ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 391 (11/2560) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีเนื้อหาสาระสำคัญที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนได้เรียน มุ่งเน้นให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจิตสาธารณะ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง การนําศาสตร์ของพระราชาไปใช้ในการดํารงชีวิต ซึ่งรายวิชาดังกล่าวจะส่งให้นักศึกษาเป็นคนที่คิดเป็น ทำเป็น มีจิตสํานึกทีดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยจำนวนหน่วยกิตในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จะต้องกระจายรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหนักศึกษาเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 1 ถึงปีการศึกษาที่ 3 ปรับใช้กับนักศึกษา รหัส 61 เป็นต้นไป