วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดีและกิจกรรมเด่น ผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบรางวัลเรียนดีและกิจกรรมเด่น พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. รางวัลผลการเรียนสูงสุดของชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละสาขาวิชาในชั้นปีที่ 3 GPA ไม่น้อยกว่า 3.50 จำนวน 4 คน
.
1. นายธนกร ประสมกิจ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นายณัฐกรณ์ ลัดดากลม – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
3. นายบุคอรี กาหลง – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
4. นายกิตติพันธ์ สันเกาะ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
.
2. รางวัลเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จำนวน 47 คน
.
นี่คือลำดับหน้าชื่อของนักศึกษา:
1. นายเตชินท์ ภักดีเศวตโชติ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นางสาวศศิภา หนูแดง – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นายวุฒิภัทร บุญเรืองขาว – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
4. นางสาวนันทพร โยวะ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
5. MR. ROMAN ANTONOV – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
6. นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
7. นางสาวปารมี อภัย – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
8. นางสาววริศรา ขยันกิจ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
9. นายอมรเทพ กุเรค้า – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
10. นายภัคพล ตันติพลับทอง – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
11. นายวรธัญ อรรถกานต์วิกัย – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
12. นายวรพล มะลิวงค์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
13. นายเอกสัณห์ ลดาพรหมทอง – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
14. นางสาวอภิสรา รอดภัย – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
15. นายณัฐกมล พันธุรัตน์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
16. นางสาวกัลยรัตน์ มากชัย – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
17. MR. MEAK DARO – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
18. MR. THINLEY GYELTSHEN – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
19. นางสาวปรียาภัทร เสนกัลป์ – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
20. นายนิคคี่ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
21. นายภูบดี จันทร์มณี – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
22. MR. SHAH FAISAL WANI – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
23. MR. YASUKAZU SUWA – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
24. MR. SHUNYA ENDO – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
25. นายจารุพงศ์ ปลอดทอง – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
26. นายอัมมาร์ นุวันนา – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
27. นายณฐสัณฑ์ จันทร์ทิพย์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
28. นายธนกร บุญสะอาด – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
29. นายวินวิน วารีย์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
30. นายโทมัส รีเกอร์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
31. นางสาวฟิรดาวส์ แวกาจิ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
32. นางสาวปาลิตา กาญจนวงค์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
33. นายภาณุวัฒน์ จันทร์หนู – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
34. นางสาวณัฐนิช
ส่งสวัสดิ์ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
35. นางสาวปรมินทร์ เสกสัน – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
36. นายปิยวัฒน์ ทวีทรัพย์ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
37. นายอภิวิชญ์ ชำนาญศรี – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
38. นายเจษฎาภรณ์ แซ่ไล่ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
39. นางสาวนูรุลฮุสนา ช่างเหล็ก – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
40. นายศิริศักษ์ อุดมวงรุ่งเรือง – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
41. นางสาวนิจจารีย์ บัวผุด – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
42. นายชนม์ธนัช สมบุญ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
43. นายภัทรพล สวนผล – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
44. นายกรณิศ แก้วมณี – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
45. นายโลมา – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
46. นายสิริพงษ์ โชติรัตน์ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
47. นายธษฎา วราภิวัฒนกุล – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
.
3. รางวัลเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป และน้อยกว่า 3.50 จำนวน 37 คน
.
นี่คือลำดับหน้าชื่อที่คุณต้องการ:
1. นางสาวพิชามญชุ์ ศิริเพชร – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นางสาวมนัสนันท์ ไกรโกญน์จนาถ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นายสุภิพัฒน์ สุวรรณเจริญ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
4. นางสาวสิรินทรา เรืองรอง – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
5. นายอนุวัฒน์ บุญส่ง – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
6. นายยศราวุทธ ไชยชนะ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
7. นายธนาคาร คงไฝ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
8. นางสาวโมทนา วัฒนจันทร์ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
9. นายนนท์ปวิธ เปาะทองคำ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
10. นายณภัทร เชื้อเหล่าวานิช – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
11. นางสาวเกวรินทร์ สุวรรณโล – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
12. นางสาวอาโป ทวนดำ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
13. นายปกรณ์ ชูไพบูลย์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
14. นายนภดล โภคบุตร – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
15. นายณัฐปคัลภ์ หนูสมตน – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
16. นายวโรดม ชดช้อย – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
17. นายธนธัช ตั้งจิตนบ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
18. นายคุณากร กลับประสิทธิ์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
19. นายอนันดา อินทร์สิงห์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
20. นางสาวนันทพร พูลเกิด – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
21. นางสาวภริตา โล่ห์พัฒนะกิจ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
22. นางสาวทิพปภา นุ้ยสง่า – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
23. นางสาวฐานิดา อ่อนแก้ว – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
24. นางสาวกัญญามาศ เทพบุตร – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
25. MISS ELIZAVETA SHUVALOVA – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
26. นางสาวธนพร โกษาธิป – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
27. MR.VASILII DEMENTEV – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
28. นายเจษฎาพร น้อยจังหาร – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
29. นายศุภกร จรัสอัครมนตรี – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
30. นางสาวนันท์นภัส ระวังงาน – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
31. นางสาวกชกร ลี้เพ่ง – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
32. นางสาวสิริกานต์ แก้วโสภาค – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
33. นายณัชพล เจริญศิลป์ – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
34. นายพชรพล เชิงไกรยัง – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
35. นายนิติธร บุญเศรษฐ์ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
36. นายณัฐภัทร ช่วยเจริญ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
37. MISS LAXMI – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
.
มูลค่าทุนการศึกษารวม 27,500 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาทำคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 16 คน
.
1. นายธนกร ประสมกิจ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นายณัฐกรณ์ ลัดดากลม – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
3. นายบุคอรี กาหลง – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
4. นายกิตติพันธ์ สันเกาะ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
5. นายเตชินท์ ภักดีเศวตโชติ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
6. นางสาวศศิภา หนูแดง – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
7. นายวุฒิภัทร บุญเรืองขาว – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นางสาวนันทพร โยวะ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
9. MR.ROMAN ANTONOV – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
10. นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
11. นางสาวปารมี อภัย – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
12. นางสาววริศรา ขยันกิจ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
13. นายอมรเทพ กุเรค้า – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
14. นายภัคพล ตันติพลับทอง – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
15. นายวรธัญ อรรถกานต์วิกัย – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
16. นายวรพล มะลิวงค์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
17. นายเอกสัณห์ ลดาพรหมทอง – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
18. นางสาวอภิสรา รอดภัย – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
19. นายณัฐกมล พันธุรัตน์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
20. นางสาวกัลยรัตน์ มากชัย – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
21. MR.MEAK DARO – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
22. MR.THINLEY GYELTSHEN – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
23. นางสาวปรียาภัทร เสนกัลป์ – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
24. นายนิคคี่ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
25. นายภูบดี จันทร์มณี – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
26. MR.SHAH FAISAL WANI – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
27. MR.YASUKAZU SUWA – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
28. MR.SHUNYA ENDO – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
29. นายจารุพงศ์ ปลอดทอง – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
30. นายอัมมาร์ นุวันนา – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
31. นายณัฐสัณฑ์ จันทร์ทิพย์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
32. นายธนกร บุญสะอาด – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
33. นายวินวิน วารีย์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
34. นายโทมัส รีเกอร์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
35. นางสาวฟิรดาวส์ แวกาจิ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
36. นางสาวปาลิตา กาญจนวงค์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
37. นายภาณุวัฒน์ จันทร์หนู – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
38. นางสาวณัฐนิช ส่งสวัสดิ์ – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
39. นางสาวปรมินทร์ เสกสัน – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
40. นายปิยวัฒน์ ทวีทรัพย์ – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
41. นายอภิวิชญ์ ชำนาญศรี – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
42. นายเจษฎาภรณ์ แซ่ไล่ – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
43. นางสาวนูรุลฮุสนา ช่างเหล็ก – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
44. นายศิริศักษ์ อุดมวงรุ่งเรือง – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
45. นางสาวนิจจารีย์ บัวผุด – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
46. นายชนม์ธนัช สมบุญ – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
47. นายภัทรพล สวนผล – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
48. นายกรณิศ แก้วมณี – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
49. นายโลมา – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
50. นายสิริพงษ์ โชติรัตน์ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
51. นายธษฎา วราภิวัฒนกุล – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
52. นางสาวพิชามญชุ์ ศิริเพชร – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
53. นางสาวมนัสนันท์ ไกรโกญน์จนาถ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
54. นายสุภิพัฒน์ สุวรรณเจริญ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
55. นางสาวสิรินทรา เรืองรอง – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
56. นายอนุวัฒน์ บุญส่ง – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
57. นายยศราวุทธ ไชยชนะ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
58. นายศุภกร จรัสอัครมนตรี – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
59. นายยศราวุทธ ไชยชนะ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
60. นางสาวนันท์นภัส ระวังงาน – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
61. นายกชกร ลี้เพ่ง – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
62. นางสาวสิริกานต์ แก้วโสภาค – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
63. นายณัชพล เจริญศิลป์ – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
64. นายพชรพล เชิงไกรยัง – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
65. นายนิติธร บุญเศรษฐ์ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
66. นายณฐภัทร ช่วยเจริญ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
67. นายวโรดม ชดช้อย – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
68. นายธนธัช ตั้งจิตนบ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
69. นายคุณากร กลับประสิทธิ์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
70. นายอนันดา อินทร์สิงห์ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
71. นางสาวนันทพร พูลเกิด – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
72. นางสาวภริตา โล่ห์พัฒนะกิจ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
73. นางสาวทิพปภา นุ้ยสง่า – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
74. นางสาวฐานิดา อ่อนแก้ว – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
75. นางสาวกัญญามาศ เทพบุตร – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
76. MISSELIZAVETA SHUVALOVA – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
77. นางสาวธนพร โกษาธิป – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
78. MR.VASILII MENTEV – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
79. นายเจษฎาพร น้อยจังหาร – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
80. นายศุภกร จรัสอัครมนตรี – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
81. นางสาวนันท์นภัส ระวังงาน – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
82. นางสาวกชกร ลี้เพ่ง – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
83. นางสาวสิริกานต์ แก้วโสภาค – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
84. นายณัชพล เจริญศิลป์ – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
85. นายพชรพล เชิงไกรยัง – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
86. นายนิติธร บุญเศรษฐ์ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
87. นายณฐภัทร ช่วยเจริญ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
88. MISSLAXMI – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล