CoC E-Sport Challenge คนกล้าท้าอีสปอร์ต Series 2 #2564

 

กิจกรรมคนกล้าท้าอีสปอร์ต CoC E-Sport Challenge Series 2 #2564

 

กิจกรรมแข่งขันอี-สปอร์ต ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ และการแข่งขันแบบทีม หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  1. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 

1.1 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา 

  -  สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.25 

  -  สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน

  1. ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในสถานะกำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3  (มัธยมชั้นปีที่ 4-5 และ ปวช. ชั้นปี 1-2 สามารถเข้าร่วมได้แต่จะไม่สามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสม)
  2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  3. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม

 

 

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์

076-276-000 (ต่อ 6120)
0 7627 6046
titima.v@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Campus

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม