CoC NEWS ISSUE 154 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562

      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2/2562 จำนวน 14 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท จำนวน 2 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท จำนวน 8 คน และทุนการศึกษาละ 1,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเหมือนนักศึกษารายอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งนักศึกษาทั้ง 14 คน...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 153 ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ระบบแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ” (Alternative Word Suggestion System for English Writings (AltW)) ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา  โดยทีมผู้สร้างผลงานได้แก่ นายศุภโชค หนูปาน  นายจิรายุ ชิณวงศ์ และ Mr.Borey Sok นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ “ระบบแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ” (Alternative Word Suggestion System for English Writings (AltW)) เป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์การใช้คำศัพท์...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 152 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.00 น. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่ นายเตชินทร์ ภักดีเศวตโชติ นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทลัย ซึ่งได้รับทุนประเภทนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม โดยผ่านการคัดเลือกจากสภาการศึกษา ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นั้น ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากสภาการศึกษา นำโดย คุณมโนสิทธิ์ แจ้งจบ และคุณพภัสสรณ์ สมพรานนท์ กรรมการสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางคณะผู้บริหารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นำโดยดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน คณะคุณครูและนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น Page Views:...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 151 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เดินทางไปมอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นั้น ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากสภาการศึกษา นำโดยคุณบัณฑูน ทองตัน ประธานการศึกษาจังหวัดภูเก็ต คุณพภัสสรณ์ สมพรานนท์ และคุณมโนสิทธิ์ แจ้งจบ กรรมการสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ด้วย โดยนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ 1.นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด เข้าศึกษาต่อในสาขาธุรกิจดิจิทัล ได้รับทุนประเภทนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม โดยผ่านการคัดเลือกจากสภาการศึกษา 2.นางสาวปารมี อภัย เข้าศึกษาต่อในสาขาธุรกิจดิจิทัล ได้รับทุนประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 150 CoC จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2” โดยโครงการนี้นักเรียนจะมีการเรียน 5 รายวิชาต่อเนื่อง ได้แก่ การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น, IoTs and Basic Electronics, การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA เบื้องต้น, การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) และ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และผลการเรียนจากทุกรายวิชาจะแสดงผลลงใน transcript จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย Page Views: 235

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 149 อาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ บรรยาย “ระบบความปลอดภัยและบล็อกเชน” ณ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.วโรดม  วีระพันธ์ (หัวหน้าทีมวิจัย Block ฝ่ายเทคนิค)  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานสัมมนา “เรื่องระบบความปลอดภัยและบล็อกเชน” ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยในการบรรยายเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์  ได้บรรยายในส่วนของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ที่ทีมวิจัยได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการให้นักศึกษาทดลองฝึกเขียน สัญญาอัจริยะและการนำไปใช้งานเบื้องต้นได้ Page Views: 225

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 148 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดแถลงข่าว เรื่อง การเปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีของกลุ่มจังหวัดอันดามัน

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดแถลงข่าวเรื่อง การเปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีของกลุ่มจังหวัดอันดามัน Digital Transformation For Andaman Provinces เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามัน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ ผู้จัดทำโครงการ Smart Education ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ และ หัวหน้าโครงการศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน และ ดร.กาญจนา เหล่าเส็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร จัดแถลงข่าว ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดแถลงข่าวเรื่อง...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 147 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.กุลจรีย์ ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ กับคุณสันต์สินี ปดิฐพร และคุณอกนิษฐ์ ตั้งโอภาสวิไลสกุล ตัวแทนจากบริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของข้อมูล บริการคลาวด์ ให้บริการศูนย์บริการและวิเคราะห์ข้อมูล Bangkok 1 และ Bangkok 2 บริการด้านบิสิเนส อินเทลลิเจนซ์ หรือ บีไอ โซลูชั่น และบริการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ...

Continue reading