ข่าวเดือนมีนาคม

1) ตรวจสอบรหัสนักศึกษา (Checking Student ID)

Checking Student ID

 

2) ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee payment) แบ่งชำระ 3 งวด

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • งวดที่ 1 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567
  • งวดที่ 2 ภายในวันที่ 21 มีนาคม – 21 เมษายน 2567
  • งวดที่ 3 ภายในวันที่ 22 เมษายน – 6 สิงหาคม 2567

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยวิธี QR Payment

   

3) บันทึกข้อมูลพื้นฐานและรายงานตัว (Record student information)

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2567

ระบบบันทึกข้อมูล

เอกสารที่ต้องใช้รายงานตัว

  • ใบ ปพ.1 ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา (รวมไฟล์เอกสารทั้งด้านหน้าและหลังเป็นไฟล์เดียว)
  • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะด้านหน้าบัตร)
  • รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ใส่ชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • รูปถ่ายนี้ใช้สำหรับทำบัตรนักศึกษา
  • ใบตรวจสุขภาพร่างกาย (เฉพาะนักศึกษาจากโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี, โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ, โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ, โครงการ วมว.)
   

4) การจองหอพักนักศึกษา

4.1หอพักนักศึกษาของวิทยาเขตภูเก็ต (สำหรับนักศึกษาชาย)

 


 

4.2) หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย ฯ (สำหรับนักศึกษาหญิงและชาย)

ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567

 

   

เรื่องอื่นๆ


1) ช่องทางติดต่อกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

- Line กลุ่ม
- Facebook กลุ่ม
- email
- เบอร์โทร 076-276045

 

2) การแต่งกาย เครื่องแบบนักศึกษา

- ช่องทางการสั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษา

 

3) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศ และเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
- URL https://www.psu.ac.th
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
- URL https://www.phuket.psu.ac.th
ระบบ PSU Passport
- URL https://passport.psu.ac.th/index.php?content=student
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
- URL http://sis.phuket.psu.ac.th/
- คู่มือการใช้งาน
ระบบประเมินการสอน (Teacher Evaluation System)
- URL https://les.psu.ac.th/
ระบบห้องสมุด (OPAC)
- URL http://opac.phuket.psu.ac.th
VDO แนะนำการใช้งาน
ระบบอีเมล์นักศึกษา
- URL http://gmail.phuket.psu.ac.th/
VDO แนะนำการใช้งาน
การใช้งาน Google Drive สำหรับนักศึกษา
- URL https://drive.google.com/
VDO แนะนำการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
Volume Licensing Service Center
- URL https://licensing.psu.ac.th/
Microsoft Office365
- URL http://email.psu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือการใช้งาน
ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต
- URL https://nettraf.psu.ac.th/
เว็บไซต์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
- URL https://www.computing.psu.ac.th/
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- URL https://x.coe.phuket.psu.ac.th/room/calendar/public/room/all
ระบบเบิกจ่ายอุปกรณ์ และ Hardware Lab
- URL https://x.coe.phuket.psu.ac.th/store/
ระบบฐานข้อมูลโครงงาน (Projects Farm)
- URL https://www.coe.phuket.psu.ac.th/pdb2/list/