CoC-PSU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา Assessment of Course Learning Outcomes (CLOs)”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา Assessment of Course Learning Outcomes (CLOs)”โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ณ ห้องประชุม 6202 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ให้สอดคล้องและช่วยผลักดันการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอน และกำหนดวิธีการวัด การประเมินผล CLOs ของรายวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม Page Views: 32

Continue reading

คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2023 International Conference on Future Healthcare and Economic Development ณ Taiwan (ROC)

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2566 คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2023 International Conference on Future Healthcare and Economic Development ที่จัดขึ้น ณ Taiwan (ROC) โดยมี National Cheng Kung University เป็นผู้จัดงาน การประชุมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านสุขภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการพบปะหารือและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไต้หวันอีกด้วย ——————– Dean of the College of Computing participated in the international academic conference, “The 2023 International Conference on Future Healthcare and...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจัดอบรมการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ร่วมมือกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จัดอบรมการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งระดับจำนวน 540 คน เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กับตนเองจนเกิดเป็นความรู้แบบยั่งยืนได้ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนตามศาสตร์การเรียนรู้ที่ทางวิทยาลัยได้เปิดสอนและเป็นพื้นฐานที่นักเรียนควรจะมีเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งหมด 12 กิจกรรม ซึ่งได้แก่ สร้างฟิลเตอร์สำหรับ IG Story ด้วยโปรแกรม SparkAR, Creative Thinking, Fun in Business with Board game, Office, Google platform/ Google searching, บ่งบอกตัวตนผ่าน caption เท่ห์ด้วย Photoshop, Create powerful apps and websites, without code, Internet...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.วีราภรณ์ ซิดดู อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ และนางสาววรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันต้อนรับและให้ข้อมูลด้านหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรม “ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร 5A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   Page Views: 33

Continue reading

CoC-PSU ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.วีราภรณ์ ซิดดู อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ และนางสาววรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันต้อนรับและให้ข้อมูลด้านหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรม “ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร 5A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   Page Views: 68

Continue reading

ทีมอาจารย์และนักศึกษา CoC-PSU คว้ารางวัล The Best Storytelling Award ในงาน AGTech AI Demo Day 2023

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ, นาย สิริพงษ์ โชติรัตน์ นักศึกษาชั้นปี 2 หลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล ร่วมกับ คุณสากล บู่ทอง ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เพื่อเข้าร่วมแข่งขันการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเกษตร AGTech AI Demo Day 2023 ภายในชื่อทีม Durico ณ อาคารเอนกประสงค์ SCG บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ทั้งนี้ ผลการแข่งขัน ทีม Durico ได้รางวัล The Best Storytelling Award...

Continue reading

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมเสวนางานวิจัยในงาน The 5th Symposium on Asia AI (Collective AI: Design and Creation)

ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญร่วมเสวนางานวิจัยในงาน The 5th Symposium on Asia AI (Collective AI: Design and Creation) จัดโดย Asia AI Institute, Faculty of Data Science, Musashino University จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ College of Art, Media, and Technology มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN)  ภายในงานดังกล่าว...

Continue reading

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในงาน The 14th International Conference on ICT Convergence ณ ประเทศเกาหลีใต้

ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  และหัวหน้าทีมวิจัย PSU Block วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง Andaman Token: A Feasibility Study of Blockchain Adoption in the Tourism Industry ในงาน The 14th International Conference on ICT Convergence ณ ประเทศเกาหลีใต้ —————————————– Assist. Prof. Dr. Warodom Werapun presented his research in the 14th...

Continue reading

CoC-PSU จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนากำลังคน”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนากำลังคน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จัดบรรยายโดยวิทยาการภายนอกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญบรรยายในหัวข้อการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร ให้มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน ขั้นตอน กระบวนการวิธีการพิจารณาข้อเสนอโครงการของผู้ให้ทุนสนับสนุน โดยมีอาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมฟังบรรยายดังกล่าว จำนวน 20 ท่าน Page Views: 26

Continue reading

CoC-PSU จัดกิจกรรม “CoC Open House 2023” เนื่องในวัน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม “CoC Open House 2023” เนื่องในวัน ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยทางวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ได้แก่ – กิจกรรม CoC Open House – บูธแนะนำหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เรียนที่นี่ เรียนไปแล้ว ทำอะไรได้บ้าง – กิจกรรม Board Game for Business หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล ผู้ที่สนใจเล่นเกมที่ช่วยเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราห์ และวางแผนผ่านบอร์ดเกม – กิจกรรม Mobile Robot หลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล ฝึกทดลองด้วยอุปกรณ์จริงในห้องปฏิบัติการ ทดลองเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์เดินตามเส้น และแข่งขันจับเวลา – Projection Mapping : Guide...

Continue reading