วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป Page Views: 11

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา นฤมิตศิลป์ (รหัส 8102) ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป Page Views: 10

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกสัณห์ ลดาพรหมทอง ที่ได้รับทุนเอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกสัณห์ ลดาพรหมทอง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)ที่ได้รับทุนเอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สำหรับปีการศึกษา 2566 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท Page Views: 9

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรียาภัทร เสนกัลป์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงานกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ในโครงการ Mitsubishi Motors Talent Internship Program 2024

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรียาภัทร เสนกัลป์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงานกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ในโครงการ Mitsubishi Motors Talent Internship Program 2024 โครงการ Mitsubishi Motors Talent Internship Program เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ คิดจริง ลงมือปฏิบัติจริง และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาในการเข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ ซึ่งในปีนี้โครงการดังกล่าวมีผู้สมัครทั้งสิ้น 1,200 คน ทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกเหลือเพียง 27 คนจากทั่วประเทศ Page Views: 9

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ (PRIDE OF PSU) ประจำปี 2567

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ (PRIDE OF PSU) ประจำปี 2567 ——————————————— Congratulations to the Lecturers and Staff of the College of Computing, PSU Phuket, on the occasion of receiving awards at the Pride of PSU 2024 . 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย . 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับรางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผ่านการประเมินตาม...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กาญจนา เหล่าเส็น

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา เหล่าเส็น อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป Page Views: 11

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ อินทนา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป Page Views: 9

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปาณิศา ตรีพงศ์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปาณิศา ตรีพงศ์ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป Page Views: 14

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มณีเนตร พวงมณี 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มณีเนตร พวงมณี ผ่านการพิจารณาสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับ วิชชาจารย์ (Professional Teacher) ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป Page Views: 10

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ เนื่องในโอกาสได้รับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ Thailand-PSF ระดับที่ 3 โดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) Page Views: 11

Continue reading