ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566