Data Science 2023 Course by CITT อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย !!!!

🔥📚 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที Data Science กับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 📚🔥

📌 อบรมออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 

👉 โครงการอบรมออนไลน์ฟรี !!💡

สนับสนุนการอบรมโดย GBDi depa ร่วมกับ CITT สำหรับผู้ประกอบการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

สามารถสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรมได้

📅 Date: ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
 

ผ่านทาง Application Form Online   https://forms.gle/B2EqLazBRpGFtZpLA

********หากผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมอบรม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว ทางผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการที่จัดโดยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกโครงการ***