CoC-PSU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566  ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย  ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  และผู้บริหารระดับหลักสูตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากบริษัทไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด คุณมานิตย์ จันสุทธิรางกูร  กรรมการผู้จัดการ, คุณกำพล สิงโต ผู้จัดการ และ คุณสุมิตรา นิ่มกรชัย Co-founder ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิชาการและวิจัย (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ บริษัท ไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ และบริษัท มีความประสงค์ที่จะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ยังรวมถึงการวางพื้นฐานทักษะที่จำเป็นในอนาคตให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการศึกษา และสังคม ให้เติบโตแบบต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นกำลังหลักของประเทศชาติต่อไปในอนาคต