CoC-PSU ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากฝรั่งเศส​

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบของที่ระลึก CoC แก่กลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติจากประเทศฝรั่งเศส ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ The Universite De Pau Et Des Pays De L’ADOUR (UPPA) – FRANCE​ Page Views: 42

Continue reading

CoC-PSU ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันท 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร. อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ในการนี้วิทยาลัยฯ ได้มีการแนะนำและบรรยายด้านการบริหารงาน, หลักสูตร, การเรียนการสอนต่าง ๆ, และงานบริการวิชาการให้แก่คณะศึกษาดูงาน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสองหน่วยงานอีกด้วย Page Views: 33

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนโครงการ “เริ่มต้นกับ Coding”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนโครงการ “เริ่มต้นกับ Coding” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีอาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว โดยหัวข้อการอบรมได้แก่ การสร้างเกมด้วย GDevelop และ Internet of Things โดยใช้ Blockly ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ได้เรียนรู้การสร้างเกม และการเรียนรู้การควบคุมอุปกรณ์ระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต Page Views: 57

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ สดช. จัดโครงการสำรวจการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศประเทศไทย”

ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา วิทยากรโดย ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง และ ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล ผู้ช่วยวิทยากรและผู้ประสานงาน โดย นายพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ และ นางสาวอาภากร บุนนาค ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสมรรถนะของประชากรด้านการเข้าใจดิจิทัลของกลุ่มประชากร กลุ่มผู้สูงอายุ และเยาวชน นอกจากนี้ทาง ดร.จิรวัฒน์ แท่นท่อง ได้มีโอกาส พูดคุยและเปลี่ยนเรื่องการดำเนินโครงการ ร่วมกับ คุณสมบูรณ์ เมฆไพบูลณ์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร จาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกด้วย​ Page Views: 40

Continue reading

บุคลากร CoC-PSU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ กิจกรรมนักเล่าแชมป์เปี้ยน เรื่อง เรือบันดาลใจ สีส้ม-ฟ้า

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการจัดกิจกรรมนักเล่าแชมป์เปี้ยน เรื่อง เรือบันดาลใจ สีส้ม-ฟ้า ณ พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา Page Views: 48

Continue reading

CoC-PSU จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเครือเทศบาลนครภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จำนวน 9 ครั้ง ซึ่งมีวิทยากรโดย ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล, อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที, นายพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ , นายณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์ และนางสาวอาภากร บุนนาค ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับเงินสนับสนุนจากทางเทศบาลนครภูเก็ต เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท Page Views: 4

Continue reading

อาจารย์ CoC-PSU รับเชิญ เป็นวิทยากรการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วีราภรณ์ ซิดดู อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญเป็น วิทยากรการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทักษะในการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย แรงงานใหม่ นักศึกษา ผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ ในจังหวัดภูเก็ต Page Views: 6

Continue reading

CoC-PSU ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และวิจัย โดยใน กิจรรมดังกล่าว ทาง ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้าทีมวิจัย PSU Block ได้แนะนำเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิจัย ทีมวิจัยต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ และบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของทีม PSU Block รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย Artificial Intelligence Innovation Laboratory โดยมี ผศ.ดร.ขวัญกมล ดิษฐกัญจน์...

Continue reading

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาอาชีวะ พร้อมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ในหัวข้อโครงงาน “Developing A Game to Promote Tourism Phang Nga Province : Journey-land of Survival (JoS)” ซึ่งโครงงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาผ่านการเล่าเรื่องราวของสถานที่ต่าง ๆ ของจังหวัดพังงา โดยพัฒนาเกมด้วยโปรเเกรม Unity และกระบวนการคิดเเบบ STEM education . โครงงานดังกล่าว คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 (The 8th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project)...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมงาน Hack In The Box Security Conference 2023 (HITBSecConf 2023)

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 จาก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Hack In The Box Security Conference 2023 (HITBSecConf 2023) ณ โรงแรม โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต และร่วมแข่งขัน Capture The Flag (CTF) ซึ่งเป็นการแข่งขันในการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วม จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย ทีม F1rstDay (TH) 1. นาย ภูบดี...

Continue reading