โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณคุณอรวรรณ ประตูใหญ่ 0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา) 0 7627 6046 orawan.pr@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: College of Computing, psu phuket campus >> สมัครเรียน << รายละเอีดเพิ่มเติม   Page Views: 2,874

Continue reading

โครงการโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ MOU ( TCAS 65 1/1 และ 1/2)

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> สมัครเรียน << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณคุณอรวรรณ ประตูใหญ่ 0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา) 0 7627 6046 orawan.pr@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: College of Computing, psu phuket campus รายละเอีดเพิ่มเติม   Page Views: 4,832

Continue reading

แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 2)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 COVID-19-PHUKET-Guide-for-teaching Page Views: 532

Continue reading

ขอเชิญผู้ประกอบการทำแบบสำรวจความต้องการในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้กำหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง และใช้วิชาความรู้ที่ศึกษามาทางด้านทฤษฎีประยุกต์เข้ากับภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป           ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพื่อโปรดพิจารณาตอบแบบเสนองานในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 – วันที่ 29 เมษายน 2565 รวมระยะเวลา 17 สัปดาห์           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ ทั้งนี้กรุณาตอบ  >> แบบเสนองาน...

Continue reading

ม.อ.ภูเก็ต แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการคำสั่งจังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 9-16 สิงหาคม 2564 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด) วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนควบคู่กับการสอนออนไลน์ (หรือจนกว่าจะมีประกาศกำหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น) สำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดภูเก็ต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 7627 6024-27 Page Views: 145

Continue reading

แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 COVID-19-PHUKET-Guide-for-teaching Page Views: 7,083

Continue reading

เติมพลังใจน้องใหม่ให้แข็งแกร่ง “Energizing the Freshman’s Heart to Strength”

ขอเชิญน้องใหม่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม “เติมพลังใจน้องใหม่ให้แข็งแกร่ง” เพื่อปรับตัว เตรียมสภาพจิตใจ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ทั้งการเรียนออนไลน์และออฟไลน์ และรับมือกับ cyber bullying! หนึ่งในกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-10.00 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-10.00 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) —————————————————————————————— Invite freshman to Welcoming Activities  Topic :  Energizing the Freshman’s Heart to Strength Objective: To adjust and prepare mentally to...

Continue reading

Welcoming Activities for CoC Freshmen 2021

Welcoming Activities for CoC Freshmen 2021, College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 >> Click

Continue reading

[Exchange Program] Online KU Short-term Exchange Programs 2021-2022

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทภายใต้โครงการ Online KU Short-term Exchange Programs 2021-2022 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา – 1 ปีการศึกษา (โครงการเริ่มประมาณเดือนธันวาคม 64) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ฯ ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สามารถดูได้จาก https://bit.ly/3g1rOCz  ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่  apakorn.b@phuket.psu.ac.th ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ——————————————————————– Kanazawa University  publicises Online KU Short-term Exchange Programs 2021-2022.  (beginning in December 2021)Students, who are interested to participate in the program, please...

Continue reading