นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้าทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2023 SIT-PSU Student Exchange Program ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “2023 SIT-PSU Student Exchange Program to Tokyo” ณ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “Asia Design Global Workshop 2023 Summer at Tokyo” โดยได้รับทุนสนับสนุบทุนจาก Student Exchange Support Program: Scholarship for Short-term Study in Japan หรือ JASSO ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1.นางสาววรนันท์ ชอบงาม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
2.นายธนกร ถนอมวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
3.นายพิทวัส ทดแทน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
4.นางสาวธนพร โกษาธิป นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
5.นายนิคคี่ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
6.นายภวัตวงศ์ สุธีระวัฒนกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
7.นายสุวรา สังข์ทอง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
8.นายจารุพงศ์ ปลอดทอง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
9.นางสาวนัสฟา เกปัน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
10.นายวุฒิภัทร บุญเรืองขาว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
11.นางสาวศิริลักษณ์ สายเพอ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
12.นางสาวอภิชญา สัจจา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
13.นางสาวธัญญาลักษณ์ ชาญประณีต นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
14.นายนัฐวุฒิ วาระเพียง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง

——————————–
PSU Phuket’s College of Computing and Faculty of Technology and Environment Received Scholarships for the 2023 SIT-PSU Student Exchange Program in Tokyo, Japan
During July 27th and August 3rd, 2023, Fourteen students from the College of Computing and the Faculty of Technology and Environment, Prince of Songkla University, Phuket Campus actively participated in the “2023 SIT-PSU Student Exchange Program to Tokyo” initiative, hosted by the Shibaura Institute of Technology (SIT) in Japan. The project, with a focus on the captivating theme of “Asia Design Global Workshop 2023 Summer at Tokyo,” provided an enriching experience for these students, who were granted scholarships under the Student Exchange Support Program: Scholarship for Short-term Study in Japan (JASSO). The selected participants for this dynamic project listed as follows:
College of Computing
Digital Business Major (International Program)
1.Woranan Chopngam
2.Thanakorn Thanormwong
3.Pittawas Todtan
4.Pawatwong Suteerawatthanakul
5.Siriluk Saiper
Digital Engineering Major (International Program)
1.Thanaporn Kosathip
2.Nicki Julius Hartmann
3.Suwara Songthong
4.Jarupong Plodtong
5.Nasfa Kepan
Computing Major
1.Wuttipat Boonruangkhao
Faculty of Technology and Environment
Marine Science and Coastal Management Major
1.Apichaya Satja
2.Thanyalak Chanpraneet
3.Natthawut Warapiang