CoC-PSU จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอน และการวัดการประเมินผล ครั้งที่ 1

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนและการวัดการประเมินผล ครั้งที่ 1 วิทยากรโดย ผศ.ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.กาญจนา เหล่าเส็น และ ดร.มณีเนตร พวงมณี อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และเทคนิค ในการเตรียมเอกสาร/หลักฐาน เพื่อยื่นขอรับการประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU-TPSF และ UKPSF และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ แนวคิด วิธีการ และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล