ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker Speaker ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, มาเลเซีย ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็น Keynote speaker บรรยายในหัวข้อ “Encouraging Studnet’s Inerest in Software Development Using an Agile Practice” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd International Recent Trends in Technology, Engineering and Computing Conference (IRTTEC) 2022 Page Views: 5

Continue reading

CoC-PSU ร่วมมือกับโรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดค่ายเพาะกล้าคนเก่งด้าน IoT และธุรกิจผ่านเกมให้นักเรียนโครงการ SMTE

เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดค่ายเพาะกล้าคนเก่งด้าน IoTs และธุรกิจผ่านเกม ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยประกอบด้วยหัวข้อ IoT ซึ่งมี ดร.ยศวีย์ แก้วมณี และอาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาทีเป็นวิทยากร และหัวข้อเรียนรู้ธุรกิจด้วย Simulation Game ซึ่งมีอาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ เป็นวิทยากร  โครงการดังกล่าวมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมทั้งหมด 71 คน Page Views: 5

Continue reading

CoC-PSU ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านหลักสูตร วิชาการและการวิจัย กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมทีมบริหารและประธานหลักสูตรแต่ละสาขา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง พร้อมทีมบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านหลักสูตร วิชาการและการวิจัย ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ร่วมกัน Page Views: 6

Continue reading

AMTEC  CoC-PSU จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเว็บไซต์ และการออกแบบกราฟิกด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ในหัวข้อการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ Wix วิทยากรโดย คุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา ซึ่งจัดอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 คน และในหัวข้อการออกแบบกราฟิกโดยใช้ Canva วิทยากรโดย คุณณัฐวัฒน์ นิธิคุนานนต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 65 คน โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต ———————————————– AMTEC CoC-PSU organized a web design and graphic design with prefabricated tools workshop project. Between 18-19 June...

Continue reading

AMTEC CoC-PSU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต บรรยายในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง  ——————————————————————————————– AMTEC CoC-PSU was invited as a speaker in 21 th Century Technology Workforce Enhancement Program, Skill Development Institute 21, Phuket. During 13-17 June 2022,...

Continue reading

CoC-PSU จัดสรรทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดสรรทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 โดยแบ่งเป็นทุน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประเภทที่ 2 นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม ประเภทที่ 3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ นักเรียนที่มีผลงานการประกวดหรือการแข่งขัน ประเภทที่ 4 นักเรียนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ และมีความสามารถพิเศษที่น่าสนใจ โดยมีกำหนดสัมภาษณ์ผู้สมัครทุน (รอบที่ 2) จำนวน 5 คน ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา Page Views: 1

Continue reading

ผศ. ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ จัดอบรมติวเข้มคอมพิวเตอร์โอลิมปิกให้กับนักเรียนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565  ผศ. ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ จัดอบรมติวเข้มให้กับนักเรียนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนของภาคใต้ เพื่อฝึกฝนและเตรียมพร้อมในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ในวันที่ 1-4 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเนื้อหาที่อบรมประกอบด้วยเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่ควรรู้ อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลที่ใช้บ่อยในโจทย์แข่งขัน รวมถึงเทคนิคและแนวคิดการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ  ผศ. ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ เป็นอดีตผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2546 (International Olympiad in Informatics 2003) โดยได้รับรางวัลเหรียญเงิน —————————————————————— Asst. Prof. Dr. Nawanol Theera-Ampornpunt organizes intensive training camp for student of Phuketwittayalai School competing in...

Continue reading

ธนาคารกรุงศรีฯ ร่วมมือกับ ม.อ.ภูเก็ต พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลการชำระเงินและค่าเล่าเรียน ด้วยการผ่อนชำระค่าเล่าเรียน 0% นานสูงสุดถึง 6 เดือน

ธนาคารกรุงศรีฯ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลการชำระเงินและค่าเล่าเรียน พร้อมช่วยเหลือนักศึกษา รวมถึงผู้ปกครองในการแบ่งเบาภาระ  ด้วยการผ่อนชำระค่าเล่าเรียน 0% นานสูงสุดถึง 6 เดือน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารจากธนาคารกรุงศรี ประกอบด้วย คุณเดชอนันต์ หิรัณยัษฐิติ ผู้บริหาร Head of Customer Segment, คุณวรายุ สันตะวานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ดูแลลูกค้าสัมพันธ์ และ คุณสมนึก ลิ่มบุตร ผู้จัดการภาค [1] [2] พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์  ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต, รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตภูเก็ต และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย...

Continue reading

CoC Research Lunch Talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและผลงานวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

CoC Research Lunch Talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและผลงานวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาระและความอร่อย “CoC Research Lunch Talk” แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและผลงานวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1” โดยผู้เข้าร่วมรับประทานอาหารร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านงานวิจัย แนวคิดในการทำวิจัย ร่วมแชร์ประสบการณ์ เทคนิคและโปรแกรมต่าง ๆ ในการเขียนบทความวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างนักวิจัยรุ่นพี่และนักวิจัยรุ่นใหม่ของบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้งเป็นระยะเวลา 4 เดือน  ——————————————————————- College of Computing organizes CoC Research Lunch Talk for the academic staff On June...

Continue reading

CoC-PSU เป็นกรรมการในการแข่งขันประกวดโครงงานและผลงานทางวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานและผลงานทางวิชาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ตัดสินโดย ดร.กุลจรี ตันยกุล ดร.อมรรัตน์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์ และอาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และการแข่งขันหุ่นยนต์ กรรมการโดย ดร.ยศวีย์  แก้วมณี ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ และอาจารย์พัชรี เทพนิมิตร จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต  CoC-PSU lecturers serve as judges in school project and academic competition organized by Phuket City Municipality On 4–5...

Continue reading