CoC NEWS ISSUE 171 โครงการ Focus Group Seminar: Health and Wellness Tourism

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับงานบริการวิชาการ วิจัยและประชาสัมพันธ์ ม.อ.ภูเก็ต  จัดโครงการ Focus Group Seminar: Health and Wellness Tourism เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทาง วางแผนพัฒนากลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต โครงการนี้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายขับเคลื่อนของจังหวัดภูเก็ต โดยมีประธานกลคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชิระ ภูเก็ต และมีคณาจารย์ภายในคณะฯเข้าร่วมเป็นวิทยากรได้แก่  ดร.วีราภรณ์ ซิดดู ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา  และ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง สมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน และบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด Page Views: 444

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 170 CoC จัดโครงการ “เรียนรู้การดำเนินธุรกิจผ่าน MonSoon “

สาขาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Program) จัดบริการวิชาการ เรื่องการเรียนรู้การดำเนินธุรกิจผ่าน MonSoon Simulation Game ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202A วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตโดยเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Simulation Game-Based Education คุณปรมินทร์ เยาว์ยืนยง ผู้จัดการบริษัทโซนิกส์เซอร์วิส ตัวแทนจำหน่าย MonSoonSIM แห่งเดียวในประเทศไทย  MonsoomSIM คือ Business Simulation Game ที่จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุกรกิจ ผลกระทบภายในองค์กร ความเข้าใจเรื่อง Enterprise Resource Planning ซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนผ่านความเข้าใจในเกมที่แฝงไว้ เป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการเข้าใจเรื่อง ERP องค์กรที่ต้องการความเข้าใจเรื่อง ERP ก่อนการ Implementation ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าจากหน่วยงานต่าง...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 169 นักศึกษา CoC คว้ารางวัลในการแข่งขันการ NSC 2020

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ ผลการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลระดับประเทศ มาได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 2 หมวดที่ 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นิสิต นักศึกษา) โครงการ พีเอสยู คอยน์ ผู้พัฒนา : นายนราทร บุญเปี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์   รางวัลที่ 2 หมวดที่ 15 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Mobile Application (นิสิต นักศึกษา)...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 168 CoC จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ โดยมีการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา ในหัวข้อเกี่ยวกับการแนะนำหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา โดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชั่วโมงกิจกรรม ทุนการศึกษา รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ โดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และแนวทางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวก โดย ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นเพื่อช่วยนักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ เข้าใจ และปรับตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา   Page Views: 107

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 167 CoC จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2563  ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมด้วย  อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะ อาจารย์ และรุ่นพี่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่จากสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ), ธุรกิจดิจิทัล (นานาชาติ) และสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ เป็นโครงการที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในด้านวิชาการและทักษะทางสังคมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยในกิจกรรมประกอบด้วย การปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานด้านซอฟต์แวร์ และภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น เกมต่อโค้ด เก็บข้อมูลลายนิ้วมือ  และบอร์ดเกม เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 166 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ “CoC Workshop: Future and Challenge 2021”

เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประจำปี 2563 “CoC Workshop: Future and Challenge 2021” ณ ห้อง 5102A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ อีกทั้งการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ทางวิชาการและงานสนับสนุน โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กรฯ ในครั้งนี้่ รศ.ดร.สินชัย กมลภิงค์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะผู้บริหาร ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย พัฒนาและพันธกิจเพื่อสังคม กิจกรรมกลุ่ม OKR รายบุคคล 2564-2567 (ทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) งานรับนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ งานบริิการวิจัยและพัฒนา/งานบริการวิชาการ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร และเตรียมความพร้อมหลักสูตรนานาชาติ โดยในการบรรยายดังกล่าวบุคลากรก็ได้ร่วมกันแลกเปลีี่ยน ระดมความคิด เพื่อนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการศึกษานานาชาติในอนาคต...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 165 นักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมกับมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต จัด กิจกรรม Gift4U ตอน: ของขวัญจากพี่

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ร่วมกับ นักศึกษาทุนประเภทที่ 2 ทุนคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รวมจำนวนกว่า 40 คน ร่วมจัดยนต์กิจกรรมให้กับน้อง ๆ ณ มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  ซึ่งมีกิจกรรรมมากมาย ประกอบด้วย กิจกรรมถุงใบใหญ่เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างพี่ ๆ กับน้อง ๆ  กิจกรรมบอลดนตรี กิจกรรมเต้นรำเข้าจังหวะเสียงเพลง กิจกรรมเก็บขยะและปรับปรุงทัศนียภาพ กิจกรรมพี่สอนน้องทำขนมโค และกิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์  กิจกรรม Gift4U ตอน ของขวัญจากพี่ เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CoC Student Volunteer) เป็นกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ Page Views: 145

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 164 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะสากล เพื่อสานสัมพันธ์นักศึกษาไทยและต่างชาติ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะสากล วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์” ณ สวนสาธารณะในหาน และบริเวณหาดในหาน โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะ ทั้งนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 คน ภายในกิจกรรมช่วงเช้า นักศึกษาได้ร่วมเดินทางไปเก็บขยะบริเวณหน้าหาดในหาน เพื่อช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักท่องเที่ยว และนักศึกษาได้ช่วยกันรณรงค์ลดโลกร้อน ตระหนักถึงการทิ้งขยะให้ลงถังมากขึ้น หลังจากเสร็จกิจกรรมเก็บขยะบริเวณหน้าหาดในหาน ต่อด้วยกิจกรรมฐานต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มความสามัคคีระหว่างนักศึกษา โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 เดินกะลาหรรษา, ฐานที่ 2 Giant Twister Game, ฐานที่ 3 เหยียบกระดาษลัง และฐานสุดท้ายในฐานที่ 4 Werewolf กิจกรรมช่วงบ่าย...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 163 Best Paper Award for the Faculty of College of Computing

Asst.Prof.Dr. Aziz Nanthaamornphong, the faculty of College of Computing won  Best Paper Award at The 17th International Conference on Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2020) held in the virtual conference, during 24 – 27 June 2020. ECTI-CON is the premier forum for the presentation of researchers,...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 163 Best Paper Award for the Faculty of College of Computing

Asst.Prof.Dr. Aziz Nanthaamornphong, the faculty of College of Computing won  Best Paper Award at The 17th International Conference on Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2020) held in the virtual conference, during 24 – 27 June 2020. ECTI-CON is the premier forum for the presentation of researchers,...

Continue reading