CoC-PSU จัดงานสัมมนาเพื่อ SMEs “O2OCBEC”

CoC-PSU จัดงานสัมมนาเพื่อ SMEs หัวข้อ “รูปแบบการค้าออนไลน์ถึงออฟไลน์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดภูเก็ตโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (O2OCBEC)” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศูนย์ China Intelligence Center (CIC)  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาย่อยแบบ Hybrid เพื่อ SMEs ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในหัวข้อ “รูปแบบการค้าออนไลน์ถึงออฟไลน์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดภูเก็ตโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (O2OCBEC)” ณ ห้องประชุม Hybrid 6614 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นการทำตลาดออนไลน์ไปยังประเทศจีน การสร้าง Ecosystem เพื่อทำกลยุทธ์การตลาดแบบ Influencer และ การจัดทำ E-Catalog เพื่อโปรโมทสินค้าแบบมี QR Code พร้อมสั่งซื้อ และช่วงบ่ายทีมวิจัยฯ...

Continue reading

CoC-PSU จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดสรรทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 ทุน โดยแบ่งเป็นทุน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประเภทที่ 2 นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม ประเภทที่ 3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ นักเรียนที่มีผลงานการประกวดหรือการแข่งขัน ประเภทที่ 4 นักเรียนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ และมีความสามารถพิเศษที่น่าสนใจ โดยมีกำหนดสัมภาษณ์ผู้สมัครทุน (รอบที่ 1) จำนวน 19 คน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา —————————————————————————————- CoC-PSU provides scholarship incoming undergraduate students in the College of Computing...

Continue reading

CoC-PSU จัด Workshop เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์  มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)” ณ ห้อง 6602 อาคาร 6 ชั้น 6 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปรับปรุงหลักสูตรที่เป็นไปตาม Outcome-based Education และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดได้ CoC-PSU organized a workshop on “Curriculum Revision according to Outcome-Based Education (OBE)” College of Computing, Prince of Songkla University,...

Continue reading

นักศึกษา ป.โท CoC-PSU คว้ารางวัล Merit Award จากการแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์ APICTA 2020-2021 ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายนราธร บุญเปี่ยม และ นายธนากร ก้าโหรด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัล Merit Award จากการแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์ APICTA 2020-2021 ในชื่อผลงาน “PSU COIN” ณ ประเทศมาเลเซีย นายธราธร บุญเปี่ยม ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ก่อนจะได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน APICTA 2020-2021 ครั้งนี้ จะต้องผ่านการแข่งขันชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนในระดับประเทศ และ ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ACTI) ก่อน  จากนั้นจึงได้ไปแข่งในสนามจริงในระดับนานาชาติ และครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่สองที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในการประกวดดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นอีกรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

Continue reading

CoC-PSU จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รีวิวเวอร์คิดอย่างไร…อยากให้เปเปอร์ผ่าน”

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “รีวิวเวอร์คิดอย่างไร…อยากให้เปเปอร์ผ่าน” ณ ห้องประชุม 6602 ให้แก่คณาจารย์วิทยาลัยฯ  เพื่อเป็นพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและผลิตผลงานหรือองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อวงการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป  CoC-PSU organized a special lecture, “What do reviewers think about your paper?”     On December 12, 2021, College of Computing PSU Phuket was honored by Prof. Dr. Kosin...

Continue reading

ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม Tech incubators หารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ CoC-PSU

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม Tech incubators ภายใต้การบริหารงานของบริษัทเทคอินสไปเรชั่น จำกัด โดย คุณปฏิญญา สระกวี และ คุณธัญยธรณ์ โยธาทิพย์ ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคีภาคเอกชนในการพัฒนาเครือข่ายโครงการทุน Open Innovation และ YSF ได้เข้าพบและปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อแนะนำองค์กรและโครงการทุนฯ ซึ่งศูนย์บ่มเพาะเล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทุนของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี Tech incubators meet and discuss collaboration with CoC-PSU On December 3, 2021, Tech incubators under the...

Continue reading

CoC-PSU ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เทเลอร์ โซลูชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมผู้บริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท เทเลอร์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ และบริษัท ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความถนัดและเชี่ยวชาญเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน ร่วมมือกันในการส่งเสริมและผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และร่วมกันค้นหารูปแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนของประเทศ ให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลกและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมีขอบข่ายการดำเนินงานตามความร่วมมืออยู่บนพื้นฐานของการยอมรับของทั้งสองฝ่ายที่เห็นพ้องร่วมกัน CoC-PSU signed a Memorandum of Agreement for academic collaboration with Tailor Solutions Company Limited On...

Continue reading

กลุ่มนักศึกษา CoC-PSU จัดกิจกรรมอาสา “อาสาพาไปรู้”

ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม “อาสาพาไปรู้” ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อกราฟิกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเครียดและเสริมสร้างกำลังใจและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมเรียนรู้และแบ่งปันให้กับผู้อื่น ได้จากช่องทาง Facebook Fanpage: CoC Student Volunteer PSU Phuket และ Instagram: coc_studentvolunteer กิจกรรมอาสา “อาสาพาไปรู้” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ V-Share  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่จัดโดยกลุ่มนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CoC Student Volunteer)  ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนประเภทที่ 2 ทุนคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ภายใต้แนวคิด “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  CoC-PSU Student Volunteer Group organized volunteer activity...

Continue reading