นักวิจัย  AI-TaSI ม.อ.ภูเก็ต ได้รับอนุมัติงบประมาณการวิจัย จำนวนเงิน 2,500,000 บาท ในโครงการวิจัย “การใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์”

ดร.กาญจนา เหล่าเส็น และ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา นักวิจัยจากศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (Andaman Intelligent Tourism and Service Informatics Center: AI-TaSI) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ดร.ณสิทธิ์ เหล่าเส็น นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับงบประมาณการวิจัยจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ในโครงการวิจัย “การใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์” จาก บริษัท ไซบอร์โท จำกัด โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และสร้างฐานข้อมูลในการจัดเก็บเพื่อการค้นหาและนำมาใช้ประโยชน์อย่างฉลาด ในโครงการวิจัยนี้ ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาษาธรรมชาติเข้ามาประมวลผล และประยุกต์ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบอัจฉริยะ Page Views: 117

Continue reading

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ร่วมบรรยายในงาน Asia-Europe Summer School 2023: AI Consortium & 5D World Map System

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็น วิทยากร (Invited Speaker) ร่วมบรรยายหัวข้อ “Conceptual Analysis and Proposal Towards Marine Garbage Collection in Phuket, Thailand” ในงาน Asia-Europe Summer School 2023: AI Consortium & 5D World Map System ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน European – Japanese Conference on Information Modeling and Knowledge Bases 2023 (EJC 2023) Page...

Continue reading

Ai-Tasi CoC-PSU ร่วมมือกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, NECTEC,  และ 3 มหาวิทยาลัยในไทย ในการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์

ศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมมือกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, NECTEC,  และ 3 มหาวิทยาลัยในไทย ในการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent Platform Development for Metaverse Historical Tourism) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ดร.กาญจนา เหล่าเส็น หัวหน้าศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (AI-TaSI) พร้อมด้วย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ นายกสมาคมสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดี...

Continue reading

นักศึกษา CoC-PSU ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ECTI-CON 2023

ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 20th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2023) ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ STATETest: An Automatic Test Case Generation Framework for State Transition Testing  โดย นางสาวอาธิญาภรณ์ เศวตสุทธิพันธ์ และ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา From Characters to...

Continue reading

CoC-PSU เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ระดับคณะ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์, ดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้, ดร.ปาณิศา ตรีพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ, อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร, และ อาจารย์มนชนก ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx) ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา ประธานกรรมการ จากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,...

Continue reading

CoC-PSU ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้มีการแนะนำหลักสูตรและการบริหารงานของกลุ่มงานวิชาการ โดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, การบริหารงานของกลุ่มงานวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ การบริหารจัดการกลุ่มงานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมของนักศึกษาและความร่วมมือต่างประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์​ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสองหน่วยงานอีกด้วย Page Views: 30

Continue reading

CoC-PSU ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, BLOCK – PSU Blockchain Research Team นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์, และ Andaman Intelligent Tourism and Service Informatics Center (AI-TaSI) นำโดย ดร.กาญจนา เหล่าเส็น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ การนำระบบปัญญาประดิษฐ์ และ การนำเทคโนโลยี Blockchain / NFT มาประยุกต์ใช้เพื่อการท่องเที่ยว นำเสนอคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

Continue reading

คณบดี ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญ จังหวัดภูเก็ต (Phuket Developer Hub)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญ จังหวัดภูเก็ต (Phuket Developer Hub) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคใต้ตอนบน ณ โรงแรม เดะ พาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต . depa และเครือข่ายพันธมิตรได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญภาคใต้ ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล หนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แนวคิด Digital Infinity: ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ยกระดับกำลังคนดิจิทัลให้มีศักยภาพในระดับเชี่ยวชาญ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเป็นส่วนช่วยในการลดปัญหาขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน 3...

Continue reading

AiiLAB CoC-PSU ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กลุ่มวิจัยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Innovation Laboratory: AiiLAB) สังกัด วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ หัวหน้ากลุ่ม พร้อมด้วย คุณสกนธ์ แซ่ฉิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมการสร้างงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ นวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่า และร่วมกันผลักดันการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตามความต้องการทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรม ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคม Page Views: 25

Continue reading

CoC-PSU จัดค่าย “Next Gen CoC-PSU Camp 2023”

เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม “Next Gen CoC-PSU Camp 2023” โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้น้อง ๆ ได้ค้นพบทักษะความสามารถของตนเอง โดยมีหัวข้อดังนี้ AI for Graphic Design วิทยากรโดย ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร หัวข้อการคิดวิเคราะห์ วางแผน ทำงานร่วมกันเป็นทีมจากเกมส์จำลองธุรกิจ Monsoon วิทยากรโดย อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ และ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และ หัวข้อการการทดลองจริงในห้องปฎิบัติการสำหรับ Electronics Circuit วิทยากรโดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที นอกจากได้เรียนรู้ โดยการทดลองปฏิบัติจริงในหัวข้อต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีกิจกรรมสันทนาการโดยรุ่นพี่นักศึกษาจาก CoC และ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่...

Continue reading