ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Special Talks “กว่าจะมีบริษัท 1,000 ล้าน ก็เจ๊งมาแล้ว 5 รอบ“

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

Special Talks "กว่าจะมีบริษัท 1,000 ล้าน ก็เจ๊งมาแล้ว 5 รอบ"

วิทยากร: คุณภาวินท์ สุทธพงษ์ CPO & Co-Founder บริษัท PRIMO

บรรยาย 2 ภาษา ทั้งไทย & อังกฤษ

 

จัดขึ้นใน วันพุธ ที่ 20 กันยายน เวลา 13.30-16.30 น.ห้อง 5104A (ห้องฉายภาพยนตร์) 

เริ่มลงทะเบียน 13.15 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 3 ชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา

ประเภทที่ 6 กิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และทักษะที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

====================================================

Special Talks: “Before having a 1,000 million baht company, it went bankrupt 5 times.”

Speaker: Mr Pawin Suthapong CPO & Co-Founder of PRIMO company

Lectures in 2 languages, both Thai & English.

 

On Wednesday, September 20 from 1:30-4:30 p.m., Room 5104A (movie screening room).

Registration begins at 1:15 p.m.

Participants will receive 3 activity hours (types of activities to enhance student competencies)

Section 6: Activities to enhance entrepreneurial skills and skills necessary for job preparation.