CoC-PSU จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “Innovation Game Design Merging Technology and Narrative” และ หัวข้อ “Cryptographic and Blockchain”

เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก Mr. Dominic Dunn (Principal lecturer, International at Teesside University, ประเทศสหราชอาณาจักร) จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Innovation Game Design Merging Technology and Narrative” เกี่ยวกับนวัตกรรมในการออกแบบและพัฒนาเกม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทดลองใช้นวัตกรรมการสำหรับสร้างประสบการณ์การเล่นเกมแบบใหม่ และเข้าใจบทบาทความสำคัญของการออกแบบเนื้อเรื่องของเกมทำให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกสนานและอยากติดตามเนื้อหาของเกม นอกจากนี้ หัวข้ออบรมสัมมนา “Cybersecurity and Ethical Hacking” ได้รับเกียรติจาก Mr.Lewis Golightly (Lecturer in Cryptographic and Blockchain at Teesside University, ประเทศสหราชอาณาจักร) โดยสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ จะแนะนำผู้เรียนให้รู้จักกับโลกแห่งความปลอดภัยทางไซเบอร์และแนวคิดการใช้เทคนิคการโจมตีอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย...

Continue reading

CoC-PSU มอบทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป (ขาดแคลน) และทุนอาหารกลางวัน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้านการเงิน โดยมีนักศึกษาได้รับทุนทั้งสิ้นจำนวน 13 คน จำนวนเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท โดยแบ่งเป็น ทุนทั่วไป (ขาดแคลน) ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 4 ทุน ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 6 ทุน . ทุนอาหารกลางวัน ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 6 ทุน ทุนละ 1,000 บาท...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนพัฒนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ และนางสาววรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์ เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันต้อนรับและให้ข้อมูลด้านหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัฒนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ในกิจกรรม ”ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ” ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร 5A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Page Views: 41

Continue reading

อาจารย์ CoC-PSU ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา ในงาน Blockchain to Government Conference

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้าทีมวิจัย PSU Block วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับการนำบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของภาครัฐ ในหัวข้อ การพัฒนาบล็อกเชนในสถาบันการศึกษา ในงาน B2GC (Blockchain to Government Conference) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านบล็อกเชน รวมถึงกับฝึกอบรมสำหรับครู เพื่อให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังนักเรียนได้ นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดสำหรับโครงการด้านบล็อกเชนที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย สำหรับ งาน B2GC (Blockchain to Government Conference) จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนได้พบปะ พูดคุยเกี่ยวกับโครงการกระเป๋าตังค์ดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานด้านบล็อกเชน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกสถานที่ อีกด้วย —————————————— CoC-PSU Lecturer Invited...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ พร้อมคณะทำงาน Teesside University, ประเทศสหราชอาณาจักร และ BRIT- Education UK

เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติและเพิ่มทักษะแก่นักศึกษา เช้าวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานรับนักศึกษาและกิจกรรมนานาชาติ และนางสาววรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Teesside, เมือง มิดเดิลส์เบรอบ ประเทศสหราชอาณาจักร นำโดย Mr. Dominic Dunn (Principal lecturer, International at Teesside University in United Kingdom) Mr. Lewis Golightly (Lecturer in Cryptographic and Blockchain at Teesside University in United Kingdom) และ Ms. June...

Continue reading

อาจารย์ CoC-PSU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Google Digital Marketing”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล ได้รับเชิญจากศูนย์การเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต ให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ การใช้เครื่องมือการตลาดด้วย Google Digital Marketing ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถใช้ Google Digital Marketing เป็นเครื่องมือส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าให้สามารถมองเห็นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองในอนาคตได้ . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://cocpsu.wixsite.com/academic-services หรือ https://computing.psu.ac.th/th/ Page Views: 31

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนนอนุบาลภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทาง Programmer

เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทาง Programmer ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน 120 คน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการบูรณาการสาระที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และทักษะด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซึ่งในการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กุลวรรธ เชาวนวาที และ อาจารย์ วิศรุต จันทระ เป็นวิทยากร ในกิจรรมดังต่อไปนี้ . 1. การเขียนโปรแกรมด้วย Block programming + micro:bit simulation 2. อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและรถเดินตามเส้นอย่างง่าย 3. สร้างระบบ IOT เบื้องต้นด้วย Blynk . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนสตรีพังงา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีพังงา จำนวน 40 คน วิทยากรโดย คุณพิชญะ บุญญานุวัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่พื้นฐานของ WordPress ไปจนถึงการใช้งานขั้นสูง เช่น การติดตั้ง WordPress การสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ การใช้งานธีม ปลั๊กอิน และการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการ . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรม หรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://cocpsu.wixsite.com/academic-services หรือ https://computing.psu.ac.th/th/ Page Views: 56

Continue reading

บุคลากร CoC-PSU เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บุคลากรสายอำนวยการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ประเภทการพัฒนางานประจำ ในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนผ่านเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล (Transform with Digital Transformations)” จัดโดย สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุม ได้แก่ . 1. การจัดทำเว็บไซต์สำหรับเอกสารเบิกจ่ายวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Disbursement Requests Website for College of Computing, Prince of Songkla University) โดย...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล, ดร.จักรพันธ์ สัวบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและวิชาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ, ดร.มณีเนตร พวงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรภาษาไทย และนางสาววรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันต้อนรับและให้ข้อมูลด้านหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาดจังหวัดกระบี่ จำนวนทั้งหมด 211 คน ในกิจกรรม” ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต” ณ ห้องประชุม 6202 อาคาร 6 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Page Views: 50

Continue reading