📣 TRCLOUD IS HIRING !

At TRCLOUD, we provide business solutions to our clients to improve their businesses using automation and cloud technology. We deliver the best ERP and API solutions to our clients.   We are a fast growing company looking for candidates who love challenges and are eager for knowledge to join our...

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา CoC ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา CoC ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 << รายละเอียด รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 Page Views: 181

Continue reading

รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

  ประกาศทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 สมัครทุนการศึกษา รอบที่ 2 สมัครทุนการศึกษา รอบที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2) ปฎิทินรับสมัครทุนการศึกษา-2565-รอบที่-2 ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1   ปฎิทินรับสมัครทุนการศึกษา-2565-รอบที่-1   >>สมัครทุน<<   รายละเอียดการสมัคร ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณสาววรนุช ญาณศักดิ์ 076-276-000 (ต่อ 6562) 0 7627 6046 voranuch.ya@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: College of Computing, psu phuket campus...

Continue reading

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Cross-Border E-Commerce เรียนรู้การขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มจีน

Cross-Border E-Commerce เรียนรู้การขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มจีน . กิจกรรมอบรมวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต หัวข้ออบรม (ระยะเวลาและหัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) . 1.แนะนำการค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) สิทธิพิเศษต่าง ๆ สำหรับผู้ขายคนไทย 2.วิธีการเปิดร้านบนแพลตฟอร์มจีน สิ่งที่ร้านค้าต้องเตรียมพร้อมเพื่อเปิดร้านหรือลงขายสินค้า แนะนำกรณีศึกษา 3.ความสนใจในการซื้อสินค้าของชาวจีน โอกาสทำการค้าขายบนแพลตฟอร์มจีน วิธีทำการตลาด 4.กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น การตั้งราคา สินค้าต้องห้าม พิกัดภาษี 5.ถาม-ตอบ ประเด็นการค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดน . ภายในงาน แจกหนังสือคู่มือ Cross-Border E-Commerce กว่า 150 หน้า ฟรี! รับจำกัดจำนวน 25...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร ก้าโหรด ที่ได้รับรางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ในรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร ก้าโหรด สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ในรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2564 คัดเลือกโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้งานบล็อกเชนกับระบบรีวิวออนไลน์” (Blockchain-based Online Review System) อาจารย์ที่ปรึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ Page Views: 13

Continue reading

เชิญชวนนักศึกษา มาแชร์นวัตกรรมผ่านเวที “AIC INNO 2022 นวัตกรรมทางการ” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการเงิน

เชิญชวนนักศึกษา มาแชร์นวัตกรรมผ่านเวที "AIC INNO 2022 นวัตกรรมทางการ" เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการเงิน ______ ชิงรางวัลกว่า 150,000 บาท #รายละเอียดการสมัคร  เปิดรับสมัคร : 10 - 20 มิ.ย 65 ผ่าน : https://shorturl.asia/ONLzI  ส่งข้อเสนอตามแบบฟอร์ม : 20 มิ.ย - 5 ก.ค. 65  ประกาศผล 10 ทีม : 8 ก.ค 65  ออกแบบ/พัฒนานวัตกรรม : 12 ก.ค. - 3 ส.ค 65  กิจกรรมผ่าน Soclal Network : 5 -...

Continue reading

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ปีการศึกษา 2565

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดกรอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันที่มีแนวโน้ม คลี่คลายลง และตามข้อกำหนด เรื่องการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ให้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงประโยชน์ของทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดกรอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ดังนี้   1. มหาวิทยาลัยเปิดเรียนตามปกติ (onsite) กำหนดให้มีการสอนแบบผสมผสาน (hybrid learning) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การผสมผสานการเรียนออนไลน์กับการเรียนในชั้นเรียน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่นที่เน้นการสร้างทักษะ การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง และอื่นๆ ที่สามารถวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในรายวิชา โดยให้ วิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร พิจารณารูปแบบ/สัดส่วนของการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งแนว นโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (hybrid learning) และการสอนเชิงรุก (active learning)   2. การฝึกงาน...

Continue reading

ธนาคารกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งงานด้าน IT

ธนาคารกรุงเทพ ขอเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งงานด้าน IT โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4 และนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วซึ่งมีความสนใจในสายงานด้านการเงิน และมีความประสงค์ที่จะทำงานต่อยอดจากที่เรียนมาในด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีโอกาสในการสมัครงานกับธนาคารกรุงเทพ ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่ Programmer/Software developer Mobile developer Tester Data Scientist And other IT Position . ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่ 2 – 24 พฤษภาคม 2565   โอกาสสำหรับน้องๆจบใหม่ ที่อยากร่วมงานกับธนาคารชั้นนำและเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ เรียนเชิญน้องๆที่มีความสนใจงานตำแหน่ง IT  มาร่วมโปรแกรม “ TECH FAST-TRACK INTERVIEW” Virtual Event เป็นการสัมภาษณ์งานเพื่อคัดเลือกนักศึกษาจบใหม่เข้ามาร่วมทำงานเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ อาทิเช่น Web developer Mobile developer Tester Data Scientist And other IT Position ....

Continue reading