นักศึกษา CoC จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Plearn with Canva and Laws”

ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาทุนประเภทผลการเรียนดีเยี่ยม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Plearn with Canva and Laws” ในหัวข้อ “Computer Ethics and Laws” และหัวข้อ “Infographic Design with Canva”

 โดยกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในเรื่องกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ และเทคนิคการออกแบบอินโฟกราฟิก โดยการนำความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นผลงานอินโฟกราฟิก ที่สามารถช่วยให้บุคคลทั่วไปทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย


CoC-PSU students organized “Plearn with Canva and Laws” workshop

During October 30-31, 2021, the Academic Excellence Scholarship students of College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus, organized an online workshop titled “Plearn with Canva and Laws,” which focuses on computer ethics and laws and designing infographics with Canva. The goal was to encourage people interested in computer ethics and laws and infographics design to create infographics on the topic of computer ethics and laws, helping the general public with understanding computer laws.