แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศ และเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
- URL https://www.psu.ac.th
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
- URL https://www.phuket.psu.ac.th
ระบบ PSU Passport
- URL https://passport.psu.ac.th/index.php?content=student
- รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
- URL http://sis.phuket.psu.ac.th/
- คู่มือการใช้งาน
ระบบประเมินการสอน (Teacher Evaluation System)
- URL https://les.psu.ac.th/
ระบบห้องสมุด (OPAC)
- URL http://opac.phuket.psu.ac.th
VDO แนะนำการใช้งาน
ระบบอีเมล์นักศึกษา
- URL http://gmail.phuket.psu.ac.th/
VDO แนะนำการใช้งาน
การใช้งาน Google Drive สำหรับนักศึกษา
- URL https://drive.google.com/
VDO แนะนำการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
Volume Licensing Service Center
- URL https://licensing.psu.ac.th/
Microsoft Office365
- URL http://email.psu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือการใช้งาน
ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต
- URL https://nettraf.psu.ac.th/
เว็บไซต์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
- URL https://www.computing.psu.ac.th/
ระบบแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ (CoC - Helpdesk)
- URL https://www.computing.psu.ac.th/helpdesk/index.php
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- URL https://x.coe.phuket.psu.ac.th/room/calendar/public/room/all
ระบบเบิกจ่ายอุปกรณ์ และ Hardware Lab
- URL https://x.coe.phuket.psu.ac.th/store/
ระบบฐานข้อมูลโครงงาน (Projects Farm)
- URL https://www.coe.phuket.psu.ac.th/pdb2/list/