CoC NEWS ISSUE 121 CoC ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกับ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนักศึกษา และกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณาจารย์และนักศึกษา จาก  Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทน กล่าวต้อนรับ Assoc. Prof. Takayuki Takahashi, Associate Professor of Graduate School of International Management และ Assoc. Prof. Shushi Nagahata อาจารย์ผู้ดูแลโครงการและนักศึกษาจาก  Yokohama City University ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 120 นักศึกษา CoC ได้รับทุนเข้าร่วม “2019 PSU-SIT Student Exchange Program” ณ SIT ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ “2019 PSU-SIT Student Exchange Program” ณ มหาวิทยาลัย Shibaura Institute of Technology กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 16 – 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 10 คน ได้แก่ นายธฤต เพชรหนู                                       ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 119 นักศึกษา CoC เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2019 Sakura Exchange Science Program ณ OPU

    ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 คน และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน ได้แก่ นายจิรายุส พิทักษ์ศานต์                สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ เหมมณี               สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นายธนากร ก้าโหรด                     ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 118 CoC จัดโครงการ “ส่งเสริมความร่วมมือทางบริการวิชาการระหว่าง CoC และโรงเรียนในเครือ MOU”

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยฯ จัดโครงการ “ส่งเสริมความร่วมมือทางบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และโรงเรียนในเครือ MOU”  โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้ง 6 โรงเรียนเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และโรงเรียนกะทู้วิทยา โดยมีท่านคณบดี รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมร่วมทั้งหมด รวมทั้งการสานต่อโครงการมากมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางโรงเรียนและวิทยาลัยฯ การจัดโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทางผู้บริหารแต่ละโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการเสนอแนะต่างๆซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและชุมชนเป็นสำคัญ Page Views: 263

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 117 CoC จัดโครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL: Work Integrated Learning)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL: Work Integrated Learning)” ให้แก่อาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ณ ห้องสัมมนา 6602 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจที่ได้จากการอบรมมาจัดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ และเป็นผู้นำในการก่อตั้งการจัดการศึกษา WiL ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ พร้อมด้วย อาจารย์สุนทร บุญแก้ว ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการศึกษา WiL ทางด้านอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในโครงการดังกล่าว อีกด้วย Page Views: 211

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 116 CoC และ ร.ร.กะทู้วิทยา ได้ลงนามร่วมกันใน MOU

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหาร มีความร่วมมือกับโรงเรียนกะทู้วิทยา นำทีมโดย ผู้อำนวยการปัญญา หัตถิ พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ลงนามร่วมกันใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมพอเพียง โรงเรียนกะทู้วิทยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดภูเก็ต คุณวันชัย พงษา และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยาและโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คุณณชัย เขมนิพัทธ์ เข้าร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และ สร้างเครือข่ายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียน และครูอาจารย์ ซึ่งจะได้ก่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการทำกิจกรรมและโครงการทางด้านคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ Page Views: 255

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 115 CoC ร่วมกับคณะผู้บริหารจากสมาคมโรงแรมป่าตอง หารือแนวทางความร่วมมือเชิงวิชาการและวิจัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ ดร.ศุภชัย แจ้งใจ คณะวิเทศศึกษา ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากสมาคมโรงแรมป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นำโดย คุณนฤดี พงษ์นริศร อุปนายกฝ่ายบริหาร, คุณสิทธิชัย ธนากรเจริญ อุปนายกฝ่ายการตลาด และ คุณณรงค์ชัย อุทานัง กรรมการบริหาร ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเชิงวิชาการและวิจัย ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมทักษะภาษาจีนให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการด้วยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล รวมถึงแผนการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับทักษะภาษาต่างประเทศ Page Views: 219

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 114 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ Smart Camp 2019

ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในโครงการ Smart Camp 2019 นำทีมโดย ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา, นักวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (AMTEC) และนักศึกษาช่วยสอน จำนวน 10 คน ณ โรงแรมบริษา เขาหลัก จังหวัดพังงา โครงการ Smart Camp 2019 ครั้งนี้ เป็นโครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในการสร้าง Stop Motion บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง International Program จำนวน 89 คน ซึ่งเป็นการอบรมภาคภาษาอังกฤษ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานด้านสื่อสร้างสรรค์ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และขั้นตอนการผลิตสื่อ โดยการจัดโครงการครั้งนี้นักเรียนได้มีการฝึกปฎิบัติจริงและร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 113 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ รับการประเมิน EdPEx

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.กาญจนา เหล่าเส็น ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx) ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กรัญฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นายแพทย์บุญประสิทธ์ กฤตย์ประชา...

Continue reading