นักศึกษา CoC-PSU จัดกิจกรรม V-Share ตอน From Me To You: ฝากใจไปถึงเธอ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์และกลุ่มนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสังคม ในโครงการ V-Share ตอน  “From Me To You : ฝากใจไปถึงเธอ” ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวคิด และมุมมองในการรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพจิตและการสร้างกำลังใจให้แก่ตนเอง พร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับผู้อื่น (รูปแบบออนไลน์) 

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณธนาพร ตระกูลดิษฐ์ (พี่มินท์) เป็นวิทยากรบรรยาย  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 127 คน ภายในกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงที่ 1 ความสำคัญของกำลังใจ และวิธีการสร้างกำลังใจให้ตัวเองและผู้อื่น ช่วงที่ 2 วิธีรับมือและจัดการกับความเครียด และช่วงที่ 3 พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากร

โครงการ V-Share  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่จัดโดยกลุ่มนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CoC Student Volunteer)  ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนประเภทที่ 2 ทุนคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ภายใต้แนวคิด “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมอาสา ได้ที่ Facebook Fanpage: CoC Student Volunteer PSU Phuket


CoC-PSU students organized the charity campaign “V-Share: From Me to You”

A student volunteer group of College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus, organized an online training, “V-Share: From Me To You” as part of College of Computing’s Student Volunteer Program on September 22, 2021 via Microsoft Teams with Ms. Thanaporn Trakuldit as the guest speaker. This event was organized to provide participants with the knowledge and understanding of how to deal with mental health problems correctly from an expert. This campaign highlighted the importance of mental health, gave the participants mental support, and encouraged them to support others around them.

More information :  CoC Student Volunteer PSU Phuket