open House จะมีฐานกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วมสนุกทั้งหมด 5 กิจกรรมได้แก่ บูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยมีพี่ ๆ นักศึกษาให้คำแนะนำเรื่องการเรียนสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ ด้านคอมพิวเตอร์  (อาคาร 1A ชั้น 1 หน้าป้ายวิทยาลัยฯ)   บอร์ดเกมเชิงธุรกิจ เพื่อฝึกทักษะ การคิดและการแก้ปัญหา โดยใช้บอร์ดเกม (อาคาร 1A ชั้น 1 ห้อง 1103A) Moonsoon Sim  เกมที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจหลักการสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ สร้างเสริมการทำงานประสานกันในแบบ Team Work...

Continue reading

Computing Youth Challenge#3 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 3

กิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนทางการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 Computing Youth Challenge#3 (CYC#3)   จัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นี้ ณ ห้อง 6314 ชั้น 3 อาคาร 6 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ภูเก็ต   ช่องทางการสมัคร : https://bit.ly/2ZDr8uv ประกาศรายชื่อทาง : https://bit.ly/33vekqX หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เท่านั้น!!!!!     กิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนทางการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 Computing Youth Challenge#3 (CYC#3)   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยให้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนที่มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 7,000 บาท ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้...

Continue reading

CoC Senior Project Showcase 2020

  กิจกรรมการแสดงผลงานโครงงานนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ CoC Senior Project Showcase 2020 เป็นกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษารายวิชาโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ได้รับชมผลงาน ได้รับฟังแนวคิดการนำซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน รวมถึงระบบฮาร์ดแวร์ไอโอที สำหรับประยุกต์เพื่อใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่พัฒนาขึ้นทางด้านการวิจัย ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น   ขอเชิญร่วมชมและโหวตโครงงานนักศึกษาที่ชื่นชอบตลอดช่วงการจัดกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 13.15 น. – 16.00 น. Download [107.70 KB] Page Views: 318

Continue reading