กลุ่มนักศึกษา CoC-PSU จัดกิจกรรมอาสา “สื่อใจถึงใจ”

ระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาขตภูเก็ต CoC Student Volunteer ได้จัดกิจกรรม “สื่อใจถึงใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ มาร่วมส่งมอบกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเผชิญกับความเครียดหรือต้องการกำลังใจ ผ่านภาพและข้อความในช่องทาง Instagram Story และ Facebook Story พร้อมจัดทำคลิปวิดีโอรวมพลังใจเพื่อส่งต่อกำลังใจในช่องทางต่าง ๆ กิจกรรมอาสา “สื่อใจถึงใจ” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ V-Share  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่จัดโดยกลุ่มนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CoC Student Volunteer)  ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนประเภทที่ 2 ทุนคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ภายใต้แนวคิด “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมอาสา ได้ที่ Facebook Fanpage: CoC Student Volunteer PSU Phuket...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา CoC-PSU ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCIT 2021

ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 13th National Conference on Information Technology (NCIT 2021) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ ชื่องานวิจัย: การวิเคราะห์และออกแบบระบบช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับการวิจัยตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้บริโภค (Analysis and Design of Entrepreneur Support System for Market Research Using Consumer Sentiment Analysis) นักวิจัย: นายรัชชานนท์ เจียมจำนงค์, นายพงศธร เสียมศักดิ์,  และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ Congratulations to students...

Continue reading

นักศึกษา CoC-PSU จัดกิจกรรม V-Share ตอน From Me To You: ฝากใจไปถึงเธอ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์และกลุ่มนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสังคม ในโครงการ V-Share ตอน  “From Me To You : ฝากใจไปถึงเธอ” ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวคิด และมุมมองในการรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพจิตและการสร้างกำลังใจให้แก่ตนเอง พร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับผู้อื่น (รูปแบบออนไลน์)  กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณธนาพร ตระกูลดิษฐ์ (พี่มินท์) เป็นวิทยากรบรรยาย  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 127 คน ภายในกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงที่ 1 ความสำคัญของกำลังใจ และวิธีการสร้างกำลังใจให้ตัวเองและผู้อื่น ช่วงที่ 2 วิธีรับมือและจัดการกับความเครียด และช่วงที่ 3 พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากร โครงการ V-Share  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่จัดโดยกลุ่มนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CoC Student Volunteer) ...

Continue reading

นักศึกษา CoC จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Plearn with Canva and Laws”

ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาทุนประเภทผลการเรียนดีเยี่ยม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Plearn with Canva and Laws” ในหัวข้อ “Computer Ethics and Laws” และหัวข้อ “Infographic Design with Canva”  โดยกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในเรื่องกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ และเทคนิคการออกแบบอินโฟกราฟิก โดยการนำความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นผลงานอินโฟกราฟิก ที่สามารถช่วยให้บุคคลทั่วไปทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย CoC-PSU students organized “Plearn with Canva and Laws” workshop During October 30-31, 2021, the Academic Excellence Scholarship students...

Continue reading

อาจารย์ CoC ได้รับเชิญนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

เมื่อวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงาน The 3rd International Symposium on Asian AI (AI for Life during & after COVID-19) แบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดย Asia AI Institute (AAII), Faculty of Data Science, Musashino University, Japan และ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยอาจารย์ทั้งสองท่าน ได้ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “E-Money...

Continue reading

CoC จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดสรรทุนการศึกษา ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สำหรับปีการศึกษา 2564 มูลค่าทุนรวม 20,000 บาท ซึ่งมีนักศึกษาสมัครรับทุน จำนวน 56 คน โดยสัมภาษณ์ทุนแบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 26 คน CoC provides scholarships to students for the first semester of academic year 2021 College of Computing provides scholarships to College of Computing students with financial difficulties for the academic year 2021....

Continue reading

ทีมวิจัย Block จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ Uniswap and Hyperledger Besu

เมื่อวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยบล็อก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ Uniswap and Hyperledger Besu ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ออกแบบ Smart Contract บนเครือข่ายบล็อกเชน โดยวิทยากร คุณนราธิป พุทธสุวรรณ และคุณภัทรธร ศรีทันดร จากบริษัท บิทคัพ บล็อกเชน เทคโนโลยี (ฺBitkub Blockchain Technology) โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจที่ต้องการศึกษาด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน, DeFi และการเขียนโปรแกรมบน Smart contract เข้าร่วมการอบรมจำนวน 35 คน ท่านทางระบบออนไลน์โดยห้องเรียนบน Discord และเผยแพร่ออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางเฟซบุคเพจ https://www.facebook.com/BLOCK.PSU.Phuket ———————————————————————————————————————————————- Block Research Team...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับกับ นายกฤชพล จันทรประทักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับประเทศไทย NCIT2021 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2021 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่าน Webex Meeting  รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ   CoC-PSU student received “The IT Student with Outstanding Moral and Ethics” award...

Continue reading

นักศึกษา CoC ได้รับคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายเตชิษฏ์ ฉวีวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็น “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564” โดยได้รับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต College of Computing Student selected as “2021 Phuket’s Outstanding Youth of the Year” On September 29, 2021, Mr. Taychid Chaviwong, a student in the Information Technology program of College of Computing, Prince of Songkla...

Continue reading

อาจารย์ CoC ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ Introduction to Blockchain and Cryptocurrency World

 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Introduction to Blockchain and Cryptocurrency World ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บุคคลภายนอกที่สนใจ ผ่านระบบออนไลน์ Asst. Prof. Warodom Werapun gave a special lecture on the topic of “Introduction to Blockchain and Cryptocurrency World” On October 16, 2021, Asst. Prof. Warodom Werapun, a lecturer...

Continue reading