เปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยี! นักศึกษาวิศวกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ร่วมงาน Asia Tech x Singapore 2024

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ นำนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานในงานนิทรรศการ Asia Tech x Singapore 2024 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนด้านเทคนิค เทคโนโลยี เรียนรู้ระบบการจัดงานระดับสากล ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา