วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 114 คน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ โดยมีการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย การแนะนำหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา โดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชั่วโมงกิจกรรม ทุนการศึกษา รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ โดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์, และ แนวทางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้าทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2023 SIT-PSU Student Exchange Program ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “2023 SIT-PSU Student Exchange Program to Tokyo” ณ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “Asia Design Global Workshop 2023 Summer at Tokyo” โดยได้รับทุนสนับสนุบทุนจาก Student Exchange Support Program: Scholarship for Short-term Study in Japan หรือ JASSO...

Continue reading

คณะผู้บริหาร CoC-PSU ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Chitose Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์, ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย Dr. Yoshikazu Miyanaga, อธิการบดี Chitose Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น และคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และ การวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Chitose Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ร่วมกัน...

Continue reading

มหาวิทยาลัย National Cheng Kung (NCKU), Taiwan (R.O.C.) ได้เดินทางมาเยือนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทีมบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ ตัวแทนมหาวิทยาลัย National Cheng Kung (NCKU), Taiwan (R.O.C.) นำโดย Prof. Fong-Chin Su (University Chair Professor) และ Prof. Wen-Tai Chiu (Department Chair) จากภาควิชา Biomedical Engineering, College of Engineering NCKU พร้อมคณะทำงาน เพื่อร่วมหารือในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และวิชาการในอนาคต Page...

Continue reading

CoC-PSU ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Malaysia (UTM), สหพันธรัฐมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทีมบริหาร และประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Malaysia (UTM) นำโดย Prof.Dr.Dayang Norhayati Binti Abang Jawawi ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานักศึกษา (Deputy Dean for Academic & Student Development) และ Ms Marina Binti Md Arshad อาจารย์ (Senior Lecturer) จากคณะการคอมพิวเตอร์ (Faculty of Computing) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ ได้แก่ หัวข้อ...

Continue reading

บุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต คว้ารางวัลชนะเลิศในการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขัน Digital Form Hackathon ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา และ นางสาวเกวลิน วรรณพรหม นักวิชาการเงินและบัญชี บุคลากรสายอำนวยการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Form Hackathon ครั้งที่ 3 จัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ซึ่งในโครงการดังกล่าว เป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ Microsoft Teams, Microsoft SharePoint และ Power Automate เพื่อนำมาพัฒนางานและออกแบบผลงานเป็น Digital Form ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยผลงานของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ กระบวนการงานบริการวิชาการและการตรวจสอบงบพัฒนาตนเอง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Digital Form Hackathon ในครั้งนี้ด้วย Page Views: 5

Continue reading

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็นวิทยากรบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญให้เป็น วิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า (Customer Experience Enhancement Workshop) ให้กับบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เขาหลัก จ.พังงา โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น Page Views: 4

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี JCSSE 2024

ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อซีส นันอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทีมบริหาร เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ JCSSE2023 (The 20th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงความพร้อมต่อคณะกรรมการในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ JCSSE 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2567 ที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://jcsse2024.computing.psu.ac.th Page Views: 43

Continue reading

หลักสูตร AISE by CoC-PSU ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมค่าย AISE CAMP

สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมค่ายเอไอเอสอี แคมป์ (AISE CAMP) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 30 คน จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีภูเก็ต, โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต, โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ และโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดอบรมคอร์ส RoboMaster เพื่อแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โดยทีมวิทยากรจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ โดย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานหลักสูตรฯ และการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ เรื่องเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์โดย Mr. Jay​ Teo ตำแหน่ง Venture Partner ของ COCOCAPITAL Shanghai และ...

Continue reading

CoC-PSU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนเมืองถลาง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมบริหาร และโรงเรียนเมืองถลาง นำโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางณัฏฐธิดา อุมาจิ พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ณ โรงเรียนเมืองถลาง โดยวัตถุประสงค์ในการร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สนับสนุนวิชาการ กิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี และเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียน และครู ซึ่งก่อให้เกิดแนวทางในการร่วมกันในการทำกิจกรรมและโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในอนาคต Page Views: 4

Continue reading