วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Associate Editors (รองบรรณาธิการ) ของวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ The Learning Organization: An International Journal สังกัดภายใต้ Emerald publishing Page Views: 11

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการสายวิชาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ของสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI) อีก 1 วาระ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 Page Views: 11

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จามิกร หิรัญรัตน์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จามิกร หิรัญรัตน์ เนื่องในโอกาสสำเร็จทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม   Page Views: 10

Continue reading

CoC-PSU จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #7) ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแนะนำแนวทางในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยทีมวิทยากร ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เส้นทางอาชีพ ทักษะการเข้าสังคม ตลอดจนแนะนำการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกตัวแทนแต่ละสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะทำงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ของรุ่นที่ 7 Page Views: 27

Continue reading

CoC-PSU ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ในกิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Robotics ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว มีการอบรม บรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยมี อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคุณเอกวัฒน์ วชิระพันธุ์ และคุณอนุพงศ์ รองมาก เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร   Page Views: 21

Continue reading

CoC-PSU จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันทุกมุมของการทำธุรกิจ จากประสบการณ์ชีวิตที่ได้จากการบริหารจริง”

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก คุณกฤชพล จันทรประทักษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท กฤชา จำกัด และ ศิษย์เก่าวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 เป็นวิทยากรพิเศษ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “รู้ทันทุกมุมของการทำธุรกิจ จากประสบการณ์ชีวิตที่ได้จากการบริหารจริง” ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ บุคลากร และผู้สนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจ, การตลาด (ธุรกิจในยุคดิจิท้ล), การต่อยอดธุรกิจ, มุมมองธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของผู้บรรยาย, ข้อคิดที่ได้จากการร่วมทำธุรกิจกับพาร์ทเนอร์, และบทสรุปของการเริ่มต้นธุรกิจที่เป็นไปได้จริง” Page Views: 15

Continue reading

กลุ่มนักศึกษาทุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Figma Workshop

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 1.นางสาวธีร์สุตา ปานรงค์ 2.นางสาวกัลยรัตน์ มากชัย 3.นายธนธัช ตั้งจิตนบ 4.นางสาวอาโป ทวนดำ โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ​เป็นที่ปรึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Figma ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้แบบทำงานร่วมกัน (Collaborative Interface Design) ช่วยให้เว็บไซต์มีความสวยงามและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน ภายในกิจกรรมมีการแนะนำเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ต่าง ๆ การลงมือปฏิบัติจริง Page Views: 18

Continue reading

CoC-PSU จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2567 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ ร้านอาหารครัวนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และประธานหลักสูตร ร่วมกับสโมรนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ รวมถึงตัวแทนนักศึกษา จากทุกสาขา ทุกชั้นปี ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเป็นกันเอง Page Views: 19

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับคุณพงศ์ปณต อุปลา ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เคล็ดลับสำหรับมือใหม่ลงทุนอสังหาฯ”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์ปณต อุปลา ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรร “นครา ทรัพย์ธานี” เป็นวิทยากรพิเศษ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เคล็ดลับสำหรับมือใหม่ลงทุนอสังหาฯ” ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ บุคลากร และผู้สนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ควรลงทุนในอสังหาฯ, เคล็ดลับการเลือกอสังหาฯ และที่ดิน, เทคนิคการมีรายได้เสริมด้วยการเป็นนายหน้าอสังหาฯ, การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการโปรโมทอสังหาฯ, และเตรียมพร้อมก่อนเป็นนายหน้าอสังหาฯ สำหรับมือใหม่ Page Views: 43

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒน์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง VDO Stop Motion ด้วย Mobile อย่างง่าย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง VDO Stop Motion ด้วย Mobile อย่างง่าย ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 จากโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด สมรรถนะทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน โดยมีคุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://computing.psu.ac.th/academic-services/ หรือ https://computing.psu.ac.th/th/ Page...

Continue reading