ทุน_schoralship_Computer_Phuket_PSU

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกในการรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2564 รอบที่ 1 โดยในโอกาสนี้ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรอบที่ 1 นั้นมีผู้ได้รับทุนจำนวนทั้งหมด 8 ราย โดยแบ่งเป็น นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโดยสภาการศึกษา ได้รับทุนประเภทที่ 2 นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม  จำนวน 2 ราย นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโดยโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 8 ราย โดยแบ่งเป็น นักเรียนที่ได้รับทุนประเภทที่ 1 นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม...

Continue reading

👾วิศวกรรมดิจิทัล VS Robotics🤖 “ถ้าจะสร้างหุ่นยนต์มาสักตัว เราต้องมีความรู้อะไรบ้าง?”

วิศวกรรมดิจิทัล VS Robotics “ถ้าจะสร้างหุ่นยนต์มาสักตัว เราต้องมีความรู้อะไรบ้าง?” . 1. Math & Algorithm เพื่อคำนวณ และสั่งให้หุ่นยนตัดสินใจในการทำงานต่าง ๆ ซึ่งน้อง ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ในชั้นปีที่ 1 และ 2 ของสาขา DE (Digital Engineering) 2. Programming เป็นการเขียนโปรแกรม เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานตามที่เราต้องการ โดยสาขา DE จะสอนน้อง ๆ ด้านการเขึยนโปรแกรม ในชั้นปีที่ 1 และ 2 ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับแอดวานซ์เลย 3. Electronics วงจรพื้นฐานต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ต้องรู้ เพราะกลไกต่าง ๆ ของหุ่นยนต์จะต้องมีวงจรไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบแน่นอน DE2 ก็จะได้เรียนเรื่องวงจรไฟฟ้าเหล่านี้ 4. Sensor &...

Continue reading

CoC จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต วันพุธที่ 18 และ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 และ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูษิตา หล้าหลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คุณศักดา เวียงแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น และเจ้าหน้าที่ของศาล ให้การต้อนรับและดูแลนักศึกษา สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน ในครั้งนี้ จะเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCIT 2020

นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 12th National Conference on Information Technology (NCIT) ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ ชื่องานวิจัย: ระบบสร้างเกมกระดานที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้ (Customized Board Game Development System) นักวิจัย: นายสุรชัย กุ้งแก้ว, นายจิรโชติ จันทร์อุไร, นายเตชิษฎ์ ฉวีวงค์, และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ Page Views: 267

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ TICTA2020

นักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (Thailand ICT Awards 2020: TICTA) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 ยิบอินซอย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ ชื่อผลงาน: PSU COIN (พีเอสยูคอยน์) ผู้พัฒนา: นาย นราทร บุญเปี่ยม               นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ นาย ธนากร ก้าโหรด                นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์   ชื่อผลงาน: Memmify...

Continue reading

CoC PSU Phuket และ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทีมผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นำทีมโดย ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา โดยการลงนามในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้ความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและค่ายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้ในภายภาคหน้า Page Views: 230

Continue reading

MOU สภาราชินี

CoC PSU Phuket และ โรงเรียนสภาราชินี ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทีมผู้บริหารโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำทีมโดย รองนวลจันทร์ ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และในโอกาสนี้ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางสาวกัลยรัตน์ มากชัย เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ได้รับทุนประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม 2.นางสาวนรีกานต์ ประจง เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ได้รับทุนประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ นักเรียนที่มีผลงานการประกวดหรือการแข่งขัน โดยการลงนามในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้ความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและค่ายต่าง...

Continue reading

FinTech, Crypto currencies and DeFI World Seminar

ทีมวิจัยบล็อกเชน (BLOCK) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ Binance บริษัท FinTech ผู้ให้บริการด้านคริปโตเคอเรนซีชั้นนำระดับโลก ได้จัดสัมมนาหัวข้อ Fintech, Cryptocurrencies and DeFi World โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เรื่องตลาดการเงิน (Traditional Finance) เทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Financial technology) นวัตกรรมการลงทุนแบบใหม่ที่พัฒนาอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) Decentralized Finance (DeFi), ความแตกต่างระหว่าง DeFi และ TradFi แนะนำ platform DeFi หลัก ๆ และแนะนำการเข้าถึงการใช้งาน ข้อดีและความเสี่ยงของ platform ต่างๆ มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาตลอดสามวัน จำนวนกว่า 60 ท่าน โดยสามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้ที่เฟซบุคทีมวิจัย https://www.facebook.com/BLOCK.PSU.Phuket     Page Views: 309

Continue reading

ROV E-sport

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต จัดการแข่งขัน E-Sport ในโครงการ CoC E-Sport Challenge

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการแข่งขัน E-Sport ในโครงการ CoC E-Sport Challenge ผลการแข่งขัน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ทีมให้สาวแบก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ ทีม PLG รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ทีม SBTC-Phang-nga รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ ทีมยำยำช้างน้อย   Page Views: 107

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต จัดการแข่งขัน MonsoonSIM business simulation game ในโครงการ Digital Economy Enlightenment

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการแข่งขัน MonsoonSIM business simulation game ในโครงการ Digital Economy Enlightenment ผลการแข่งขัน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท นาย วรเทพ วิญญัตติกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท นางสาว ชัชติญา งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท นางสาว ปารดา ศรีมุกข์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   Page Views: 140

Continue reading