นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2566 ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี

วันที่ 30 -31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นางสาวสิริกานต์ แก้วโสภาค นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจดิจัทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ โรงแรมมาร์ซี่ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากได้รับทุน 25,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยได้รับทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี พร้อมเข้าร่วมค่ายปฐมนิเทศให้แก่นักเรียนทุนใหม่ ในวันที่ 30 -31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมาร์ซี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการฝึกอบรมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิต . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่ -สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ -สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ -สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ -สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจริยะ...

Continue reading

Wide Walker จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Next Gen Cinematics: Futuristic Video Production Skills” ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก บริษัท ไวด์ วอล์คเกอร์ จำกัด (Wide Walker) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Next Gen Cinematics: Futuristic Video Production Skills” ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภายในกิจกรรม นักศึกษาได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการก่อน-ระหว่าง-และหลังการจัดทำวิดีโอ เทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การเลือกใช้กล้อง การจัดแสง การบันทึกเสียง ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริงในบทบาทต่าง ๆ ได้แก่ ผู้กำกับ, ทีมนักออกแบบ, ทีมตัดต่อ เป็นต้น ซึ่งผลงานจากกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทำวิดีโอ 30 วินาทีสำหรับแนะนำสินค้าชุดผ้าปาเต๊ะของจังหวัดภูเก็ต https://youtu.be/5PFWgHCBulw . บริษัท ไวด์ วอล์คเกอร์ จำกัด...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวคิดเชิงนวัตกรรม (SDGs Project Showcase) ในงาน Smart Sustainable Development (SSD) 2024

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานแนวคิดเชิงนวัตกรรม (SDGs Project Showcase) ในงาน Smart Sustainable Development (SSD) 2024 ในหัวข้อ “การจัดการค้นหาโลหิตด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการบริจาคโลหิต (Blood Finding Management Using AI & Digital Platform for Donation)” ซึ่งนับเป็น 1 ใน 9 ผลงานระดับนานาชาติ โดยทีมนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 1. นายเจษฎาพร น้อยจังหาร นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 2. นายวรเทพ วิญญัตติกุล นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม​ “AI Utilization Experience for the Implementation of SDGs” ณ มหาวิทยาลัยโซโจ (Sojo University) ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 22 – 29 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม​ “AI Utilization Experience for the Implementation of SDGs” ณ มหาวิทยาลัยโซโจ (Sojo University) จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก JST Sakura Science Exchange Program โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาของทั้งสองสถาบันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) และระดมสมองเพื่อนำเทคโนโลยี AI และ IoT เพื่อแก้ปัญหา Sustainable Development Goals รวมทั้งเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญของจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น เช่น...

Continue reading

CoC-PSU จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “Innovation Game Design Merging Technology and Narrative” และ หัวข้อ “Cryptographic and Blockchain”

เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก Mr. Dominic Dunn (Principal lecturer, International at Teesside University, ประเทศสหราชอาณาจักร) จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Innovation Game Design Merging Technology and Narrative” เกี่ยวกับนวัตกรรมในการออกแบบและพัฒนาเกม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทดลองใช้นวัตกรรมการสำหรับสร้างประสบการณ์การเล่นเกมแบบใหม่ และเข้าใจบทบาทความสำคัญของการออกแบบเนื้อเรื่องของเกมทำให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกสนานและอยากติดตามเนื้อหาของเกม นอกจากนี้ หัวข้ออบรมสัมมนา “Cybersecurity and Ethical Hacking” ได้รับเกียรติจาก Mr.Lewis Golightly (Lecturer in Cryptographic and Blockchain at Teesside University, ประเทศสหราชอาณาจักร) โดยสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ จะแนะนำผู้เรียนให้รู้จักกับโลกแห่งความปลอดภัยทางไซเบอร์และแนวคิดการใช้เทคนิคการโจมตีอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย...

Continue reading

CoC-PSU มอบทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป (ขาดแคลน) และทุนอาหารกลางวัน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้านการเงิน โดยมีนักศึกษาได้รับทุนทั้งสิ้นจำนวน 13 คน จำนวนเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท โดยแบ่งเป็น ทุนทั่วไป (ขาดแคลน) ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 4 ทุน ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 6 ทุน . ทุนอาหารกลางวัน ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 6 ทุน ทุนละ 1,000 บาท...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนพัฒนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ และนางสาววรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์ เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันต้อนรับและให้ข้อมูลด้านหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัฒนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ในกิจกรรม ”ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ” ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร 5A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Page Views: 16

Continue reading

อาจารย์ CoC-PSU ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา ในงาน Blockchain to Government Conference

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้าทีมวิจัย PSU Block วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับการนำบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของภาครัฐ ในหัวข้อ การพัฒนาบล็อกเชนในสถาบันการศึกษา ในงาน B2GC (Blockchain to Government Conference) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านบล็อกเชน รวมถึงกับฝึกอบรมสำหรับครู เพื่อให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังนักเรียนได้ นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดสำหรับโครงการด้านบล็อกเชนที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย สำหรับ งาน B2GC (Blockchain to Government Conference) จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนได้พบปะ พูดคุยเกี่ยวกับโครงการกระเป๋าตังค์ดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานด้านบล็อกเชน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกสถานที่ อีกด้วย —————————————— CoC-PSU Lecturer Invited...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ พร้อมคณะทำงาน Teesside University, ประเทศสหราชอาณาจักร และ BRIT- Education UK

เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติและเพิ่มทักษะแก่นักศึกษา เช้าวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานรับนักศึกษาและกิจกรรมนานาชาติ และนางสาววรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Teesside, เมือง มิดเดิลส์เบรอบ ประเทศสหราชอาณาจักร นำโดย Mr. Dominic Dunn (Principal lecturer, International at Teesside University in United Kingdom) Mr. Lewis Golightly (Lecturer in Cryptographic and Blockchain at Teesside University in United Kingdom) และ Ms. June...

Continue reading

อาจารย์ CoC-PSU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Google Digital Marketing”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล ได้รับเชิญจากศูนย์การเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต ให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ การใช้เครื่องมือการตลาดด้วย Google Digital Marketing ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถใช้ Google Digital Marketing เป็นเครื่องมือส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าให้สามารถมองเห็นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองในอนาคตได้ . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://cocpsu.wixsite.com/academic-services หรือ https://computing.psu.ac.th/th/ Page Views: 17

Continue reading