โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาประสิทธิภาพและนวัตกรรม (AI Engineer)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาประสิทธิภาพและนวัตกรรม (AI Engineer)

 
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
รายละเอียดงาน :
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล เรียนรู้กระบวนการของหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล
2. วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการต่างๆ เช่น Machine Learning , Deep Learning และ Neural Networks
3. พัฒนาระบบที่ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Process Improvement)
4. ทดสอบและประเมินระบบ AI เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
5. นำเสนอ Solution หรือ แนวทาง ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
6. จัดทำ Report Daily, Weekly และ Monthly ตามเนื้อหางาน
7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือการปรับปรุงที่เหมาะสม
8. เข้าร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
 
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1. อายุไม่เกิน 28 ปี
2. ปริญญาตรี/โท  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , สถิติประยุกต์ , คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 0 - 3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
4. มีความรู้พื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม
5. สามารถเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript และ Python เบื้องต้นได้ หรือมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม
6. สามารถใช้ SQL Command ได้เป็นอย่างดี
7. หากมีความรู้ด้าน Image Processing จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
8. หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน AI มาก่อน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
9. มีทัศนคติเชิงบวก และทำงานภายใต้ความท้าทายได้ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร : 02-419-1917

Email : recruit@siphhospital.com

Facebook : SiPH Career

ลิงค์ตำแหน่งงาน : https://siphcareer.com/position/000631