( โควต้าครแูนะแนว ) – โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล สู่นักเรียนในโรงเรียนในภมูิภาค