ทีมวิจัยบล็อกร่วมบรรยายและระดมความคิดในหัวข้อ “ระบบ Blockchain ช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไร”

ทีมวิจัยบล็อกนำโดย ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมบรรยายและระดมความคิด ในหัวข้อ “ระบบ BLOCKCHAIN ช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไร” ให้แก่ทางเทศบาลนครภูเก็ตนำโดย คุณสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและคณะ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม เทศบาลนครภูเก็ต  กิจกรรมนี้ได้ร่วมกับทาง บริษัทฟินสเตเปิ้ล บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี บริษัทสยามบล็อกเชน มีเดีย กรุ๊ปและบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง เพื่อระดมความคิดเห็นในสามหัวข้อหลักคือ การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการบริหารจัดการภายในเทศบาลนครภูเก็ต และการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยทางเทศบาลนครภูเก็ตมีความต้องการเบื้องต้นที่จะศึกษาและนำความสามารถของเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาพัฒนารูปแบบการให้บริการและพัฒนาโมเดลการทำธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต ——————————————————————————————————— PSU BLOCK Research Team members participated in a brainstorming session on...

Continue reading

บุคลากร CoC-PSU ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาอาชีวะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

นางสาวอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเป็นที่ปรึกษาในผลงาน “Safe zone” ให้แก่ นักเรียนทุนนวัตกรรมสายชีพชั้นสูง รุ่นที่ 1 ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา คว้ารางรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีผลงานเข้าร่วมแข่งขันกว่า 362 ไอเดียนวัตกรรม จากผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 45 ทีม ทั่วประเทศ Safe Zone เป็น  Web Application ชุมชนสังคมออนไลน์ รวบรวมบทความ...

Continue reading

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) หารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ CoC-PSU

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มดิจิทัล นำโดยคุณปรนนท์ ฐิตะวรรโณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) คุณประกิต สังข์ป่า และคณะ ประชุมร่วมกับคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ พร้อมทีมบริหารและอาจารย์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของภาคการศึกษาให้มีองค์ความรู้ในมาตรฐานดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรและการสร้างตลาดแรงงานใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการอุตสาหกรรม รวมถึงความร่วมมือทางด้านวิจัย ซึ่งการปรึกษาหารือในครั้งนี้ จะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต Advisor to the Minister of Digital Economy and Society (DES) discussed cooperation with CoC-PSU On February 9, 2022, the Federation of...

Continue reading

CoC-PSU ประชุมหาความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทโลตัส

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล ประชุมหาความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจัดตารางเวลาทำงานโดยอัตโนมัติกับบริษัทโลตัส ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  การประชุมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทโลตัสกับวิทยาลัยฯ  นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมืออื่น ๆ ได้แก่ การร่วมผลิต ออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน การฝึกงานและสหกิจศึกษา การร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาคอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยฯ และการศึกษาวิจัยร่วมกัน  CoC-PSU discussed academic cooperation with Lotus’s On February 18, 2022, the College of Computing, Prince of Songkla University,...

Continue reading

CoC-PSU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมส่งเสริมธุรกิจไมซ์จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมธุรกิจไมซ์จังหวัดภูเก็ต นำทีมโดย นายกสมาคม คุณชนกันต์ หิรัญพันธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ เพื่อนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจไมซ์ และได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา  สำหรับบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้จัดทำขึ้น เพื่อร่วมมือในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพและขยายโอกาสตลาดแรงงานให้กับนักศึกษา และศิษย์เก่าของ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่มีเป้าหมายให้ภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะ เป็นศูนย์กลางระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และแรงงานทักษะด้านไอที CoC-PSU signed a Memorandum of Understanding (MOU)...

Continue reading

CoC-PSU ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผ่านการพิจารณาสมรรถนะอาจารย์ PSU-TPSF

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผ่านการพิจารณาสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับ วิชชาจารย์ (Professional Teacher) ตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ——————————– College of Computing, PSU Phuket Congratulations to Asst. Prof. Dr. Nattapong Tongtep on his promotion to Professional Teacher level of Teaching Professional Standards Framework (PSU-TPSF) since February 21, 2022. Page Views:...

Continue reading

ทีมวิจัยบล็อกร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นพิเศษ 5G

ทีมวิจัยบล็อกนำทีมโดย ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์และ ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นพิเศษ 5G ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นการผลิตตำรวจระดับร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจเอกด้านการสืบสวน ให้มีความรู้และเทคนิคการสืบสวนยุคใหม่ในด้านต่าง ๆ เช่น Financial crime (อาชญากรรมทางการเงิน) Cyber crime (อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์) Transnational crime (อาชญากรรมข้ามชาติ) อาชญากรรมจำพวก Cryptocurrency โดยการอบรมเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติในการตามรอย transaction บนระบบบล็อกเชน และกรณีศึกษาการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซี่ รวมถึงแนวโน้มรูปแบบอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในอนาคต PSU BLOCK Research Team members invited as speakers in the Criminal Investigation Training Course, 5G...

Continue reading

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565

นักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำทีมโดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ และ นายวรุณ ซิงห์เกิล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565 ในผลงานเรื่อง “เมมมิฟาย-โปรแกรมประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์และประมวลภาษาไทยสำหรับทุกคน”  (Memmify – Artificial Intelligence Application for Thai Language Processing and Analysis for All) โดยได้รับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เมมมิฟาย (Mummify) เป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยในการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคน เพียงผู้ใช้จดบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเสมือนจดบันทึกทั่วไป ส่วนที่เหลือโปรแกรมจะวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ เช่น แปลงภาพอักษรให้เป็นข้อความ (Character Recognition), แนะนำป้ายกำกับเนื้อหา...

Continue reading

AI-TaSI ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองป่าตอง

 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำทีมโดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ดร. กาญจนา เหล่าเส็น หัวหน้าศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (AI-TaSI)  พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ขมิ้นทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และนายรักษ์ศักดิ์ หนูเชต เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ (MOU) ระหว่างศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง ณ องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา   สำหรับบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อความร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงานในการเสริมสร้างผลงานการวิจัย พัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถในด้านการท่องเที่ยว สร้างความร่วมมือด้านบุคลากรระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนข้อมูลและการประสานงานร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม AI-TaSI signed a Memorandum of Understanding...

Continue reading

CoC จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดสรรทุนการศึกษา ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สำหรับปีการศึกษา 2564 มูลค่าทุนรวม 20,000 บาท ซึ่งมีนักศึกษาสมัครรับทุน จำนวน 31 คน โดยสัมภาษณ์ทุนแบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 และมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวนทั้งสิ้น  23 คน CoC provides scholarships to students for the second semester of academic year 2021 College of Computing provides scholarships to College of Computing students with financial difficulties for the second semester of...

Continue reading