CoC-PSU ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้วิทยาลัยฯ ได้มีการแนะนำและบรรยายด้านการบริหารงาน, หลักสูตร, การเรียนการสอนต่าง ๆ, และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสองหน่วยงานอีกด้วย CoC-PSU welcomes visitors from Faculty of Engineering, University of Phayao On May 11, 2022 at 9:00 a.m., management team and...

Continue reading

CoC-PSU เข้าพบคณะผู้บริหารของ ม.North โครเอเชีย เพื่อสานต่อความร่วมมือของสองหน่วยงานภายใต้โครงการ Erasmus+ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 8-16 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย North ประเทศโครเอเชีย ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัย North เพื่อติดตามและขยายโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วม, กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา, การฝึกงานและสหกิจศึกษานานาชาติ ตลอดจนวางแผนการพัฒนาโครงการวิจัยระหว่างประเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ภายใต้ความร่วมมือ Erasmus+ นอกจากนี้ ทางคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เยี่ยมชมห้อง Multimedia Studio อันทันสมัยสำหรับการเรียนการสอนด้าน Multimedia Technology ของมหาวิทยาลัยฯ อนึ่งโครงการ Eramus+ เป็นโครงการที่สหภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นในปี 1987 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวงการการศึกษา ทั้งหลักสูตรปริญญา การอบรมทักษะระยะสั้น โครงการวิจัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย North ภายใต้โครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2019 CoC-PSU...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ลงนาม MoU เพื่อเพิ่มทักษะแห่งอนาคต ด้านดิจิทัล รองรับการเข้าสู่วงการธนาคาร

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, และ อาจารย์ พัชรี เทพนิมิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  ประกอบด้วย คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล, คุณไพศาล ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล, และคุณวัชรวรรณ อัศวกาญจนา  ...

Continue reading

CoC-PSU จัดอบรมใน หัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ  “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย” โดยมีวิทยากรคือ อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในโครงการอบรมดังกล่าวมีผู้บุคลากรในวิทยาเขตภูเก็ตเข้าร่วมกว่า 80 คน  CoC-PSU organized online lecture “Personal Data Protection Act (PDPA) for University Personnel” On March 16, 2022, College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus organized...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับศิษย์เก่า CoE รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมพี่ส่งต่อคอมฯ ให้น้อง

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ คุณกฤตนันท์ สิริกรวิวรรธน์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต รุ่น 1 (CoE1) จัดกิจกรรม “พี่ส่งต่อคอมฯ ให้น้อง” โดยวิทยาลัยฯ ได้บริจาคจอคอมพิวเตอร์  จำนวน 15 ชุด และคุณกฤตนันท์ ได้บริจาคชุดเคสคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน CoC-PSU and CoE alumni, batch 1, donated computers to Ban Muang School, Songkhla College of Computing, Prince of Songkla...

Continue reading

CoC-PSU และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา ดร.ปาณิศา ตรีพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับหลักสูตร ร่วมกับคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับหลักสูตร  ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  การประชุมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในการพัฒนาการประกันคุณภาพและการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร การแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน การวิจัยและการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน ทั้งนี้ ทาง 2 หน่วยงานเห็นพ้องที่จะมีการลงนามความร่วมมือกันต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อหลักสูตร บุคลากรและผู้เรียนเป็นสำคัญ  CoC-PSU discussed academic cooperation with the...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลสำหรับนักเรียนระดับมัธยม

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และ ดร.จักรพันธ์ สัวบุตร  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล ร่วมกับ ตัวแทนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นำโดย ครูพรชนก วงศ์ไชย หัวหน้าโครงการหลักสูตร EP ครูชลิดา  ไชยพันธ์กุล หัวหน้าหลักสูตร และคณะครู  ประชุมหารือการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลสำหรับนักเรียนระดับมัธยม เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหลักสูตร English Program (EP) ทั้งแผนการเรียน คณิต-อังกฤษ และวิทย์-คณิต ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย CoC-PSU co-develops Digital Curriculum for High School Students The...

Continue reading