ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรมฉลาดซื้อฉลาดใช้ (Choose Wisely Live Well) #Dek67

กิจกรรมฉลาดซื้อฉลาดใช้ (Choose Wisely Live Well) #Dek67 Highlight   สามารถวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของสินค้าและบริการแต่ละชนิดได้ รู้จักคิด วิเคราะห์ และตั้งสมมุติฐาน ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่คนทั่วไปใช้ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด รู้จักการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลมาทวนสอบ สมมุติฐานที่ตั้งไว้ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์ปัจจัยเชิงลึกในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัว กับปัจจัยที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า คนต่างเพศ อายุ หรือมีกิจกรรมยามว่างต่างกัน จะมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการหนึ่ง ๆ ต่างกัน รู้และแนะนำผู้อื่น เกี่ยวกับการใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ อย่างฉลาด และปลอดภัยได้   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046...

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรมคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) #Dek67

กิจกรรมคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) #Dek67 Highlight   พัฒนากระบวนการคิดและฝึกการคิดเชิงระบบ ฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และคิดบวก ฝึกการจัดระบบงานและจัดลำดับความสำคัญของงาน บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 114

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรม Introduction to Digital Engineering #Dek67

กิจกรรม Introduction to Digital Engineering #Dek67 Highlight   แนะนำสาขาวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) Workshop: Low code programming Workshop: Computer Security Workshop: IoT Simulation เทียบเป็นหน่วยกิตสะสมได้   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page...

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรม คนกล้าท้าอีสปอร์ต (CoC E-Sport Challenge) #Dek67

กิจกรรมคนกล้าท้าอีสปอร์ต (CoC E-Sport Challenge) #Dek67 Highlight   แนะนำเทคนิคและฝึกฝนทักษะการเล่นเกม ฝึกฝนทักษะการเล่นเกมและจัดตารางแข่งขันอีสปอร์ต   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 124

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรมคิดคร่อมกรอบ CrOM Thinking: Creative and Open Minded Thinking #Dek67

กิจกรรมเปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment 4 #Dek67 Highlight   การคิดในกรอบหลักการ การคิดนอกกรอบหลักการ การคิดคร่อมกรอบ การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การสร้างความคิดคร่อมกรอบอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 79

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรม Digital Economy Enlightenment – เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล #Dek67

กิจกรรมเปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment 4 #Dek67 Highlight   เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และโลกการเงินดิจิทัล Workshop ผ่านโปรแกรมจำลองบริหารธุรกิจ และตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล เทียบเป็นหน่วยกิตสะสมได้   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 99

Continue reading

Change Your Thoughts, Change Your Life – คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน #3 2565

กิจกรรมคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) 3 #2565   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 86

Continue reading

CrOM Thinking: Creative and Open Minded Thinking Series 3 #2565

กิจกรรมคิดคร่อมกรอบ CrOM Thinking: Creative and Open Minded Thinking Series 3 #2565 กิจกรรมคิดคร่อมกรอบ เป็นกิจกรรมเน้นเรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบ และการปรับใช้ความคิดคร่อมกรอบในการบริหารจัดการ แก้ปัญหา ปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 232

Continue reading

“Choose Wisely, Shopping, Smart Thinking, Management ฉลาดซื้อฉลาดใช้

"Choose Wisely, Shopping, Smart Thinking, Management ฉลาดซื้อฉลาดใช้#2564   Highlight: -สามารถวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของสินค้าและบริการแต่ละชนิดได้ -รู้จักคิด วิเคราะห์ และตั้งสมมุติฐาน ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่คนทั่วไปใช้ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด -รู้จักการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลมาทวนสอบ สมมุติฐานที่ตั้งไว้ -สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์ปัจจัยเชิงลึกในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัว กับปัจจัยที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า คนต่างเพศ อายุ หรือมีกิจกรรมยามว่างต่างกัน จะมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการหนึ่ง ๆ ต่างกัน -รู้และแนะนำผู้อื่น เกี่ยวกับการใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ อย่างฉลาด และปลอดภัยได้   เรียนฟรี!! จำนวน 30 ชั่วโมง   แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านโปรแกรม Zoom   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรและเก็บชั่วโมงกิจรรมมาเทียบเป็นหน่วยกิตสะสม ในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ (สำหรับนักเรียน ม.6 และ ปวช.3)...

Continue reading

CoC E-Sport Challenge คนกล้าท้าอีสปอร์ต Series 2 #2564

  กิจกรรมคนกล้าท้าอีสปอร์ต CoC E-Sport Challenge Series 2 #2564   กิจกรรมแข่งขันอี-สปอร์ต ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ และการแข่งขันแบบทีม หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3  1.1 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา    -  สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.25    -  สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่ต่ำกว่า 2.75   ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในสถานะกำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3  (มัธยมชั้นปีที่ 4-5 และ ปวช. ชั้นปี...

Continue reading