เรียน ม.อ. TCAS2 ต้องเลขนี้

หมดเขต 18 เมษายน !!!!เรียน ม.อ. TCAS2 ต้องเลขนี้ ** ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ ทุกสาขา **ปรับแก้ไข เพิ่ม ลดอันดับการเลือกสาขา ได้ภายในวันที่ 17 - 18 เม.ย. 67 ที่ https://admission.psu.ac.th/ สำหรับผู้ที่สมัครโครงการรับตรงโควตาภูมิภาคใต้ประจำปี การศึกษา 2567 (รอบที่ 2) ม.สงขลานครินทร์ แล้ว.ไม่ว่าจะวิศวะคอมฯ วิทย์คอม หรือ ธุรกิจคอมฯ สอบข้อสอบชุดไหน ก็เรียนกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ตได้ !!!! .สำหรับผู้ที่สมัครโครงการรับตรงโควตาภูมิภาคใต้ประจำปี การศึกษา 2567 (รอบที่ 2) ม.สงขลานครินทร์ แล้ว ผู้สมัครสามารถแก้ไข เพิ่ม ลดอันดับการเลือกสาขา ได้ทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 17 - 18 เม.ย. 67...

Continue reading

CoC-PSU มอบทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป (ขาดแคลน) และทุนอาหารกลางวัน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้านการเงิน โดยมีนักศึกษาได้รับทุนทั้งสิ้นจำนวน 13 คน จำนวนเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท โดยแบ่งเป็น ทุนทั่วไป (ขาดแคลน) ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 4 ทุน ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 6 ทุน . ทุนอาหารกลางวัน ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 6 ทุน ทุนละ 1,000 บาท...

Continue reading

CoC รับสมัครทุนขาดแคลน และทุนอาหารกลางวัน สำหรับปีการศึกษา 2/2556 ( Shortage Funds and Lunch funds College of Computing for Semester 2/2023 )

1. ลิงค์สมัครทุน (Apply for scholarship.) 2. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนขาดแคลน 1/2566 3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนทุนขาดแคลน และทุนอาหารกลางวัน 2/2566 (วันที่ 29 ม.ค. 67) Announcement of names of shortage funds and lunch funds (29 Jan 24) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนทุนขาดแคลน และทุนอาหารกลางวัน 2/2566 Page Views: 237

Continue reading

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2567   . หัวข้องานวิจัย ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) บล็อกเชน (Blockchain) การคำนวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing) การโมเดลและการจำลองทางคอมพิวเตอร์ (Computational Modeling and Simulation) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking) ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวทางไซเบอร์ (Cybersecurity and Privacy) ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) สื่อดิจิทัล (Digital Media) วัตถุชาญฉลาด (Intelligent Objects) อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)...

Continue reading

ชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ชศมอ.) มอบทุน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ชศมอ.) นำโดย นายอับดลอาซีดร์ เบ็ญนุ้ย ประธาน ชศมอ. พร้อมด้วย นายมาฮามะเฟาซี มะโซ๊ะ ประธานกองทุนซากาต ชศมอ และกรรมการ เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อปลูกฝังและพัฒนาความคิดของเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ศีลธรรม จริยธรรม แนวทางการดำเนินชีวิตอันถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ มีนักศึกษาซึ่งผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา ประกอบด้วย 1 นายวินวิน วารีย์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 2 นางสาวฮาฟีซัน กูทา สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 Page Views:...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้าทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2023 SIT-PSU Student Exchange Program ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “2023 SIT-PSU Student Exchange Program to Tokyo” ณ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “Asia Design Global Workshop 2023 Summer at Tokyo” โดยได้รับทุนสนับสนุบทุนจาก Student Exchange Support Program: Scholarship for Short-term Study in Japan หรือ JASSO...

Continue reading

นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับกับ นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ที่ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2565 จากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมวิชาการระดับประเทศไทย NCIT2023 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2023 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย . รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ —————————————– College of Computing, Prince of Songkla University Congratulations to Ms....

Continue reading

กิจกรรม Projection mapping : Guide of the zodiac (Comp)

  กิจกรรม Projection mapping : Guide of the zodiac (Comp)   วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-15.30 น. สถานที่ : ลานชั้น 1 อาคาร 6 ห้อง 6111 รายละเอียด: นิทรรศการเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของจักรราศีทั้ง 12 ราศีด้วยเทคโนโลยี Projection Mapping และ IoT ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมกับการนิทรรศการด้วยการใช้การ์ดแต่ละราศีแตะเครื่องสแกนเพื่อดูวิดีโอ Motion Graphic ของราศีที่ต้องการได้สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน กำหนดการกิจกรรม: การเข้าชมในแต่ละรอบใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที และจำกัดผู้เข้าชมในแต่ละรอบไม่เกิน 15 คน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน       ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: coc@phuket.psu.ac.th...

Continue reading

Special Lecture “Human and Object Detection with WiFi CSI” by Kiyota Hashimoto (PSU, SHU) and Hidekazu Yanagimoto (OMU)

Special Lecture "Human and Object Detection with WiFi CSI" by Kiyota Hashimoto (PSU, SHU) and Hidekazu Yanagimoto (OMU) .  Date: Monday 30 October 2023  Time: 10:30-12:00  Location: CoC Ideation Zone .  Recent WiFi technologies use CSI (Channel State Information) in order to stabilize signal transmissions against environmental conditions. CSI refers...

Continue reading