AI-TaSI CoC-PSU จับมือกับ รพ.กรุงเทพภูเก็ต และ รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ เพื่อวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

ศูนย์ AI-TaSI วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต จับมือกับ รพ.กรุงเทพภูเก็ต และ รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ เพื่อวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ วันที่11 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ดร.กาญจนา เหล่าเส็น หัวหน้าศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน และนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 บจม กรุงเทพดุสิตเวชการ พร้อมด้วย นายแพทย์พิริยะ อธิสุข รองอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ตลอดจนคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธีและเป็นสักขีพยานในลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (AI-TaSI) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, และ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก...

Continue reading

CoC-PSU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566  ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย  ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  และผู้บริหารระดับหลักสูตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากบริษัทไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด คุณมานิตย์ จันสุทธิรางกูร  กรรมการผู้จัดการ, คุณกำพล สิงโต ผู้จัดการ และ คุณสุมิตรา นิ่มกรชัย Co-founder ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิชาการและวิจัย (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ บริษัท ไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ และบริษัท มีความประสงค์ที่จะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ยังรวมถึงการวางพื้นฐานทักษะที่จำเป็นในอนาคตให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการศึกษา และสังคม ให้เติบโตแบบต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นกำลังหลักของประเทศชาติต่อไปในอนาคต...

Continue reading

CoC-PSU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566  ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ, อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา และผู้บริหารระดับหลักสูตร พร้อมด้วย คุณภาคภูมิ สินิทธ์วรากุล กรรมการบริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิชาการและวิจัย (MOU)  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ และบริษัท ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความถนัดและเชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะผู้ปฏิบัติงานฝึกหัด และส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และผลักดันการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการทำวิจัยและวิชาการต่าง ๆ ร่วมกัน Page Views: 30

Continue reading

คณบดี CoC-PSU ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายและแนวทางการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัล”

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ในรูปแบบการสัมมนาให้ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความท้าทายและแนวทางการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมโรงแรม Novotel Phuket Vintage Park Resort จังหวัดภูเก็ต Page Views: 8

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณจากโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความร่วมมือโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professional Exemination: ITPE ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร TCC ชั้น 3 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคผลิตและการบริการ Page Views: 16

Continue reading

CoC-PSU จัดพิธีทำบุญวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีทำบุญวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 5 ปี ในการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ซึ่งในงานมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ ลานชั้น 1 อาคาร 6 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากวิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต  และคณาจารย์ภายในวิทยาลัยฯ ถวายสังฆทานและปัจจัยแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป จากนั้นพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา Page Views: 19

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ เทศบาลเมืองป่าตอง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน Page Views: 27

Continue reading

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ CoC-PSU จัดการบรรยายในหัวข้อ “Connected Health” 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มวิจัยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก Dr. Matías García-Constantino อาจารย์ประจำหลักสูตร Computer Science ใน School of Computing, Ulster University นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ “Connected Health” ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน Northern Ireland Connected Health Innovation Centre (NI-CHIC)  และเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยโครงการที่มีส่วนร่วม คือ 1) Worktivity แอพมือถือที่ช่วยลดเวลานั่งและส่งเสริมกิจกรรมในสภาพแวดล้อมสำนักงาน 2) iMPAKT แอพมือถือและเว็บพอร์ทัลเพื่อสนับสนุนพยาบาลในการบันทึกตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก 3) การตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติในกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 4) การแยกตัวทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ และ 5) การใช้ไมโครโฟนอัจฉริยะ เป็นต้น...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้ธุรกิจผ่านเกม สามารถเข้าใจหลักการทำงานและเรียนรู้เชิงธุรกิจ การบริหารทรัพยากรในองค์กรโดยอาศัย Monsoon Simulation Game ได้ วิทยากร โดย อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ Page Views: 38

Continue reading

CoC-PSU จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “From Computational Models for Musicology to Music Models for Speech Visualization”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “From Computational Models for Musicology to Music Models for Speech Visualization” โดยได้รับเกียรติจาก Assoc.Prof.Dr. Evgeny Pyshkin จาก มหาวิทยาลัย Aizu ประเทศญี่ปุ่น  ภายในกิจกรรม มีการแนะนำวิธีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างดนตรี ตรวจสอบรูปแบบของการเรียงตัวโน๊ต สิ่งที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดการประพันธ์ดนตรี เพื่อหาความคล้ายคลึงทางดนตรี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในเชิงธุรกิจ เช่น สามารถแนะนำแนวดนตรีที่น่าสนใจ หรือ ใช้ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ —————————- CoC-PSU organized Special Talks:  From Computational...

Continue reading