CoC-PSU ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการรับนักศึกษา ร่วมกับ Phuket International Art Exchange Center Co., Ltd

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์, ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.กุลจรี ตันตยกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วย Mr. Li Yuzhong ประธานกรรมการบริหาร Phuket International Art Exchange Center Co., Ltd. และ Mr. Tian Banchao ผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและการรับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทางวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ มากยิ่งขึ้น ———————————————————– CoC-PSU Signing a memorandum of academic...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับงานสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต โครงการ “CoC Job Fair”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา งานสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรม “CoC Job Fair” ณ ห้อง 6303  เพื่อเปิดโอกาสสถานประกอบการ แนะนำองค์กรและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีสถานประกอบการ เข้าร่วมดังนี้  บริษัท ฟินสเตเบิ้ล จำกัด  บริษัท เทเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด โรงแรมชนาลัย การ์เด้น รีสอร์ท บริษัท สเตลล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด โรงแรม ลา เวลา เขาหลัก Page Views: 19

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับงานสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา งานสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “มุมมองจากสถานประกอบการและวิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา” ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยมี สถานประกอบการ เข้าร่วมดังนี้ 1.บริษัท พรีโมเวิร์ล จำกัด 2.บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด 3.บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Page Views: 12

Continue reading

CoC-PSU  มอบทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ภาคการศึกษาที่  1/2565

  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับการจัดสรรเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 เป็นเงินจำนวน 38,000 บาท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทุกชั้นปี  โดยกำหนดสัมภาษณ์ทุนเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 และมอบทุนการศึกษาวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักศึกษาสมัครทุนทั้งสิ้นจำนวน 33 คน และได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 27 คน แบ่งเป็นมูลค่าทุนดังนี้ ทุนการศึกษาทุนละ 2,000 บาท จำนวน 4 ทุน ทุนการศึกษาทุนละ 1,500 บาท จำนวน 16 ทุน ทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 5 ทุน ทุนการศึกษาทุนละ...

Continue reading

CoC-PSU ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการรับนักศึกษา ร่วมกับบริษัท แม็คนิก้าไซเทค (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 19 กันยายน 2565 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย คุณฮิเดอาคิ มิอุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็คนิก้าไซเทค (ประเทศไทย) จำกัด และคุณธนาพร อดิรักษ์สถิตกุล ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Intergrated Education: CWIE) ที่ครอบคลุมการจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานด้วยการฝึกการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทักษาทางวิชาชีพให้นักศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ไปจนถึงการร่วมออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะของนักศึกษาร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามเป้าประสงค์ของแต่ละหลักสูตรและสถานประกอบการ Page Views: 11

Continue reading

CoC-PSU ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จ.ตรัง

วันนี้ 16 กันยายน 2565 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้มีโอกาสต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง จำนวน 65 คน โดย อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับคณะดูงานอย่างอบอุ่น โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้น้อง ๆ ได้รับฟังการแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, เรียนรู้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับการฝึกปฏิบัติ โดย ดร.ยศวีย์ แก้วมณี อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ อาทิ ห้อง Virtual Studio และ Hardware Lab  #อยากเรียคอมต้องวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ #วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Page Views: 46

Continue reading

ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคใต้ CoC-PSU เข้าร่วมพิธีเปิด Super AI Engineer & Startup Exhibition 2022

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ลานนิทรรศการ Beacon 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคใต้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ Super AI Engineer & Startup Exhibition 2022 และพิธีมอบเหรียญรางวัล Super AI Engineer Season 2 โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนานวัตกร-วิศวกร-นักวิจัย-วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์” หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า “สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer)” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุน ด้านการพัฒนากําลังคน การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) Page Views: 16

Continue reading

CoC-PSU ส่งต่อหนังสือให้กับห้องสมุด ม.อ.ภูเก็ต

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ส่งต่อตำรา หนังสือ และคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและผู้สนใจ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว นายอนุพงศ์ รองมาก เจ้าหน้าที่ และกลุ่มตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนส่งมอบ ให้กับทางห้องสมุด โดยมี คุณถาวร ปานขาว บรรณารักษ์ เป็นผู้รับมอบ Page Views: 10

Continue reading

อาจารย์ณัฐยา แช่มธิติกุล คว้ารับรางวัล ในงานEmerald announces winners of 26th annual Literati Awards for Excellence

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 Emerald Publishing ได้ประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจารย์ณัฐยา แช่มธิติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลในงานได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลจากวารสาร Team Performance Management   ในฐานะ Outstanding Paper in the 2022 Emerald Literati Awards. รางวัลจากวารสาร The Learning Organization. ในฐานะ Outstanding Reviewer in the 2022 Emerald Literati Awards Page Views: 20

Continue reading

CoC-PSU จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Power of The Brand Idea

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Power of The Brand Idea โดยได้รับเกียรติจากคุณโรจนะ ฉั่วสกุล Chief Creative Officer บริษัท Storyteller เป็นวิทยากรพิเศษ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ และกรณีศึกษาต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ Page Views: 14

Continue reading