CoC-PSU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566  ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ, อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา และผู้บริหารระดับหลักสูตร พร้อมด้วย คุณภาคภูมิ สินิทธ์วรากุล กรรมการบริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิชาการและวิจัย (MOU)  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ และบริษัท ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความถนัดและเชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะผู้ปฏิบัติงานฝึกหัด และส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และผลักดันการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการทำวิจัยและวิชาการต่าง ๆ ร่วมกัน Page Views: 8

Continue reading

CoC-PSU, AI-TaSI ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไซบอร์โท จำกัด

CoC-PSU, AI-TaSI ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไซบอร์โท จำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566  ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.กาญจนา เหล่าเส็น หัวหน้าศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (AI-TaSI) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับหลักสูตร  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิชาการและวิจัย (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท ไซบอร์โท จำกัด ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ วิทยาลัยและบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในสายวิชาชีพที่ศึกษา  การพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย โดยมีขอบข่ายการดำเนินงานตามความร่วมมืออยู่บนพื้นฐานของการยอมรับของทั้งสองฝ่าย ที่เห็นพ้องร่วมกัน โดยถือเอาประโยชน์ของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ ———————————– On March 1, 2023, the College of...

Continue reading

CoC-PSU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน Teaching Portfolio /แผนการสอนสําหรับ PSU-TPSF”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน Teaching Portfolio /แผนการสอนสําหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework (PSU-TPSF) ให้แก่อาจารย์ประจำของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำความเข้าใจ  และสามารถเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ในการยื่นขอรับการประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU-TPSF ซึ่งในการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี จากสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ในครั้งนี้ Page Views: 46

Continue reading

CoC-PSU และ Piesoft Co., LTD. หารือการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกัน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับหลักสูตร ประชุมร่วมกับบริษัท พายซอฟท์ จำกัด นำโดย คุณสิริพร ชอเชวี HR Manager และคุณสุชาดา พงศ์พรม Senior Business Analyst เพื่อหารือการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกัน โดยในการประชุมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพในด้านสหกิจศึกษา ด้านการจัดทำ WIL กับรายวิชาในหลักสูตร การจัด workshop เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจ ด้านวิจัยและพัฒนา  ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ และ Piesoft ได้มีการลงนามความร่วมมือกันเป็นที่เรียบร้อยเพื่อประโยชน์ต่อหลักสูตร บุคลากรและผู้เรียนเป็นสำคัญ —————————————————————————————— CoC-PSU discussed academic potential development with Piesoft...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี ห้องเรียนพิเศษ SMT

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี ห้องเรียนพิเศษ SMT เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 31 คน เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษา C เบื้องต้น วิทยากร โดย ดร.อมรรัตน์ ประสิทธิศุภโรจน์ และการสร้างเกมด้วยโปรแกรม GDevelop วิทยากรโดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที   Page Views: 31

Continue reading

CoC-PSU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนกะทู้วิทยา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมบริหาร และโรงเรียนกะทู้วิทยา นำโดย ผู้อำนวยการ คุณสนิท รอดเซ็น พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน  ได้ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”ณ ห้องประชุมพอเพียง โรงเรียนกะทู้วิทยา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คุณประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล และ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้องอนุสรณ์) คุณอรพรรณ อาสนวิเชียร เข้าร่วมหารือแผนความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของทั้งสองโรงเรียนอีกด้วย วัตถุประสงค์ในการร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สนับสนุนวิชาการ กิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี และเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียน และครู  Page Views: 16

Continue reading

CoC-PSU และ SBP Digital Service Co,, LTD. หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับหลักสูตร ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัท SBP Digital Service Co,, LTD. บริษัททางด้าน IT ในเครือ Boonrawd Brewery Group นำโดย คุณพณัญญา ศรีไพโรจน์ธิกูล หัวหน้าฝ่าย Digital Services ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน  การประชุมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในด้านสหกิจศึกษา ด้านการจัดทำ WIL กับรายวิชาในหลักสูตร การจัด workshop เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจ ด้านวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ และ SBP Digital Service เห็นพ้องที่จะมีการลงนามความร่วมมือกันต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อหลักสูตร...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยหาดใหญ่อำนวยวิทย์

วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากวิทยาลัยหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จำนวน 144 คน ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วีราภรณ์ ซิดดู อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) แนะนำหลักสูตรของวิทยาลัยฯ และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเกม พร้อมจัดแสดงผลงานการพัฒนาเกม “Phuket Cooking Fever” ซึ่งเป็นเกมปรุงอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ที่พัฒนาโดยอาจารย์วีราภรณ์ ซิดดู และนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยให้คุณครูและนักเรียน ทดลองเล่นอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตอบคำถาม เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ เพื่อลุ้นรับของที่ระลึก โดยมีคุณครูและนักเรียนได้รับของที่ระลึกมากมายในกิจกรรมในครั้งนี้ Page Views: 12

Continue reading

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต เข้าร่วม โครงการ Carbon Neutrality ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม  วีระพันธ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วม โครงการ Carbon Neutrality  ณ ประเทศสิงคโปร์ กับ บริษัท Finstable Co., LTD. ร่วมกับ บริษัท MEDS-DNZ เพื่อสร้างความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน เข้ามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ลดการก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ และ มหาวิทยาลัยนันยาง https://www.medsventure.com/digital-platform/ Asst. Prof. Dr. Warodom Werapun, Associate dean for research and innovation, College of  Computing, PSU Phuket, participated in...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมจัดนิทรรศการ ในกิจกรรม “ภูเก็ตทะเลสะอาด หาดทรายขาว (Phuket White Sand and Clean Sea)”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “ภูเก็ตทะเลสะอาด หาดทรายขาว (Phuket White Sand and Clean Sea)” ณ สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา เพื่อร่วมกันผนึกกำลังดูแลสิ่งแวดล้อม ชายหาดให้สวยงามและยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต และเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมจัดนิทรรศการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย – Smart Garbage Box ต้นแบบถังขยะอัจฉริยะสำหรับการคัดแยกและนับจำนวนขวดพลาสติก...

Continue reading