ชื่อ - สกุล สถานะ ตำแหน่ง
ดร.อดิศักดิ์ อินทนา ประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ กรรมการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.กุลจรี ตันตยกุล กรรมการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ กรรมการ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ กรรมการ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร กรรมการ ผู้จัดการหลักสุตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง กรรมการ  
อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ กรรมการ  
อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที กรรมการ  
อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุวภัทร จินดา ผู้ช่วยเลขานุการ  
นางสาวเสาวนีย์ เพชรศรีสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการ  
นางสาวฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเลขานุการ  
นางสาวเกตุวดี ขอเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ