CoC-PSU ร่วมกับ CIMB Thai และ Lotus’s  จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564

  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564  เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแนะนำแนวทางในอนาคตหลังจากเรียนจบไปแล้ว โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ  CIMB Thai และ Lotus’s มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย –  บัตรนักศึกษากับเวลาที่เหลืออยู่  เรียนจบแล้วทำอะไร? และทักษะการเข้าสังคม โดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ – เรียนต่อที่ไหน สาขาอะไรดี แนะนำเคล็ดลับการศึกษาต่อ โดย ดร.จักรพันธ์ สัวบุตร ประธานหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ – มุมมองของสถานประกอบการ  โดยคุณพลวรรธน์ ถาวรนุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร และคุณชมชนก เปรุนาวิน เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร...

Continue reading

CoC-PSU ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้วิทยาลัยฯ ได้มีการแนะนำและบรรยายด้านการบริหารงาน, หลักสูตร, การเรียนการสอนต่าง ๆ, และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสองหน่วยงานอีกด้วย CoC-PSU welcomes visitors from Faculty of Engineering, University of Phayao On May 11, 2022 at 9:00 a.m., management team and...

Continue reading

CoC-PSU เข้าพบคณะผู้บริหารของ ม.North โครเอเชีย เพื่อสานต่อความร่วมมือของสองหน่วยงานภายใต้โครงการ Erasmus+ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 8-16 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย North ประเทศโครเอเชีย ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัย North เพื่อติดตามและขยายโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วม, กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา, การฝึกงานและสหกิจศึกษานานาชาติ ตลอดจนวางแผนการพัฒนาโครงการวิจัยระหว่างประเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ภายใต้ความร่วมมือ Erasmus+ นอกจากนี้ ทางคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เยี่ยมชมห้อง Multimedia Studio อันทันสมัยสำหรับการเรียนการสอนด้าน Multimedia Technology ของมหาวิทยาลัยฯ อนึ่งโครงการ Eramus+ เป็นโครงการที่สหภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นในปี 1987 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวงการการศึกษา ทั้งหลักสูตรปริญญา การอบรมทักษะระยะสั้น โครงการวิจัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย North ภายใต้โครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2019 CoC-PSU...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ลงนาม MoU เพื่อเพิ่มทักษะแห่งอนาคต ด้านดิจิทัล รองรับการเข้าสู่วงการธนาคาร

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, และ อาจารย์ พัชรี เทพนิมิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  ประกอบด้วย คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล, คุณไพศาล ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล, และคุณวัชรวรรณ อัศวกาญจนา  ...

Continue reading

CoC-PSU จัดอบรมใน หัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ  “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย” โดยมีวิทยากรคือ อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในโครงการอบรมดังกล่าวมีผู้บุคลากรในวิทยาเขตภูเก็ตเข้าร่วมกว่า 80 คน  CoC-PSU organized online lecture “Personal Data Protection Act (PDPA) for University Personnel” On March 16, 2022, College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus organized...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับศิษย์เก่า CoE รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมพี่ส่งต่อคอมฯ ให้น้อง

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ คุณกฤตนันท์ สิริกรวิวรรธน์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต รุ่น 1 (CoE1) จัดกิจกรรม “พี่ส่งต่อคอมฯ ให้น้อง” โดยวิทยาลัยฯ ได้บริจาคจอคอมพิวเตอร์  จำนวน 15 ชุด และคุณกฤตนันท์ ได้บริจาคชุดเคสคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน CoC-PSU and CoE alumni, batch 1, donated computers to Ban Muang School, Songkhla College of Computing, Prince of Songkla...

Continue reading