นักศึกษา CoC-PSU เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม​ ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม​ “Applied AI/IoT Technology for Monozukuri R&D Experience Program” ณ มหาวิทยาลัยโซโจ (Sojo University) จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก JST Sakura Science Exchange Program โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) รวมถึงการทดลองเขียนโค้ด และระดมสมองเพื่อคิดเทคโนโลยีที่เป็น AI หรือ IoT เพื่อแก้ปัญหา Sustainable Development Goals รวมทั้งเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญของจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น...

Continue reading

CoC-PSU ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้มีโอกาสต้อนรับคณะคุณครูและนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จำนวน 40 คน  การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อาทิ ห้อง Virtual Studio, Hardware Lab, การบรรยายแนะนำหุ่นยนต์เดินตามเส้น หุ่นยนต์ระบุตำแหน่งและสร้างแผนที่  โดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที, ชมนิทรรศการ Phuket Food Story (เรื่องราวอาหารภูเก็ต) โดย คุณสิริพร เนื้ออ่อน และ คุณนภดล คำเลี้ยง นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, และฟังการบรรยายเรื่อง Projection Mapping โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นอกจากนี้ น้อง ๆ ได้เข้าร่วมการแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ โดยคุณวรรณอนงค์...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ ประเทศญี่ปุ่น จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Symposium on Asia AI

เมื่อวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสถาบันปัญญาประดิษฐ์แห่งเอเชีย (Asia AI Institute: AAII) คณะวิทยาการข้อมูล (Faculty of Data Science) มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ (Musashino University) ประเทศญี่ปุ่น จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ  The 4th International Symposium on Asia AI ภายใต้แนวคิดปัญญาประดิษฐ์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น (AI for Better Living and Environment) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนักวิจัย นักวิชาการ จากหลากหลายสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, บริษัทอีสต์แจแปนเรลเวย์คอมปะนี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม, การบริหารจัดการเมือง, การจัดการการท่องเที่ยว,...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Workshop on Data Science: Challenges for Better Living

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Workshop on Data Science: Challenges for Better Living ณ โรงแรมดวงจิตต์ จังหวัดภูเก็ต โดยมีประเด็นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูล ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ 12th International Conference on Smart Computing and Artificial Intelligence (SCAI 2022-Winter) โดยมีอาจารย์ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณา และผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน ประกอบด้วย Phuket Landmark Recognition...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจัดอบรมการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระหว่างวันที่ 9- 17 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ร่วมมือกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จัดอบรมการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งระดับจำนวน 529 คน เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กับตนเองจนเกิดเป็นความรู้แบบยั่งยืนได้ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนตามศาสตร์การเรียนรู้ที่ทางวิทยาลัยได้เปิดสอนและเป็นพื้นฐานที่นักเรียนควรจะมีเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งหมด 11 กิจกรรม ซึ่งได้แก่ สร้างฟิลเตอร์สำหรับ IG Story ด้วยโปรแกรม SparkAR, Creative Thinking, Fun in Business with Board game, Office, Google platform/ Google searching, บ่งบอกตัวตนผ่าน​ caption เท่ห์ด้วย​ Photoshop, Create powerful apps and websites, without code,...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเพาะกล้าคนเก่งด้านเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเพาะกล้าคงเก่งด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 124 คน เกี่ยวกับ การสร้างเกมด้วยโปรแกรม GDevelop วิทยากรโดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที,  การสร้าง Stop motion โดย คุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ และการสร้างเว็บไซต์โดยโปรแกรมสำเร็จรูป  โดย คุณอาภากร บุนนาค Page Views: 28

Continue reading

CoC-PSU จัดโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้าน Data Science

ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้าน Data Science ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 50 คน ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติใน 3 หัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ หัวข้อ Design Thingking วิทยากรโดย ดร.กุลจรี ตันตยกุล, หัวข้อ Data Analysis วิทยากรโดย อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที และ หัวข้อ Machine Learning วิทยากรโดย ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Page Views: 27

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2564

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต นายกฤชพล จันทรประทักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา Page Views: 15

Continue reading

อาจารย์จักรพันธ์ สัวบุตร ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำนวัตกรรมให้แก่นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.จักรพันธ์ สัวบุตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำนวัตกรรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณะครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์     จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง Page Views: 54

Continue reading

CoC-PSU ร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานหุ่นยนต์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกว่า 80 คน ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีการสาธิตการทำงานของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ Tourtellot Burger ประกอบการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับพื้นฐานระบบหุ่นยนต์ ซึ่งนักเรียนได้ฝึกเขียนโค้ดเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อีกด้วย โดยมี ดร.ยศวีย์ แก้วมณี และ อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที เป็นวิทยากร และ  คุณเอกวัฒน์ วชิระพันธ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากรในครั้งนี้อีกด้วย Page Views: 21

Continue reading