CoC-PSU ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้มีการแนะนำวิทยาลัยฯ และการบริหารงานของกลุ่มงานวิจัย โดย ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ การบริหารจัดการกลุ่มงานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมของนักศึกษาและความร่วมมือต่างประเทศ โดย ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานรับนักศึกษาและกิจกรรมนานาชาติให้แก่คณะศึกษาดูงาน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสองหน่วยงานอีกด้วย​ Page Views: 8

Continue reading

บุคลากร CoC-PSU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาความคิด SMEs ด้วย Soft Power” ​

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ได้เชิญบุคลากรจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต บรรยายในหัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาความคิด SMEs ด้วย Soft Power” โดยมี ผศ.ดร.วีราภรณ์ ซิดดู เป็นวิทยากร อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และนางสาวอาภากร บุนนาค เป็นผู้ช่วยวิทยากร โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ เกิดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพื่อเพิ่มมูลคค่าและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจตนเอง​ . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://computing.psu.ac.th/academic-services/ หรือ https://computing.psu.ac.th/th/ Page Views: 12

Continue reading

ดร.มณีเนตร พวงมณี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ​

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.มณีเนตร พวงมณี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมหานหงส์ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา โดยในโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร​ . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://computing.psu.ac.th/academic-services/ หรือ https://computing.psu.ac.th/th/ Page Views: 9

Continue reading

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล

​เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยในโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลในเครือ BDMS กลุ่ม 6 ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลกรุงเทพในกลุมภาคใต้และต่างประเทศเกิดความเข้าใจเรื่อง AI และเห็นประโยชน์ ของ AI เพื่อนํามาปรับใชในการทํางานได้อย่างเป็นรูปธรรม​ . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://computing.psu.ac.th/academic-services/ หรือ https://computing.psu.ac.th/th/ Page Views: 6

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาเปิดโลก “Business Analysis and Pitching” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาเปิดโลก หัวข้อ “Business Analysis and Pitching” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการวิเคราะห์ธุรกิจ การระบุความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์ออกแบบระบบ การวางแผนการดำเนินโครงการ และจัดเอกสาร รวมถึงการฝึกประสบการณ์ในการแข่งขัน Pitching ซึ่งภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แก่ – การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis), Business Requirements Document (BRD) และ Functional Specifications โดย คุณเบญญา รุ่งศรีสุทธิวงศ์...

Continue reading

CoC-PSU จัดกิจกรรม เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมการทำงาน (S-2-S: “Self-Smart to Smart-Staff”) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะจำเป็นด้านการเข้าสังคม การบริหารจัดการอารมณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย และเสริมสร้างกำลังใจสู่โลกของการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computing) โดยมี ดร. เกษกนก กมลมาตยากุล อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ​ Page Views: 9

Continue reading

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำชมรม กลุ่มองค์กรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567​

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำชมรม กลุ่มองค์กรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกะทู้ ชั้น2 โดยในโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชน ผู้นำชมรม กลุ่มองค์กรในชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน เกิดภาวะผู้นำ มีองค์ความรู้่ เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถนำความรู้เข้าไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://computing.psu.ac.th/academic-services/ หรือ https://computing.psu.ac.th/th/ Page Views: 5

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 1. Mr. Aye Min Khant 2. Ms. Laxmi ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมในโครงการ ASEAN University Network (AUN) Summer Camp 2024 ระว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2567 ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศเนอการาบรูไนดารุสซาลาม Page Views: 18

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา ได้ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ UKPSF

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา ได้ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ UK Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Senior Fellow (SFHEA) จาก The Higher Education Academy (HEA) สหราชอาณาจักร Page Views: 17

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวัฒน์ บุญสาร ได้รับการคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวัฒน์ บุญสาร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567” Page Views: 8

Continue reading