ชื่อ - สกุล สถานะ ตำแหน่ง
ดร.อดิศักดิ์ อินทนา ประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ กรรมการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.กุลจรี ตันตยกุล กรรมการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ กรรมการ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ กรรมการ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร กรรมการ ผู้จัดการหลักสุตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ กรรมการ  
อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที กรรมการ  
อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุวภัทร จินดา ผู้ช่วยเลขานุการ  
นางสาวเสาวนีย์ เพชรศรีสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการ  
นางสาวฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเลขานุการ  
นางสาวเกตุวดี ขอเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ